fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7

Welkom in goep 7

Onze groep heeft 29 leerlingen. Op maandag geeft juf Titia les. Van dinsdag t/m vrijdag staat juf Sjoerdje voor de klas.

In groep 7 leer je veel nieuwe dingen die belangrijk zijn voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er zeker ook tijd voor andere vakken, zoals muziek, handvaardigheid enz. Het wordt een leuk en gezellig schooljaar. 

Klik op het pijltje rechts om de inhoud  te lezen

Algemene informatie

Inleiding: In groep 7 wordt nadrukkelijk gewerkt aan de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Dit betekent dat we de kinderen steeds een beetje meer verantwoording geven voor hun werk, hun huiswerk, hun gedrag en het zelf oplossen van problemen, het leren van fouten en natuurlijk fouten maken mag!

Methoden

Godsdienst:
Wij maken gebruik van Kind op Maandag. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de viering van de Christelijke Feestdagen, er wordt gebeden en gezongen.

Rekenen:
Onze rekenmethode heet De Wereld in Getallen. 

De leerstof in groep 7 bestaat uit: 

  • Breuken 
  • Procenten 
  • Kommagetallen 
  • Oppervlakte 
  • Inhoud 
  • Metriek stelsel 
  • Onder elkaar vermenigvuldigen 
  • Onder elkaar delen

De verwerking vindt plaats met Snappet.Er worden extra lessen automatiseren en redactiesommen gegeven.

Lezen:
Iedere middag wordt er van 12.45 uur tot 13.00 uur klassikaal stil gelezen. We proberen het leestempo te verhogen door “leesmeters” te maken.

Begrijpend lezen:
Nieuwsbegrip is een digitale begrijpend leesmethode. Er wordt gestart met een basisles die op papier wordt gegeven. De tekst wordt ondersteund door een filmpje over het betreffende onderwerp. Er zijn kinderen die zelfstandig in tweetallen aan de slag gaan. Andere leerlingen oefenen met de leerkracht. Later in de week volgen de lessen andere tekstsoorten en woordenschat op de chromebooks. Het niveau van groep 7 is B met wat uitzonderingen naar boven en indien nodig naar beneden. Na de blokles worden de volgende leesstrategieën aangeboden: ophelderen, samenvatten, verbanden, voorspellen en vragen stellen. Bij iedere strategie horen signaalwoorden.

Taal:
De methode heet Taal Actief. We maken hierbij gebruik van Snappet. De onderdelen die in ieder hoofdstuk terugkomen zijn:
* Woordenschat,
* Spreken en luisteren.
* Stellen
* Taalbeschouwing. Met het laatste bedoelen we bijv. onderwerp, gezegde , lijdend voorwerp, woordsoorten.

Daarnaast zijn er extra lessen met herhalingsopdrachten.

Spelling:
Voor spelling gaan we werken met de methode Taal actief Spelling. Naast Snappet worden de werkboeken Spelling gebruikt.
De categorieën zijn o.a. woorden als automatisch, het gebruik van trema, het gebruik van ‘s, woorden met th, ie=i, ei/ij.
Ieder week krijgen de kinderen dicteewoorden mee naar huis om te oefenen. Deze woorden zullen op vrijdag overhoord worden.
In de methode wordt ook aandacht besteed aan werkwoordspelling. De kinderen vinden dit lastig. Naast de methode gebruiken we één keer per week een extra oefenboekje.

Engels:
Eén keer per week wordt er met behulp van het digibord Engels gegeven. Daarnaast is er een werkboek en een toetsboek. De kinderen krijgen per week een aantal woordjes en zinnen op die zij thuis moeten oefenen. Elk hoofdstuk bestaat uit 4 lessen, een herhalingsles en een toets.

Aardrijkskunde:
Voor aardrijkskunde gebruiken we de digitale methode Wereldzaken met een werkboek. Het thema in groep 7 is Europa. Aan het eind van ieder hoofdstuk volgt een toets over de tekst en over topografie. Een week van te voren krijgen de kinderen een samenvatting en de topografie mee naar huis om te leren.

Natuur:
Bij natuur gaan we werken met de digitale methode Natuurzaken. Daar hoort een werkboek bij. Daarnaast komt natuur regelmatig aan de orde bij Nieuwsbegrip en gaan we een aantal keren op natuurexcursie.

Geschiedenis
Bij Tijdzaken wordt gebruik gemaakt van het digibord. De kinderen werken in een werkboek. De onderwerpen zijn o.a. De Franken, De Christenen, Het Frankische Rijk, Ontdekkingsreizen en Hervormingen. Aan het eind van ieder hoofdstuk krijgen de kinderen een samenvatting mee. Deze samenvatting is aangevuld met aantekeningen.                     Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een creatieve opdracht.

Snappet:
Er wordt regelmatig naar Snappet verwezen. Het is een digitaal middel om de aangeboden leerstof te verwerken. Ieder kind heeft een chromebook. Ze maken de oefenstof en kunnen daarna op hun eigen niveau verder werken.

Kieskast:
In de kieskast zitten allerlei materialen waarvan je kunt leren. Het zijn bijv. opdrachten met het chromebook, leerspelletjes, rekenopdrachten, taalopdrachten, Engels. Als kinderen klaar zijn hun werk kunnen ze uit deze kast iets kiezen.

Schatkamer en Kangoeroeklas:
Er zullen een nog nader te bepalen aantal kinderen gebruik gaan maken van deze mogelijkheden.

Presentatie:
In groep 7 moeten de kinderen een presentatie houden. Deze maken ze in kleine groepjes. De presentatie wordt op school gemaakt onder begeleiding van de juf.

Huiswerk:
Het huiswerk in groep 7 bestaat wekelijks uit: 2 bladzijden taal thuis maken en op school bespreken, dicteewoordjes, woordjes Engels en werkwoordspelling. Begrijpend lezen wordt extra op school geoefend. Daarnaast worden er toetsen voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis afgenomen.

Gym:
Groep 7 heeft gymles op dinsdagmiddag van 13.50 uur tot 14.40 uur. Groep 7 ruimt de toestellen op en mogen zelfstandig naar huis.

Zwemmen:
Een keer in de 2 weken heeft groep 7 zwemles van 11.00 uur tot 12.00 uur. De kinderen mogen na de les zelfstandig naar huis gaan. We hebben eigenlijk tot half 1 les. Ter compensatie spelen de kinderen in de ochtendpauze niet buiten. Als dit bezwaarlijk is, horen wij dit graag van u.

Ondersteuning:
Groep 7 is een grote groep en zal indien nodig ondersteund worden door juf Esther. Wij zullen met elkaar overleggen wie, wat , waar en wanneer er extra hulp wordt geboden.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan bent u van harte welkom. 

Vriendelijke groeten,
juf Titia/juf Patricia (ma) en juf Sjoerdje (di - vr)