fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jaarverslag, procedures en protocollen

Op deze pagina treft u de voor u belangrijkste documenten van onze school aan:

  • Op 19 februari 2021 is een online inspectiebezoek uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoek van de inspecteur richtte zich met name op de eindresultaten van de groepen en op het adviestraject naar het Voortgezet Onderwijs.
    We hebben de inspecteur inzicht kunnen geven in hoe dat proces verloopt vanaf groep 6 en ook wat het effect van de corona-periode op de ontwikkeling van onze leerlingen en het adviesproces is geweest. Landelijk wordt er gepleit voor ‘kansrijk adviseren’. We hebben laten weten dat we dat op onze school altijd al zo doen!
    We kregen eigenlijk alleen maar complimenten, onder andere over de professionele aanpak binnen De Bron! Er zit een duidelijke, bestendige lijn in dit traject binnen onze school. Er volgt geen officieel rapport; deze samenvatting is de enige weergave van het gesprek met de inspecteur.
  • Welke ontwikkeldoelen staan er dit schooljaar centraal en welke belangrijke zaken gaan we dit jaar evalueren? U kunt het in het jaarplan van De Bron lezen.
  • Als school hebben wij het doel om alle leerlingen de juiste ondersteuning, die past bij hun onderwijsbehoeften, te bieden. De basisondersteuning is op alle scholen in de Hoeksche Waard hetzelfde. De extra ondersteuning die wij bieden, kunt u in ons schoolondersteuningsprofiel lezen.
  • We hanteren als school meerdere protocollen, waaronder een gedragsprotocol, incidentenregistratie en een anti-pestprotocol.

Klachtenprocedure
Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, juf Hettie Groeneveld, die u kan adviseren over de te volgen procedure.
Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op deze pagina op de site van CSG De Waard.

Schorsen en verwijderen van leerlingen
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling, als uitvloeisel van het volgen van het gedragsprotocol  (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en het College van Bestuur. Ook kan een leerling geschorst of van school verwijderd worden. In het beleidsplan ’Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ van CSG De Waard kunt u dit nalezen.

Vertrouwenspersoon
Op elke school moet een vertrouwenspersoon zijn. Op onze school is dat Yvette Herweijer. Kinderen en ouders kunnen de vertrouwenspersoon inschakelen bij problemen van persoonlijke aard. De vertrouwenspersoon verleent hulp of verwijst indien nodig door naar de juiste hulpverlenende instantie.

Meldcode huiselijk geweld
Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.  Deze meldcode beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op school.

Vertrouwensinspecteurs
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111. Meer informatie vindt u op https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.

Privacy, verwerking persoonsgegevens en AVG
CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.
Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina van CSG De Waard.