fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Doelen voor 2022/2023

Gericht op Goed onderwijs op niveau en versterken zelfregulatie leerlingen:

  1. Inzet digitale middelen, waaronder Snappet, ten behoeve van het werken met persoonlijke doelen en werken op niveau. Groep 4 t/m 8.
  2. Gaan werken met een doelenbord in alle klassen, zodat leerdoelen zichtbaar worden.
  3. Leren zichtbaar maken, ontwikkelen en uitvoeren binnen de school, zodat leerlingen steeds bewuster leren, scholing leerkrachten.
  4. Versterken aansluiten op niveau, zowel voor leerlingen met een uitdaging op het gebied van taal- en lezen als meer- en hoogbegaafde leerlingen

Gericht op Goed gedrag & goed schoolklimaat:

  1. Versterken aanpak gedrag & goed sociaal klimaat als onderdeel van ons onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  2. Versterken schoolbrede inzet Kanjertraining;  leerkrachten oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties.
  3. Versterken professionele cultuur, samen met nieuwe teamleden

Gericht op goede doorlopende leerlijnen & goede resultaten:

  1. Invoeren en borgen gebruik methode Schatkist als bronnenboek voor de leerlijnen in de groepen 1 & 2
  2. Leerlijnen en werkafspraken vakgebied Rekenen borgen en uitvoeren, 
  3. Leerlijnen en werkafspraken Begrijpend lezen borgen en uitvoeren.