fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Gericht op goed onderwijs op niveau en het versterken van zelfregulatie bij de leerlingen:

  1. Inzet digitale middelen, waaronder Snappet, ten behoeve van het werken met persoonlijke doelen en werken op niveau in groep 4 t/m 8;
  2. Leren zichtbaar maken, ontwikkelen en uitvoeren binnen de school, zodat leerlingen steeds bewuster leren en eigenaar worden van hun eigen leerproces;
  3. Versterken in het aansluiten op niveau, zowel voor leerlingen met een uitdaging op het gebied van taal, rekenen en lezen als meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Gericht op goed gedrag & goed schoolklimaat:

  1. Versterken aanpak gedrag en goed sociaal klimaat als onderdeel van ons onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  2. Versterken schoolbrede inzet Kanjertraining, waarbij leerkrachten oefenen met de leerlingen aan de ontwikkeling van sociale competenties;
  3. Versterken van onze professionele cultuur samen met de nieuwe teamleden.

Gericht op goede doorlopende leerlijnen & goede resultaten:

  1. Invoeren en borgen gebruik methode Schatkist als bronnenboek voor de leerlijnen in de groepen 1 & 2;
  2. Leerlijnen en werkafspraken vakgebied Rekenen borgen en uitvoeren;
  3. Leerlijnen en werkafspraken Begrijpend lezen borgen en uitvoeren.