fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8.

Wij zijn een groep met 25 kinderen. Op maandag t/m woensdag is juf Linda er en op donderdag en vrijdag juf Mariska. We moeten heel veel en hard werken. Dat komt omdat wij dit jaar ons advies krijgen voor volgend jaar. Gelukkig hebben we in groep 8 ook heel veel leuke dingen. Zo gaan we dit jaar op kamp en hebben we een musical. 

We hebben heel veel zin in dit schooljaar!

 

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

 

Het laatste jaar van de basisschool, voor velen een bijzonder jaar!

Het eerste half jaar staat in het teken van nog nieuwe doelen leren, maar ook de aangeleerde basis van de afgelopen schooljaren verstevigen. Tijdens het startgesprek kijken we samen met uw kind welke doelen uw kind nog wil bereiken dit schooljaar, wat daarvoor nodig is en op welke manier dit haalbaar is. We stimuleren kinderen hier zelf over na te denken hoe ze dit doel kunnen bereiken en te bedenken wat ze hiervoor nodig hebben. En ook om hier zelf het eigenaarschap in te houden om aan dit doel te werken: zich inzetten voor het doel, gemotiveerd blijven en waar nodig om hulp vragen. 

Ook kunnen kinderen zich al gaan oriënteren op middelbare scholen op bijvoorbeeld de scholenmarkt of open dag van de middelbare school.In de tweede helft van het schooljaar zijn we bezig met het uitstroomniveau bepalen van uw kind, een schoolkeuze te maken en in te schrijven. In mei gaan we op kamp en gaan we starten met de musical en werken we richting het afscheid toe! De lesstof is toegespitst op verstevigen van de basis, aanbieden wat nodig is voor het uitstroomniveau en deels ook herhalen. 

Binnenkomst door de hoofdingang. 
Pauzetijd: 10.00 uur eten en drinken / 10.15 - 10.30 uur buitenspelen 

Godsdienst: Iedere maandag starten we met de weekopening, iedere ochtend lezen we de verhalen uit Kind op Maandag, zingen en gebed. Daarnaast is er extra aandacht voor de bijzondere dagen zoals Kerst. 

Rekenen: We werken in Snappet -dit is een digitaal verwerkingsprogramma- met de methode  Instruct1! Deze is afgeleid van de methode Wereld in Getallen 5. De methode bestaat uit lessen en werkpakketten. Elk blok, dat bestaat uit 3 of 4 weken, wordt afgesloten met een toets en een herhalingsweek. De leerstof bestaat uit breuken, procenten, decimalen, cijferend rekenen en het metriek stelsel. Ook wordt er veel stof herhaald. Tijdens het uitrekenen gebruiken de leerlingen een uitrekenschrift. De gegeven antwoorden van de leerlingen worden direct nagekeken en de vervolgopdrachten die ze krijgen, zijn op hun eigen niveau. 

Taal: Taal Actief differentieert op 3 niveaus, ook in de instructie. Er is een verlengde instructie voor kinderen die meer hulp nodig hebben en een uitdagend programma voor de taalbegaafde kinderen. Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal Actief met een ‘instapkaartje’. Het doel van de les is meteen duidelijk: dit ga je leren, dit moet je weten. Iedere les wordt hier ook mee afgesloten waardoor er een reflectiemoment ontstaat. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan woordenschat. Daarnaast wordt er gewerkt aan woordsoorten benoemen, ontleden, schrijven van teksten en spreken en luisteren. De lessen worden gemaakt in het digitale verwerkingsprogramma Snappet, met uitzonderen van het schrijven van teksten, deze worden afhankelijk van de opdracht op papier geschreven of op de chromebook.

Spelling: Taal Actief spelling
De lessen worden gemaakt in het werkboek op hun eigen niveau. Na de instructie begint iedere les met een instapdictee. Aan de hand van hoe ze dit dictee hebben gemaakt wordt bepaald welke opdrachten ze in het werkboek moeten maken en wie er verlengde instructie nodig heeft. Daarnaast maken ze ook nog de verwerkingsopdrachten in Snappet.

Lezen: Begrijpend lezen doen we aan de hand van de methode Nieuwsbegrip. Een les in de week is op papier en de andere is op de chromebooks. De les op de chromebook bestaat ook een stuk woordenschat. Daarnaast oefenen we extra uit de methode Goed Begrepen. 

Aardrijkskunde: Methode is Wereldzaken. Aan de orde komen alle werelddelen. Na een hoofdstuk volgt de toets bestaande uit een samenvatting en topo. 

Geschiedenis: Methode is Tijdzaken en de lessen zijn opgebouwd in chronologische volgorde aan de hand van de tijdvakken. Na een hoofdstuk volgt een toets bestaande uit een samenvatting. 

Engels: Methode is Take it Easy. 1 keer per week krijgen de kinderen huiswerk. Dit bestaat uit Engelse woordjes en zinnen van de komende les. Elke hoofstuk (Unit) wordt afgesloten met een toets waarvoor een leerblad mee gaat. 

Crea: 1x keer in de week hebben we crea/tekenen. 

Natuur: Methode is Natuurzaken. De onderwerpen die aan bod komen zijn: zintuigen, water, lucht, milieu en ontwikkeling.

Muziek: Muziek wordt gegeven door een vakdocent. 1 keer in de 2 weken krijgen ze les.

Boekbespreking/Spreekbeurt/Werkstuk: In groep 8 maken de kinderen 1 werkstuk en 1 presentatie. Hier wordt aan gewerkt op school in verschillende groepsgroottes. Ze maken dit in de Google omgeving op de chromebooks dus kunnen hier thuis ook aan verder werken.

Gymtijd: dinsdagmiddag 13.00 - 13.50 uur

Zwemtijd: vrijdag om de week 11.00 - 12.00 uur kinderen mogen zelfstandig naar huis. Op de zwemvrijdag spelen we niet 15 min buiten in de pauze zodat de kinderen uit het zwembad gelijk naar huis kunnen.

Huiswerk: 
Maandag: Informatieverwerking  
Dinsdag: Engels - 20 woorden EN-NL en NL-EN + 5 zinnen 
Woensdag: Spelling dictee woordjes 
Donderdag: Taal 
Vrijdag: Werkwoordspelling 

Snappet werkpakketten
Een werkpakket is een selectie van leerdoelen die de leerkracht klaarzet. Als leerlingen aan leerdoelen werken, werken zij altijd adaptief. Het werk wat de kinderen maken wordt door Snappet nagekeken. De leerkracht kan dit ten alle tijden volgen als ze hiermee bezig zijn.

Belangrijke data: 
10 oktober 2023: informatieavond groep 8
di 6 en wo 7 februari: IEP doorstroomtoets 
Week van 26 februari 2024: Adviesgesprekken (definitief advies)
Tussen 25 en 31 maart: inschrijving nieuwe school 
13, 14 en 15 mei: kamp groep 8 
9 juli: musical en afscheid


Advisering:
 
Bij het vaststellen van het schooladvies maken wij gebruik van meerdere gegevens: de plaatsingswijzer is een instrument waarmee de school komt tot een plaatsingsbesluit. De basisschool gebruikt het instrument ter onderbouwing van haar advies aan leerlingen, ouders en naar het voortgezet onderwijs. 

Het instrument heeft betrekking op de prestaties van de leerling op gebied van Nederlandse taal en rekenen. Daartoe wordt gekeken naar de toetsresultaten van de toetsen uit groepen 6 t/m 8 van het CITO-leerlingvolgsysteem. Het betreft de toetsen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en aanvullend ook spelling en technisch lezen. 

Hoewel het gebruik van dit instrument meespeelt in het kunnen bepalen welke vorm van voortgezet onderwijs het best past bij de leerling, is de plaatsingswijzer niet de enige en doorslaggevende factor in deze procedure. Er wordt door het team van de basisschool een advies gegeven, daarna wordt gekeken of de plaatsingswijzer het advies ondersteunt. Het schoolniveau en profiel dat als uitkomst rolt uit de plaatsingswijzer is dus onderdeel van het advies. Naast  schoolprestaties wordt ook gekeken naar zaken als interesses en voorkeuren, frustratietolerantie (doorzettingsvermogen), aanpakgedrag (structuur) en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de landelijke doorstroomtoets afgenomen. Deze toets heette voorheen eindtoets en was in april, dit is nu landelijk verplaatst naar het moment voor de advisering. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen we inzicht welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

Het schooladvies zal
in de week van 26 februari 2024 worden gegeven. Dit gebeurt via een gesprek waarbij beide ouders en het kind aanwezig zullen zijn. In de laatste week van maart is de inschrijfweek van de middelbare school. Dit is in tegenstelling tot vorige jaren maar één week waarin aangemeld kan worden. 

Startgesprekken en ouderavonden

DatumWatWieWanneer

september (2e en 3e schoolweek)

Startgesprekken

Ouders en leerlingen van groep 8

‘s middags en ‘s avonds

di 10 oktober

Info avond VO Groep 8
(verdere informatie volgt)

Ouders en leerlingen van groep 8

18.30 - 19.30 uur


In de week van 12 november


1
e rapportgesprek

 


‘s middags en 
‘s avonds


week van 26 februari 2024


Adviesgesprekken 
(geen 2e rapport)


Ouders
en leerlingen van groep 8


‘s ochtends en ‘s middags

 


Geen
3e rapportgesprek 
Rapport met afscheidsavond