fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Om de resultaten van de leerlingen vast te leggen werken we met het CITO-leerlingvolgsysteem. Hierin worden de prestaties gemeten aan de hand van methode-onafhankelijke toetsen. Om gedrag, werkhouding en sociaal-emotioneel welbevinden te volgen hanteren we KANVAS, een observatiesysteem uit het programma Kanjer. 

Alle gegevens komen in het dossier van de leerling: observaties, toetsgegevens, resultaten van het werken in de groep, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met het kind. Daarnaast ook verslagen van oudergesprekken en gesprekken met derden, zoals de schoolarts, logopediste of een andere externe deskundige. Het volledige dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.


Als ouder kunt u de volgende notitiecategorieën in ParnasSys van uw kind inzien:

  • Onderwijs- & ondersteuningsbehoeften
  • Kindgesprek
  • Gespreksverslag Extern deskundige
  • Oudercontact