fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1. Een woord vooraf

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Voor u ligt de schoolgids van christelijke basisschool De Bron. In deze schoolgids schrijven we over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten. Op De Bron werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is.

De Bron is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin iedereen tot zijn recht komt. Structuur, orde en regelmaat dragen binnen onze school bij aan een positief en prettig schoolklimaat. De open sfeer van de school versterkt de ondersteuning van leerlingen bij hun socialisatie en persoonsvorming.

De schoolgids is in zijn geheel op onze website te vinden. Alle overige informatie die verder voor u van belang is, zoals roosters, activiteiten, data en contactpersonen staat ook op onze website https://debron.csgdewaard.nl.

Wij adviseren u om, als uw kind ongeveer 2,5 jaar oud is, een basisschool uit te kiezen. Wilt u  kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom. Voor meer en actuele informatie kunt u ook onze website bekijken: https://debron.csgdewaard.nl. Onze school is ook via Facebook te volgen.

Namens het team van De Bron,

Marco de Jong, directeur                                            Tel.: 0186 - 652736
Nel. Naaktgeboren-Snijders, adjunct-directeur                debron@csgdewaard.nl

2. Waar staat De Bron voor

Na 8 jaar onderwijs op De Bron hebben de kinderen heel veel geleerd, waaronder de kennis die hoort bij de gestelde kerndoelen. Zij hebben óók geleerd keuzes te maken, verantwoordelijkheid te dragen, passend bij hun leeftijd, in een veilige omgeving, waarin openheid belangrijk is, met de Bijbel als inspiratiebron.

2.1. Missie/Kernwaarden

De Bron: samen werken, leren en spelen vanuit onze christelijke identiteit
Op onze school werken we vanuit de drie kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit deze kernwaarden geven we ons onderwijs vorm. De belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het voorkomen van ongelukken en letsel, maar in het bijzonder ook de sociale veiligheid. Een klimaat waarin we pesten niet tolereren, waar kinderen zich thuis voelen en waarin we werken aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Binnen de school heeft iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Op De Bron heerst een veilig en rustig speel- en werkklimaat
Binnen De Bron kennen we duidelijke gedragsverwachtingen. Elke leerling en volwassene weet in elke ruimte welk gedrag daar verwacht wordt. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraken.
We bespreken en oefenen gedragsverwachtingen structureel met elkaar. We stimuleren elkaar om goed en afgesproken gedrag te laten zien en geven elkaar complimenten.
Ook geven we in elke klas lessen in sociale vaardigheden, waarbij we De Gouden Weken en Taakspel inzetten. Zo leren we een heldere, eenduidige manier van reageren in sociale situaties.

Samen werken aan kennisontwikkeling in een doorlopende leerlijn
Kinderen komen op school om te leren. In de eerste plaats denken we dan aan rekenen, taal en lezen. Deze hoofdvakken staan centraal in de school. Daarnaast vinden we een brede oriëntatie op maatschappij en wereld van groot belang. Hierbij zijn de kerndoelen leidend.
Een optimale ontwikkeling begint bij het stellen van doelen. Dit doen we volgens de cyclus van het handelingsgericht werken.

Persoonsvorming van de leerling stimuleren door samenwerken met leerlingen en ouders
We werken aan een positief zelfbeeld van de kinderen. Ook maken we de kinderen bewust van hun ontwikkeling en de invloed die zij daarop hebben. We geven kinderen bagage mee voor de maatschappij waarin ze opgroeien zodat ze als (jonge) deelnemers aan de maatschappij hun plek kunnen en mogen innemen en hun christen-zijn kunnen uitdragen. Een goede samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht vinden we belangrijk.

CBS De Bron is een lerende organisatie, gericht op verbetering van ons onderwijs
Op De Bron leren we allemaal! Doordat teamleden regelmatig bij elkaar in de klas kijken, leren we met en van elkaar. Leerlingen en ouders bevragen we regelmatig door middel van enquêtes. Wij ontvangen feedback via de Kinder Medezeggenschapsraad, MR en OR die wij meenemen bij onze verbeterpunten. Elk teamlid volgt scholing en heeft een persoonlijk ontwikkelplan. We maken weloverwogen keuzes, die wetenschappelijk onderbouwd zijn, om ons onderwijs te blijven verbeteren.

2.2. Motto

Het begint bij De Bron!

2.3. Hoe maken we onze christelijke identiteit zichtbaar?

Wat is de identiteit van onze school? Wat vinden wij belangrijk? Waarom is De Bron zo’n bijzondere school?

De Bron is een school voor bijzonder goed onderwijs. Dat bijzondere komt tot uitdrukking in een aantal elementen die wij heel belangrijk vinden:

 • Het is een bijzondere school, omdat het een school is waar vanuit het Christelijk geloof onderwijs gegeven wordt. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging zien wij het omzien naar ‘de naaste’ als een basis om werkelijk ‘mens te kunnen zijn’. In de Bijbel lezen wij dat Jezus zich met liefde, tijd en aandacht inzette voor de medemens. Zijn wijze van leven leert ons rechtvaardig en verdraagzaam te leven met elkaar, bereid te zijn te vergeven en hoop te houden op een zinvolle toekomst.
 • Het is een bijzondere school, omdat we veel waarde hechten aan de sfeer op school. Het Christelijke karakter moet tastbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst en die te vinden is in de omgang met en de zorg voor elkaar. Kinderen hebben daar recht op. Ze zijn aan onze zorg toevertrouwd en kunnen alleen tot hun recht komen als ze zich op school veilig en geborgen weten.
 • Het is een bijzondere school, omdat we weten dat er allemaal bijzondere kinderen op zitten. Ieder kind is uniek en we willen graag dat de kinderen zich begrepen weten, kortom: zich thuis en veilig voelen. Daarbij willen we aansluiten op hun individuele ontwikkelingsbehoeften, zodat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daar ligt voor ons de uitdaging!

Veel ouders kiezen bewust voor een christelijke school. Dit geldt ook voor ouders zonder kerkelijke of christelijke achtergrond. Voor ieder kind en alle ouders is er plaats op De Bron! Uiteraard verwachten we dat alle leerlingen aan alle activiteiten en lessen op school deelnemen en dat iedereen elkaar met respect behandelt.
Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte is de paragraaf ‘Toelatingsbeleid’ van toepassing.

2.4. Kwaliteitspijlers onder ons onderwijs

Het onderwijs op De Bron is gebouwd op de volgende kernprincipes:

 • Goed omgaan met elkaar en de ondersteuning van sociaal gedrag vormt de basis van onze school: onze leerlingen geven aan zich veilig te voelen bij ons op school. We besteden hier ook veel aandacht aan. Dit doen we door het spelen van Taakspel. Het hoort bij de normen en waarden van onze open christelijke school.
 • Rust en een goed werkklimaat: het is rustig tijdens de lessen waardoor er voor de leerlingen een prettig werkklimaat is. We leren leerlingen van jongs af aan spelenderwijs rustig samen of alleen te werken.
 • We werken op niveau, zodat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij ieder kind: in elke groep wordt er gewerkt op drie verschillende niveau’s. Dit heet handelingsgericht werken, waarbij de leerkracht met de leerling kijkt naar de leerstof en de leertijd die de leerling nodig heeft.
 • Gebruik van moderne (digitale) leermiddelen: de school is altijd bezig met innoveren. Elk jaar worden methodes vervangen zodat we beschikken over goede en moderne leermaterialen. Daarbij maken we dagelijks gebruik van chromebooks (kleine laptops) met software (o.a. Snappet) die zich aanpast aan het niveau van de leerling per type opdracht. Wij kiezen voor een goede balans tussen typen en schrijven, waarbij beide volgens onze visie belangrijk zijn.

Samenwerken, samen leren en samenspelen zijn voor ons de sleutelwoorden die kinderen nodig hebben voor hun toekomst!

Op De Bron controleren en borgen we de kwaliteit van onderwijs via een cyclisch systeem van kwaliteitszorg, verwoord in een schooleigen procedure ‘Kwaliteitszorg’. Hierin zijn alle activiteiten ondergebracht die de kwaliteit van ons onderwijs borgen: de organisatiestructuur en alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, processen en voorzieningen voor het bereiken van de door ons gewenste kwaliteit.

In het kort betekent dit dat

 • we de te behalen resultaten per Cito-toets hebben vastgesteld, passend bij de leerlingenpopulatie van onze school. Twee maal per jaar vergelijken we de resultaten van elke groep leerlingen met onze norm, trekken we conclusies en formuleren we acties.
 • we de basisstof, zoals deze in de kerndoelen vastgelegd is, aanbieden aan alle leerlingen. We houden leerlingen zo lang mogelijk bij de groep, maar zij kunnen één of meerdere eigen leerlijnen krijgen. Eind groep 8 verlaten leerlingen met een eigen leerlijn de school met minimaal beheersingsniveau eind groep 6.
 • we werken met onder andere een Meerjarenplanning en een Jaarplan per schooljaar.
 • we werken met cyclische evaluatie van de leerlingenzorg.
 • we ons onderwijs evalueren op het behalen van de doelen uit de voorgaande 3 items en aan de hand van jaarlijkse ouder-, leerling- en personeelsenquêtes op het vlak van tevredenheid, afgewisseld met Sociale Veiligheid.
 • we ons onderwijs verantwoorden in het jaarverslag met onder andere de evaluatie van het Jaarplan, de uitstroomgegevens, lesuitval, de opbrengsten van ons onderwijs en reflectie op het meest recente inspectierapport en/of tevredenheidsonderzoek.
 • gewenste verbeteringen worden uitgevoerd en geborgd in onze afspraken en procedures.

Indien nodig of wenselijk worden deze stukken ook ter informatie of ter goedkeuring aangeboden aan de MR.

3. De organisatie van onze school

De Bron is een christelijke basisschool en is gelegen aan de Roerdompsingel 2 te Numansdorp. Het schoolgebouw beschikt over 16 groepslokalen, een grote multifunctionele hal, spreekkamers, kantoren en een speellokaal. In ons schoolgebouw zijn ook Villa Druppel (peutergroep), Villa Spetter (kinderdagverblijf) en Villa Fonte (BSO) van Kivido gevestigd. Alle lokalen hebben digitale schoolborden en beschikken over een modern computernetwerk. 

Op De Bron zitten ongeveer 260 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over negen en met ingang van januari tien groepen. Op de school werken 25 fulltime en parttime teamleden, waaronder de directie, een intern begeleider, een rt’er, drie onderwijsassistenten en een conciërge.

CBS De Bron maakt deel uit van Stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Tot deze stichting behoren ook de christelijke scholen in de dorpen ’s-Gravendeel, Heinenoord, Klaaswaal, Mijnsheerenland, Oud-Beijerland, Piershil, Puttershoek, Strijen, Westmaas, Zuid-Beijerland en een SO-school in Sommelsdijk. 

3.1. Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt een nieuwe leerling aanmelden bij de directeur. Voorafgaand aan een inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats.
Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het vijf ochtenden op school komen wennen.
Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een informatiemap met praktische informatie.
Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • De groepsgrootte
 • De groepssamenstelling
 • De omvang van de extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep. Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte is de paragraaf ‘Toelatingsbeleid’ van toepassing.

Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in overleg een dag of een dagdeel komen meedraaien.

3.2. Groepsindeling

De Bron werkt met jaargroepen. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd dezelfde stof aangeboden krijgen. Onze school telt 10 groepen: 3 kleutergroepen, 2 groepen 3 en vervolgens 5 homogene jaargroepen.
De groepen 1, 2 en 3 vormen de onderbouw. Groep 1 en 2 zijn de kleutergroepen, waarin leerlingen zich ontwikkelen door middel van spelend leren en ontwikkelingsgericht werken. In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk lezen, schrijven, spellen en rekenen. Kort gezegd: de basisvaardigheden worden aangeleerd.
Vanaf groep 4 werken we aan de verdere uitbouw van de basisvaardigheden. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan vakken als natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en begrijpend lezen. In alle leerjaren is voldoende ruimte voor de creatieve vakken en bewegingsonderwijs.

3.3. Taakverdeling teamleden

De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur. De directeur heeft de algehele leiding van de school en draagt de eindverantwoording. De adjunct-directeur neem delen van beleidsterreinen voor haar rekening en draagt de verantwoording bij afwezigheid van de directeur.

Er zijn 19 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten werkzaam op De Bron. Hiervan werkt het merendeel parttime. In de meeste groepen werken daarom twee leerkrachten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor een groep. Relevante informatie over leerlingen is bij beide leerkrachten bekend. Als er iets voorvalt bij één van de leerkrachten kunt u het best eerst die betreffende leerkracht benaderen. Dit kunt u doen door een afspraak met de leerkracht te maken of een email te sturen. De leerkrachten beantwoorden mailberichten op werkdagen en bij niet dringende zaken uiterlijk binnen 2 weken.

Alle leerkrachten hebben, naast lesgeven aan een groep en de daarbij behorende voorbereiding, correctie en registratie van gegevens, ook diverse andere taken binnen de schoolorganisatie. Voorbeelden van deze taken zijn: ICT-coördinatie, MR-lidmaatschap, preventiemedewerker, lid van een Leerteam voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het organiseren van allerlei activiteiten met ouders uit de Ouderraad, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerfeest.

3.4. Intern begeleider (ib'er)

Onze intern begeleider (ib’er), Hanneke Bel, volgt de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineert de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen en in het bijzonder voor hen die deze ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.
Een intern begeleider voert regelmatig overleg met de teamleden over hun leerlingen, ondersteunt hen met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling en spreken zij vervolgstappen af.

3.5. Schooltijden

Ons rooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag


8.30 - 14.50 uur
8.30 - 14.50 uur
8.30 - 12.30 uur
8.30 - 14.50 uur
8.30 - 12.30 uur 

 

 

 


De overheid heeft voor de basisschool het minimum aantal lesuren vastgesteld op 7520 uur. Op De Bron hebben we deze lesuren volgens het bovenstaande rooster gelijkelijk verdeeld over 8 schooljaren, zodat elke groep elk jaar 940 uur les krijgt.

Pauze
‘s Morgens hebben alle leerlingen 15 minuten pauze. Op de lange dagen besteden we in groep 3 en 4 tijdens de lessen ook ‘s middags minimaal 15 minuten aandacht aan bewegen en sociale interactie binnen de groep.
Tussen de middag eet ongeveer de helft van de kinderen thuis; de andere helft eet op school. Ze lunchen rustig aan en spelen ruim 45 minuten (bij voorkeur) buiten. 

3.6. Vakantierooster en verlofregeling

Het vakantierooster van de school staat op onze site, onder informatie/vakantierooster en verlof.

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.
Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur. Op bovengenoemde pagina is meer informatie te lezen en is het verlofformulier te downloaden dat u ingevuld bij de adjunct-directeur kunt inleveren.

3.7. Vervanging bij verlof, scholing of ziekte

Bij verlof, scholing of ziekte zorgt de directie voor vervanging. Soms is het mogelijk dat degene die als duopartner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school.
Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gebeurt ten hoogste 3 dagen per groep per ziektegeval. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Als dit het geval is, dan stellen we de ouders van die groep de dag ervoor op de hoogte

3.8. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan kunt u op onze site, pagina klachtenprocedure, of op https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure lezen hoe u kunt handelen.

3.9. Andere belangrijke procedures

Met de volgende procedures kunt u te maken krijgen. U treft ze aan op de pagina ‘Jaarverslag, procedures en protocollen’ van onze site:

 • Gedragsprotocol
 • Anti-pestprotocol
 • Schorsen en verwijderen van leerlingen
 • Meldcode huiselijk geweld
 • Vertrouwensinspecteurs

3.10. Wat de school wil verbeteren?

De doelen van schooljaar 2020-2021

Op De Bron willen we ons onderwijs blijven ontwikkelen: 'Elke Dag Samen Een Beetje Beter'. Op De Bron doen we dit wekelijks aan de hand van bordsessies, maar ook met een aantal leerteams binnen de school.
Leerteams onderzoeken waar de school zich in kan verbeteren. Er wordt gekeken naar wat de wetenschap zegt op dit gebied, er worden enquêtes uitgezet en elk leerteam komt met voorstellen. Op deze wijze vergroten we onze deskundigheid en benutten we ieders persoonlijke talenten.

Voor dit schooljaar staat de ontwikkeling van onze school op de volgende hoofddoelen centraal.

Gericht op Goed onderwijs op niveau en versterken zelfregulatie leerlingen:

 1. Inzet digitale middelen, waaronder Snappet, ten behoeve van het werken met persoonlijke doelen en werken op niveau. Groep 4 t/m 8.
 2. Gaan werken met een doelenbord in alle klassen, zodat leerdoelen zichtbaar worden.
 3. Leren zichtbaar maken, ontwikkelen en uitvoeren binnen de school, zodat leerlingen steeds bewuster leren, scholing leerkrachten.
 4. Versterken aansluiten op niveau, zowel voor leerlingen met een uitdaging op het gebied van taal- en lezen als meer- en hoogbegaafde leerlingen

Gericht op Goed gedrag & goed schoolklimaat:

 1. Versterken aanpak gedrag & goed sociaal klimaat als onderdeel van ons onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 2. Versterken schoolbrede inzet Taakspel; leerkrachten oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties.
 3. Versterken professionele cultuur, samen met nieuwe teamleden

Gericht op goede doorlopende leerlijnen & goede resultaten:

 1. Invoeren en borgen gebruik methode Schatkist als bronnenboek voor de leerlijnen in de groepen 1 & 2
 2. Leerlijnen en werkafspraken vakgebied Rekenen vastleggen, incl. wijze van inzet digitale hulpmiddelen.
 3. Leerlijnen en werkafspraken Begrijpend lezen vastleggen, incl. wijze van inzet digitale hulpmiddelen.
 

3.11. Wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd?

Schooljaar 2019-2020:

De volgende doelen hebben in schooljaar 2019-2020 o.a. centraal gestaan:

Nieuwe methoden en digitalisering met Snappet

 • Op De Bron is de nieuwe taalmethode Taal Actief ingevoerd in groep 7 en 8.
 • De verwerking van de lessen uit de methode 'Taal Actief' en rekenen worden grotendeels gedaan met behulp van Snappet. Snappet, een adaptief (aangepast op niveau) digitaal onderwijsplatform, is nieuw in gebruik genomen op De Bron.
 • In de groepen 5 t/m 8 is een nieuwe methode voor wereldoriëntatie ingevoerd, bestaande uit: Wereldzaken (aardrijkskunde), Tijzaken (geschiedenis) en Natuurzaken (natuurkunde).

LeerKRACHT
Het team van de school is gestart met een verbetertraject via de zogenaamde leerKRACHT-methodiek. Het doel van deze aanpak is dat ons onderwijs elke dag een stapje beter wordt, dat l
eraren meer plezier hebben in hun werk en minder werkdruk ervaren en dat leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken

Sociaal-emotionele ontwikkeling op De Bron

 • Het anti-pestprotocol is herzien, verdiept en opnieuw vastgesteld.
 • Het gedragsprotocol is inhoudelijk doorgesproken, verdiept en opnieuw vastgesteld. 

Ouderbetrokkenheid
Het schoolteam heeft, met brede input vanuit onze ouders, ouderbetrokkenheid en -communicatie aangepakt. De site heeft hier een centrale plaats in gekregen, met gebruik van de ouderapp van CSG De Waard. De nieuwsbrieven hebben hier een andere rol in gekregen.

4. Ouders en de school

Betrokkenheid van ouders
De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen thuis en school een goed contact is. 

U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Van school uit houden we u op de hoogte van alle activiteiten die op school plaatsvinden. Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

4.1. Ouder- en ouder-kindgesprekken

Omdat we een nieuw schooljaar goed willen starten, plannen we in de eerste weken van het schooljaar een startgesprek. Vanaf groep 5 nemen ook de leerlingen deel aan dit gesprek. U ontvangt van te voren een formulier, wat u samen met uw zoon of dochter in kunt vullen. Zo kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen voor goed onderwijs voor uw kind(eren).

Ook de andere twee gespreksrondes houden wij niet meer op de traditionele manier; vanaf groep 5 zijn ze in de vorm van een ouder-kindgesprek. Tijdens de eerste ronde is de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind het belangrijkste gespreksonderwerp. Tijdens de tweede ronde, in februari/maart, staat het eerste rapport centraal. Uitzondering hierop vormt groep 8 in verband met de keuze voor het Voortgezet Onderwijs.
Buiten de bovengenoemde gespreksrondes om kunt u altijd tussentijds een afspraak maken met een leerkracht van uw kind.

4.2. Schoolapp en ouderportaal

Aan onze website is een app gekoppeld, die u kunt gebruiken op uw smartphone. De app is te downloaden in de Playstore of appstore als u zoekt naar CSG De Waard. Op de app ontvangt onder andere pushberichten als er nieuws is. 
Via deze app kunt u op uw mobiele telefoon of tablet automatisch de laatste nieuwsberichten ontvangen, de agenda van school inzien en onze website, debron.csgdewaard.nl, bezoeken. 

Naast de schoolapp & website, gebruiken we ook een Ouderportaal. Via het Ouderportaal geven we u inzage in de gegevens en de resultaten van uw kind(eren). U vindt het ouderportaal hier: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Rond de rapportperiodes zijn de toetsresultaten voor een korte tijd niet zichtbaar, in verband met de vele bewerkingen. 

Meer informatie over het werken met deze apps en het ouderportaal kunt u vinden op de pagina ouders/schoolapp-en-ouderportaal.

De website, het ouderportaal en de apps voldoen aan de AVG. U kunt alleen inloggen middels een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat u aan school hebt opgegeven.

4.3. Informatievoorziening aan ouders

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. 

Welke kanalen gebruiken we voor onze communicatie? 

Website en app: 
Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Op de pagina van uw kind(eren) vindt u specifieke zaken over de groep, roosters, huiswerk, uitstapjes enzovoorts. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.

Nieuwsbrief: 
Elke maand ontvangt u ook onze digitale nieuwsbrief. Hierin treft u een samenvatting aan van alle informatie die op de site staat over de volgende maand. Zo bent u steeds tijdig op de hoogte van activiteiten die er gaan plaatsvinden. 

ParnasSys en Ouderportaal: 
Alle belangrijke informatie over onder meer de ontwikkeling van uw kind(eren), houden we bij in ParnasSys en is voor u te zien in het Ouderportaal. Ook de mail die u van school ontvangt, wordt verstuurd vanuit dit systeem. 

Whatsapp: 
Per groep is een whatsappgroep aangemaakt, zodat urgente berichten eenvoudig rondgestuurd kunnen worden.

Facebook: 
https://www.facebook.com/debronnumansdorp/ - inkijkjes in activiteiten die school organiseert voor uw kind(eren).

4.4. Medezeggenschapsraad (MR)

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beslissingen die in en voor de school genomen worden. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beslissingen die in en voor de school genomen worden. Bij veel beslissingen wordt eerst de medezeggenschapsraad (MR) gehoord. De MR kent zowel advies- als instemmingsrecht. Zo kan de MR bijvoorbeeld adviseren over een vakantieregeling of een fusie en heeft de directie soms instemming nodig van de MR, bijvoorbeeld bij de vaststelling van het schoolplan en bij de besteding van de ouderbijdrage.
Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een constructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt; dit is te vinden op de ouderpagina van de site. 
De vertegenwoordigende ouders binnen de MR worden driejaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen. 

Heeft u tips of vragen? In de hal hangt hier een speciale brievenbus voor. U kunt ook mailen mr.debron@csgdewaard.nl.

4.4.1. Kindermedezeggenschapsraad (KMR)

Op onze school hebben we ook een Kindermedezeggenschapsraad (KMR). De KMR wordt samengesteld door de leerlingen zelf. Vanaf groep 5 zitten er 2 leerlingen per groep in de KMR: een jongen en een meisje. De KMR vergadert 5 keer per jaar met een ouder uit de MR en een teamlid. De kinderen brengen onderwerpen in die ze veranderd of verbeterd zouden willen zien. Ook speelt de KMR een grote rol bij de open dag.

4.5. Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij allerlei activiteiten op school. Bijvoorbeeld bij het Sinterklaasfeest, de musical, het Kerstfeest, het Paasfeest en nog veel meer. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdragen waaruit de activiteiten voor onze kinderen worden betaald, zoals de kosten voor het Sinterklaasfeest, de Paasmaaltijd, enz. De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 gesteld op € 23,- per kind per jaar. Voor deze vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een nota waarna u het bedrag kunt storten op de rekening van de ouderraad bij de Rabobank te Numansdorp. Het IBAN nummer is: NL71RABO0347451322 t.n.v. ouderraad De Bron. Voor nieuwe kinderen geldt, dat het volledige bedrag betaald dient te worden indien de eerste schooldag is voor 1 december, € 12,- voor 1 februari en € 7,- voor 1 april. Voor hen wordt medio februari een nota verzonden. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. Heeft u opmerkingen, suggesties of tips, deelt u het aan één van de ouderraadsleden mee. Penningmeester: mevr. Lydia Drost tel. 06-31 04 19 54.

4.6. Zorgen over uw kind?

 • U neemt contact op met de betreffende leerkracht van uw kind en maakt uw zorgen bespreekbaar.
 • Indien dit contact niet tot het gewenste resultaat leidt, behoort een gesprek met de intern begeleider en/of de directie tot de mogelijkheid. De desbetreffende leerkracht
  zal hier zo veel mogelijk bij aanwezig zijn.
 • Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kunt u bij de klachtenprocedure lezen welke stappen u kunt ondernemen. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is en dat er altijd gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing. 

Ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers van de stichting kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie of andere gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. In dit kader is de intern begeleider vertrouwenspersoon. Zij heeft de bevoegdheid om de klager door te verwijzen.

5. Het lesaanbod

In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat de kinderen leren, waarom en hoe dat gebeurt. Uitgebreidere informatie over activiteiten, vakken en regels ontvangt u via de mail aan he begin van ieder schooljaar. De lesstof wordt d.m.v. het model van de korte en verlengde instructie aan de gehele groep aangeboden. Het model van de korte en verlengde instructie houdt in, dat na een korte uitleg van een bepaald onderwerp, een groot deel van de groep zelfstandig aan de slag gaat. De kinderen die dat nodig hebben krijgen een uitgebreidere uitleg en gaan vervolgens aan het werk. Indien nodig zal een klein aantal leerlingen individuele begeleiding krijgen van de leerkracht. De instructietafel die in iedere groep aanwezig is, speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt zodoende ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen. Daarnaast leren de kinderen vanaf het begin af aan zelfstandig te werken.

5.1. Activiteiten in de onderbouw

De kleuters leren op een speelse manier. De kinderen die net vier jaar zijn leren eerst wat het is om de hele dag met elkaar op school te zijn. Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. De kinderen geven zelf aan waar hun interesse ligt en waar ze aan toe zijn. De leerkrachten van groep 1 & 2 spelen hier op in, we noemen dit ontwikkelingsgericht werken. Er wordt veel in thema’s gewerkt; bijvoorbeeld verkeer, de ruimte, de bloemenwinkel of het postkantoor. Op deze manier krijgen de kinderen de basiskennis voor het leren in groep 3. Naast expressie, zingen, knutselen, verven en bewegen, oefenen ze met ontwikkelingsmateriaal, taal - en rekenspelletjes.

5.2. Godsdienstige vorming

Godsdienstige vorming mag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het is een belangrijke activiteit op onze school. Aan de hand van de methode “Kind op Maandag” proberen we de kinderen wegwijs te maken in de Bijbel en met hen in gesprek te komen over allerlei zaken, die met het geloof te maken hebben. De vieringen van de Christelijke feesten zijn belangrijke momenten in het schooljaar. 
Wij verwachten van alle leerlingen dat zij hieraan meedoen. 

5.3. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

In groep 3 wordt begonnen met het gestructureerd aanbieden van de basisvaardigheden aan de hand van moderne lesmethodes. Op een kindvriendelijke manier krijgen de kinderen bijvoorbeeld woordjes aangeboden waarmee ze al snel zelf nieuwe woorden leren maken. Het rekenen bestaat niet uit het maken van eindeloze rijtjes sommen, maar de kinderen leren de rekenvaardigheden door het oplossen van praktische probleempjes, die ze ook in het dagelijks leven tegen kunnen komen. In groep 4 wordt datgene wat in groep 3 is aangeleerd verder uitgebouwd en gaat het tempo omhoog. Het taalonderwijs is meer dan het foutloos schrijven van de taal. Het gaat er daarbij ook om, goed naar elkaar te luisteren en te kunnen verwoorden wat je voelt en bedoelt. Overigens zullen niet alle leerlingen even snel vorderingen maken. Daarom hebben veel van onze methodes een verdeling in basis-, herhaling- en verrijkingsstof. De basisstof is voor iedereen en de verrijkingsstof is voor de kinderen die wat sneller gaan of meer aankunnen. De herhalingsstof is voor die kinderen die dat nodig hebben.

5.4. Wereldoriënterende vakken/burgerschap

Hieronder verstaan we alle vakken waarbij de kinderen leren over de wereld om hen heen. In groep 3 worden geen aparte lessen gegeven in bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis. Daar worden onderwerpen thematisch aangeboden, zoals: wonen, jaargetijden, enzovoorts, Vanaf groep 4 worden de vakken natuur en geschiedenis gegeven. Vanaf groep 5 komen aardrijkskunde en topografie erbij.

Daarbij betrekken we de volgende drie domeinen:

 • democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden, (Dit wordt besproken tijdens de geschiedenislessen en de lessen over Prinsjesdag)
 • participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school, in de samenleving actief mee te kunnen doen, (Onze school werkt met een KMR, zij zijn de klassenvertegenwoordigers die actief inspraak hebben)
 • identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? (Dit domein wordt tijdens de godsdienstige vorming en de wekelijkse lessen sociale vaardigheid vaak besproken).

5.5. Expressie-activiteiten

Muziek, tekenen en handvaardigheid staan wekelijks op het rooster. In de kleutergroepen zijn dit dagelijks terugkerende activiteiten.

5.6. Oriëntatie op vorming seksualiteit en diversiteit

De school heeft een verantwoorde leerlijn op het gebied van seksualiteit en diversiteit. Dit onderdeel wordt opgenomen in jaarrooster en het lesprogramma, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met onze identiteit.

5.7. Lichamelijke opvoeding

De kinderen van de groepen 1 & 2 spelen dagelijks op het plein met buitenspelmateriaal. Verder kunnen ze altijd terecht in het eigen speellokaal. Eénmaal in de week hebben de kleuters gym. Hier wordt gebruik gemaakt van gymmaterialen zoals: matten, ballen, klimrekken e.d. De kleding van de kinderen bestaat uit een shirt, een broekje of gympak met makkelijke gymschoenen.

5.8. Gymlessen op dinsdag en vrijdag

Dinsdag en vrijdag

Wij gymmen in de grote gymzaal van Sporthal Cromstrijen

Tijd:  Dinsdag Vrijdag
08.30 - 09.20 uur Groep 5 Groep 3
09.20 - 10.10 uur Groep 6 Groep 4a
10.10 - 11.00 uur Groep 8 Groep 4b
11.00 - 11.50 uur Groep 7  

Vanaf groep 5 gaan alle leerlingen op de fiets naar de gym.

5.9. Zwemlessen op vrijdag

De groepen 5 t/m 8 zwemmen tweewekelijks op vrijdag in De Waterstee en gaan daar met de fiets naar toe. De weken staan aangegeven in de schoolkalender. 

Het zwembad houdt rekening met de concentratie en de fysieke belasting van de kinderen. De lessen worden hierop aangepast.

5.10. Afmaken van het werk

Het kan weleens voorkomen dat leerlingen nog even na schooltijd de gelegenheid krijgen om het werk af te maken. De schoolafspraak is dat dit maximaal 10 minuten duurt, anders neemt de school even telefonisch contact op.

6. De zorg voor kinderen

TOELATINGSBELEID

In principe worden alle kinderen toegelaten. Voordat de leerling geplaatst kan worden, overlegt de directie met het schoolteam of wij op onze school voldoende mogelijkheden hebben om het kind op een goede manier te begeleiden. Bij keuze voor onze school vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen ter controle van de gegevens. Tevens geeft men door deze ondertekening aan, de identiteit van de school te respecteren en stemt men in met de visie van de school en de stichting. In bijzondere gevallen kan het schoolbestuur, op advies van de directie, de toelating van een leerling tot de school weigeren:

 • Er is sprake van gezondheidsproblemen, ernstige leer en/of opvoedingsproblemen, handicaps. Deze kunnen zo bepalend zijn, dat het volgen van regulier onderwijs, met de mogelijkheden die onze school heeft, in alle redelijkheid, niet verantwoord is. Er kan advies worden ingewonnen bij externe deskundigen (uiteraard met toestemming van de ouders).
 • Er is sprake van een situatie waarbij de ouders de identiteit van de school niet kunnen respecteren. De leerling zal de activiteiten die daaruit voortkomen, niet mogen volgen. Er is dan sprake van een onvolledig onderwijsprogramma.
 • De aanmelding leidt ertoe, dat de capaciteit van de school wordt overschreden of een goede schoolorganisatie niet meer kan worden gegarandeerd. Bestuur en directie zullen dit aannemelijk moeten maken.

Een inschrijfformulier kunt u downloaden via onze website https://debron.csgdewaard.nl

6.1. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen, dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. In een enkel geval kan dat betekenen, dat wij samen met u op zoek gaan naar de beste plek voor uw kind.

6.1.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Wij gaan hierbij uit van openheid en vertrouwen. Waarbij we met elkaar kijken naar de mogelijkheden, die wij als school kunnen bieden. 

6.1.2. Zorgtraject

Het kan zijn, dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 • De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. 
 • Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 • Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest, of heeft geen succes.
 • Gedrag. Uw kind verstoort de les, of is sterk terug getrokken, of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?
We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.
 • Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.
 • Daaruit komt een van de volgende adviezen:
  • een pre ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
  • plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
  • plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
  • plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het Samenwerkingsverband 28.04.

R. Strootman
Maseratilaan 1
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.0186 - 62 14 61
r.strootman@csgdewaard.nl

M.P. den Hartog
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel. 078 - 62 95 994
denhartog@acishw.nl

6.2. De Kangoeroeklas

Ook dit schooljaar wordt binnen CSG De Waard een regionale plusklas ingezet, genaamd ‘De Kangoeroeklas'.
In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan (vermeend hoog)begaafde leerlingen. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar. De rest van de schoolweek bieden de eigen scholen vanzelfsprekend een uitdagend en passend programma.
Eén van de drie Kangoeroeklassen is wekelijks een ochtend te gast op De Bron. Op die ochtend komen kinderen uit Strijen, Numansdorp, Zuid-Beijerland en Klaaswaal bij elkaar.

Er zijn uiteenlopende redenen waarom leerlingen in de Kangoeroeklas zitten. Deelnemende (hoog)begaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de eigen basisschool, hebben de deelnemers aan de Kangoeroeklas behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Zij hebben op een bepaalde manier ‘last’ van hun talent. In de Kangoeroeklas wordt aandacht aan deze onderwijsbehoefte besteed.
Zo is er veel aandacht voor de sociale emotionele kant van de kinderen, voor het leerproces in het algemeen, voor de executieve functies en voor het ontwikkelen van autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Enkele dingen waar leerlingen binnen de Kangoeroeklassen aan werken zijn: samenwerken, zelfreflectie, kritiek geven en ontvangen, zelf opzoeken en aangaan van uitdagingen, verwoorden en uiten van dingen, discussiëren en filosoferen, doorzetten, plannen maken en uitvoeren, presenteren, je zelf ontdekken en jezelf leren zijn of blijven.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas verloopt via de intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator van de school van uw zoon of dochter. De aanmelding wordt altijd beoordeeld door een toelatingscommissie die toetst of het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing.

Ieder jaar verschijnt in september een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

6.3. De Schatkamer

Onder begeleiding van juf Anke, onze specialist Hoogbegaafdheid, wordt leerlingen die uitdaging nodig hebben op donderdag onderwijs op maat geboden in de Schatkamer. De leerlingen doen hierbij een schat aan leerervaring op, door te werken met persoonlijke doelen.

Hierdoor krijgen de leerlingen voldoende uitdaging om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen.

7. Onderwijsontwikkeling en onderwijsresultaten

Het onderwijs is het laatste decennium behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Ons team besteedt, naast het lesgeven en organiseren van activiteiten, veel aandacht aan ontwikkeling van de school en persoonlijke professionalisering.
Ieder jaar organiseren we als team vijf studiedagen, zodat wij nieuwe ontwikkelingen binnen de school kunnen starten, nieuwe methodes goed kunnen invoeren en onderwijs kunnen blijven aanbieden wat bij de maatschappelijke ontwikkelingen past. Welke ontwikkelingen wij de komende jaren door gaan maken en hoe wij ons onderwijs willen ontwikkelen, hebben we beschreven in ons Schoolplan.
U kunt de meerjarenplanning en ons jaarplan inzien op onze site, pagina 'Pagina in ontwikkeling!’. Ook kunt u onze school terugvinden op www.scholenopdekaart.nl.

7.1. Individuele nascholing

Een groot deel van ons team volgt, naast bovengenoemde schoolontwikkeling, individuele cursussen op het gebied van speciale leerlingenzorg, specialisaties zoals rekenen, taal, ICT of hoogbegaafdheid en het omgaan met bijzonder gedrag.

De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten kan ondersteund worden door middel van Beeldcoaching. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site, pagina onze-school/waar-werken-we-aan/beeldcoaching’.

7.2. Gegevens over specifieke zorg voor leerlingen

De groepsleerkracht bespreekt vier keer per schooljaar alle leerlingen van de groep met de intern begeleider. In de vergaderingen bespreken de leerkrachten kinderen om zo met elkaar eventuele problemen adequaat te kunnen aanpakken. Indien nodig wordt er een programma gemaakt voor extra hulp in de klas. Wat als een leerling ondanks extra hulp in de klas of na een doublure onvoldoende ‘groeit’? In hoofdstuk 6 kunt u teruglezen welke procedure wij, ouder(s) en of verzorger(s) en school, gaan volgen.

7.3. Interne doorstroming

Wij staan kritisch tegenover het ‘zittenblijven’ en wij streven ernaar het ‘zittenblijven’ van leerlingen te voorkomen. Wij bieden het kind alleen de gelegenheid voor een extra leerjaar als wij verwachten dat zo’n extra leerjaar zinvol voor het kind kan zijn. Dit geldt ook voor het overslaan van een groep. In beide gevallen zal er tijdig en uitvoerig overleg met u zijn. De definitieve beslissing berust bij het team, waarbij we uiteraard uw zorg en inbreng in mee nemen. 

7.4. Doorstroming in de kleutergroepen en de overgang van groep 2 naar groep 3

Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december geboren zijn en bij ons instromen in groep 1 kunnen, na minder dan twee jaar in een kleutergroep gezeten te hebben, doorstromen naar groep 3. Vanuit school gaan we hier zorgvuldig mee om en nemen we goed onderbouwde beslissingen, waarbij uw mening als ouder of verzorger uiteraard wordt meegenomen. 

7.5. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De groepsleerkracht, de intern begeleider en de directeur overleggen met elkaar over het advies dat zij u zullen geven. In samenwerking met het voortgezet onderwijs wordt op een speciale voorlichtingsavond duidelijk uitgelegd hoe dit advies tot stand komt. Tevens ontvangt u via ons informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, de open dagen, scholenmarkt en de toelatingseisen. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met u en uw kind, waarin advies ‘op maat’ wordt gegeven. De keuze voor een bepaalde school wordt door u zelf gemaakt, waarna u zelf uw kind aanmeldt op de nieuwe school.  

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. De keuze voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie elementen: de capaciteiten van het kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. We stellen ons ten doel het optimale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de voor hem/haar meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. Het is ons gebleken dat de gegeven adviezen goed overeenkomen met de resultaten van onze oud-leerlingen in de brugklassen.

7.6. Resultaten Eindtoets en verwijzingen

In onderstaande tabel ziet u de resultaten van de Cito-eindtoets van de afgelopen jaren.

Jaar Schoolscore VMBO MAVO M/H HAVO H/V VWO/Gym  Totaal aantal leerlingen
2019/2020 niet afgenomen 6 8 4 5 5 7 35
2018/2019 80,0 (IEP) 6 3 9   4 8 30
2017/2018 80,7 (IEP) 5 3 8 1 7 7 31
2016/2017 533,2 10 40 
2015/2016 534.8 7 5 4 3 11 6 36
2014/2015 536.7 5 10 6 2 12 11 46

7.7. KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

De kwaliteit van ons onderwijs vraagt om goede resultaten. Om dat inzichtelijk te maken gebruiken wij allerlei systemen om de ontwikkelingen van kinderen goed te kunnen volgen. Het leerlingvolgsysteem dat wij op school hanteren, bestaat uit methodegebonden toetsen, toetsen die de aangeboden leerstof van een afgelopen periode toetsen en landelijk ontwikkelde, niet-methodegebonden toetsen, zoals van het CITO. Aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem analyseren wij de kwaliteit van ons onderwijs en evalueren wij onze opbrengsten en resultaten. De trendanalyse geeft ons inzicht in de resultaten van de kinderen door de jaren heen. Wij evalueren de resultaten grondig. Dat maakt het voor ons mogelijk om bij te sturen.

De dagelijkse controle van verrichte taken van de leerling vindt plaats door zelfcontrole, en/of controle door de leerkracht. De groepsleerkracht houdt bij hoe het met de leerlingen gaat door middel van observaties en toetsen die bij de methode horen.

In de groepen 1 & 2 nemen we nog maar enkele cito-toetsen af. Voor ons is het observeren van de kinderen en hun ontwikkeling veel belangrijker. Daarvoor houden we observatielijsten van KIJK! en ZIEN! bij.
In groep 3 t/m 8 worden twee maal per jaar CITO toetsen afgenomen voor onder andere: taal, lezen, spelling en rekenen. In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee naar huis, waarin de resultaten beschreven staan. We gebruiken cijfers en letters om de beoordeling aan te geven. Alle kleuters krijgen 3 maal per jaar een portfolio mee naar huis. Alle kleuters die meer dan 3 maanden onderwijs hebben genoten, krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport. In groep 2 wordt dit uitgebreid met een rapport in het voorjaar. De leervorderingen en het welbevinden van de kinderen worden tijdens de contactavond besproken met u. Vanzelfsprekend zijn de leerkrachten bereid u tussentijds te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. U kunt met de groepsleerkracht, na schooltijd, een afspraak maken.

8. Pesten

AANPAK PESTPROBLEEM
In alle vormen van onderwijs wordt gepest. Op De Bron zijn we actief bezig om dit met elkaar tegen te gaan. Aan het begin van het schooljaar worden er in iedere groep gedragsregels opgesteld. Deze worden met elkaar afgesproken en dus ook nageleefd.

Wij spelen door de hele school 'Taakspel' om op preventieve wijze bezig te kunnen zijn met een fijn en veilig klimaat. 

Als wij melding krijgen van pesten, zoeken wij dit op school uit en lossen dit op school samen met de leerlingen op.

Daarom is het van belang de leerlingen van jongs afaan aan te leren direct melding te maken bij de leerkracht waar het incident bij plaatsvindt. 
Op deze wijze kan het incident zo snel mogelijk op school opgelost worden!

8.1. Verwijderingsprocedure

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, directie en/of bestuur. Ook kan een leerling van school verwijderd worden. De voorzitter van het College van Bestuur (algemeen directeur) is hiertoe gemandateerd door de Raad van Toezicht (het bestuur). De procedure ‘Verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

8.2. Veiligheidsbeleid

De school werkt volgens een Arbo-beleidsplan. Als een kind of collega gewond raakt, wordt hier altijd een ongevallen-registratie voor ingevuld. Periodiek wordt er een risico-inventaris afgenomen. 

8.3. Taakspel

Deze methode is één van de 13 methodes die goedgekeurd is vanuit de overheid om pesten tegen te gaan. Het bevordert het samenwerken, samenspelen en positief feedback geven aan elkaar. Wij spelen Taakspel 3 keer in de week in alle groepen en alle leerkrachten zijn gecertificeerd. 

8.4. Social media

Bij ons op school zijn mobieltjes verboden. Leerlingen die buiten de bebouwde kom wonen, uitgezonderd. 

De grenzen van wat strafbaar is op internet zijn eigenlijk simpel. De wetten en regels die vastgelegd zijn in het wetboek van strafrecht zijn ook online van toepassing. Wat je in het echte leven niet mag, mag je online dus ook niet.

In het kader van de privacy wet vragen wij van ouders en verzorgers zeer zorgvuldig om te gaan met het plaatsen van foto's en berichten op social media. 

8.5. Weerbaarheidstrainingen

Als het mogelijk is, dan zetten we voor één of enkele groepen in de loop van het jaar een weerbaarheidstraining in. Ook ouders worden hierbij betrokken in de vorm van een ouderavond. Hierin wordt verteld wat de leerlingen tijdens de cursus leren, daarnaast wordt er uitleg gegeven over de gevaren van social media, groepsdruk en vroege pubertijd. 

9. Naschoolse en bijzondere activiteiten

Onze school is sinds 2017 een IKC. Dit wil zeggen dat de school samenwerkt met andere partijen, waardoor het mogelijk is dat kinderen activiteiten na de reguliere schooltijden hebben bij ons op school. U leest hieronder welke activiteiten er binnen ons gebouw plaatsvinden. 

9.1. Bijzondere activiteiten

Er worden veel activiteiten op onze school georganiseerd.
Ze vormen een afwisselende en zinvolle aanvulling op de lessen in de klas.
We organiseren bijvoorbeeld ieder jaar een project. Alle kinderen van de school werken dan een periode aan eenzelfde thema. Enkele andere speciale activiteiten zijn:

 • excursies
 • kinderboekenweek
 • schoolreisjes (naar verschillende bestemmingen)
 • musical en schoolkamp groep 8
 • scholendienst samen met de kerken
 • praktijkles verkeer in alle groepen
 • verkeersexamen groep 7
 • culturele activiteiten
 • technieklessen
 • gastlessen

9.2. Kivido: goede kinderopvang!

Kinderdagopvangorganisatie Kivido is de belangrijkste organisatie waar De Bron mee samenwerkt. Kivido biedt peuteropvang en kinderopvang aan voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen die de basisschool bezoeken.

Visie van Kivido
Het bieden van een hoge kwaliteit kinderopvang, in diverse vormen, dat het welbevinden van kinderen voorop stelt. Kivido wil kinderopvang bieden aan een zo groot mogelijke groep kinderen en wij streven ernaar dat de kinderopvang een verlengstuk is van het gezin dat in de samenleving centraal staat. De slogan van Kivido is dan ook; Lekker in je vel, bij Kivido kan dat wel! Wij willen kinderen de kans geven zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en laten kinderen daarom zo veel en breed mogelijk kennis maken met o.a. sport en spel, muziek, natuur en cultuur.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een informatiepakket aanvragen via info@kivido.nl
Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u bellen naar 0186-620342 of mailen naar bovenstaand e-mailadres. 

9.2.1. Kinderdagverblijf Villa Spetter

Op De Bron is kinderdagverblijfgroep Villa Spetter gevestigd, waar maximaal 16 kinderen worden geplaatst in de leeftijd 0 t/m 4 jaar.
Op alle dagen is er kinderopvang in Villa Spetter voor 0 tot 4 jarigen van 07.00 - 18.00 uur.

9.2.2. BSO Villa Fonte en Villa Nonna

Daarnaast hebben wij BSO groep Villa Fonte (dit betekent bron in het Italiaans) en Villa Nonna, waar maximaal 20 kinderen geplaatst kunnen worden. Deze twee groepen zitten naast elkaar en hebben een eigen ingang.
Villa Fonte is de BSO-groep voor 4 t/m 7 jarigen en Villa Nonna is de 8+ groep. De kinderen uit de groepen spelen uiteraard ook met elkaar.

9.2.3. Peutergroep Villa Druppel

Villa Druppel is peuteropvang van Kivido, gevestigd in het gebouw van De Bron en is een peuterspeelzaalgroep zoals u dat gewend was. Deze peuteropvanggroep is geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend voor een groep van maximaal zestien peuters.
Net als bij onze kinderdagverblijven werken wij hier met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk. De peuters nemen onder andere deel aan de door Kivido speciaal ontwikkelde sportactiviteiten voor het jonge kind. Zo leren zij spelenderwijs. De peutergroep werkt nauw samen met de kleutergroepen van De Bron.

9.3. Overblijven op De Bron

Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk uw kind op school te laten overblijven. De kinderen eten in kleine groepen in wisselende lokalen van de school. Na het eten kunnen zij kiezen tussen buiten- of binnenspelen: spelletjes doen, creatief bezig zijn of met speelgoed of sportmateriaal aan de slag, onder begeleiding van vaste overblijfkrachten en hulpouders.

De organisatie van het overblijven is geheel in handen van de twee coördinatoren van de overblijfwerkgroep van De Bron. Ook de betaling van de overblijfvergoeding regelen zij.
Alle informatie en het aanmeldformulier is te vinden op onze website, onder kinderopvang/overblijven. Bij vragen kunt u mailen naar overblijvendebron@gmail.com, of telefonisch contact opnemen met coördinator Judith van Oeveren, tel. 65 75 81 op werkdagen van 09.00 uur - 17.00 uur.

Mocht er iets voorvallen tijdens de overblijf, neemt u dan eerst contact op met de coördinatoren.

9.4. Logopediepraktijk Cromstrijen

Logopediepraktijk Cromstrijen huurt bij ons een ruimte, zodat leerlingen minder tijd verliezen bij het heen- en weer rijden. 

9.5. Balance'th

Op dinsdagmiddag wordt er, na schooltijd, gebruik gemaakt door dans en theaterschool Balance'th. 
Zij gebruiken hiervoor het speellokaal. 

10. Wetenswaardigheden van De Bron

MEER WETEN OVER ONZE SCHOOL?

GA NAAR ONZE WEBSITE DEBRON.CSGDEWAARD.NL

10.1. Allergieën

U ontvangt in de 1e week een zorgformulier om alle belangrijke informatie in te vullen die te maken heeft met uw kind(eren). Wij hebben een aantal leerlingen die zeer allergisch zijn voor pinda’s. Wij vragen u dan ook om etenswaren waarin pinda’s en/of noten verwerkt zijn zo veel mogelijk te beperken.

Wij hebben een apart e-mailadres om allergieën door te geven. Hierdoor is het mogelijk om ook deze kinderen te verwennen als er sprake is van schooltraktaties.

Het e-mailadres is:

allergiecommissiedebron@gmail.com

10.2. Beeldmateriaal

Om ouders, verzorgers, opa's, oma's en andere belangstellende een kijkje te geven in ons onderwijs, maken wij vaak foto's van de leerlingen zodat u een goede impressie krijgt. 
Aan het begin van het schooljaar vragen wij u goed aan te geven waar u toestemming voor geeft. 
Mocht u geen toestemming geven, moeten wij soms wel vragen aan de leerling om even een stapje opzij te doen voor het fotomoment. 
Wij maken bij voorkeur altijd foto's van groepjes kinderen.

10.3. Belangrijke telefoonnummers

School: 0186 - 65 27 36 (Als u het antwoordapparaat krijgt zijn wij in gesprek)

Overblijf: 0186 - 65 75 81 (Judith van Oeveren, bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur)

Penningmeester OR: 06-31 04 19 54

Gymzaal: 0186 - 68 01 08

Zwembad: 0186 - 65 19 20

Kivido: 0186 - 62 03 42

10.4. Contact met de leerkracht

Als u belangrijke mededelingen heeft, vinden wij het heel fijn als u dit via een briefje, of de mail laat weten. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken. Als de school 's ochtends opengaat, zijn we er voor de leerlingen. 

10.5. Hoeksche Waard actief (voorheen brede school)

Hoeksche Waard Actief (voorheen De Brede School), een initiatief van alle scholen, sportvereniging NSVV en de Gemeente Cromstrijen, organiseert rond de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie leuke activiteiten. Tevens organiseren zij de Koningsspelen. 

Ook organiseren zij buiten schooltijden leuke activiteiten. Kijk voor rmeer informatie op www.hoekschewaardactief.nl

10.6. Gebedsgroep

Op initiatief van een aantal ouders is er een gebedsgroep bij één van de ouders thuis. Maandelijks wordt er gekeken wat er bij kinderen en het team leeft. Dit wordt meegenomen in gebed. 
Mocht u hier meer informatie over willen weten, kunt u contact opnemen met de directie. 

10.7. Hoofdluis

Zoals bekend is er op onze school een hoofdluisbrigade. Na elke vakantie worden op woensdag alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Door deze aanpak is dit hardnekkige ongemak op onze school afgelopen cursusjaren vrijwel verdwenen. Alle kinderen hebben een luizenzak, deze wordt ter beschikking gesteld door de ouderraad. De luizenzakken worden in februari en voor de grote vakantie door de kinderen mee naar huis genomen om gewassen te worden.

Als de luizenzak kapot of versleten is, kunt u een nieuwe luizenzak kopen voor € 3,-. Dit kan bij de conciërge op maandag t/m donderdagochtend.

10.8. Inloop

Op donderdag van 13.05 uur - 13.15 uur mogen de ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 1 & 2 mee de klas in. De kinderen kunnen dan laten zien waar ze mee bezig zijn.

10.9. Inspectie

De inspectie voor het onderwijs is bereikbaar via info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl of via telefoonnummer 0800 - 8051.
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld via meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 11 13 111

10.10. Intern begeleider

Groep 1 t/m 8 juf Hanneke Bel.

Zij is drie dagen per week bij ons op school. 

E-mailadres: ibdebron@csgdewaard.nl

10.11. Pauzehap

Op woensdag en vrijdag hebben wij in het kader van ‘De gezonde school’ gruitendag. Op deze dag nemen alle leerlingen als tussendoortje iets van groente of fruit mee. 
Mocht uw kind(eren) hier niet voldoende aan hebben, kunt u tevens een gezonde koek of boterham meegeven.
Tevens wijzen wij u op de enorme hoeveelheid suiker die in pakjes en koek zit. Een gezonde keuze bevelen wij van harte aan... 

10.12. Ophalen van uw kind

Wanneer u uw kind uit school ophaalt, graag binnen het hek wachten. Zo geeft u de ruimte aan de kinderen die alleen naar huis gaan. Wanneer u uw kind met de auto haalt of brengt, wilt u dan uw kind met uw hulp laten in- en uitstappen? En wilt u uw auto correct parkeren? (Onze school grenst aan een woonerf, hier mag u niet parkeren.) Voor groep 1 en 2 vinden we het noodzakelijk, als een ander uw kind ophaalt, dat van te voren medegedeeld wordt aan de leerkracht.

10.13. Pleinwacht

De pleinwacht (een leerkracht die toezicht houdt op het schoolplein voor schooltijd en tijdens de pauze) is 10 minuten voor de aanvang van de lessen op het schoolplein aanwezig. Wanneer u ervoor zorgt dat uw kind 10 minuten voor schooltijd op het plein arriveert, is dat vroeg genoeg. Bij slecht weer mogen de kinderen 10 minuten voor schooltijd de school binnengaan. Is het slecht weer en heeft uw kind laarzen aan, wilt u uw kind dan pantoffels of schoenen meegeven om in de klas te dragen? Voor schooltijd mogen de leerlingen niet op een step, skate- of waveboard, dit i.v.m. de drukte op het plein. In de ‘kleine’ pauzes is het wel toegestaan.

10.14. Promotiemateriaal

De school krijgt veel verzoeken die een verkapte commerciële inslag hebben. De directie hanteert de volgende criteria om wel of geen toestemming te geven.

 1. Voor of door kinderen
 2. Posters met een Christelijke inslag
 3. Niet in strijd met onze Christelijke identiteit
 4. Geen politieke kleur
 5. Geen commercie
 6. Dicht bij huis (Numansdorp of Klaaswaal)

10.15. Rekeningnummer school/Overblijf

Rekeningnummer ouderraad De Bron IBAN nummer: NL71RABO0347451322 t.n.v. ouderraad De Bron.

Rekeningnummer overblijf De Bron IBAN nummer: NL46RABO0332000060 t.n.v. overblijven De Bron.

10.16. Scholendienst

In het schooljaar 2021-2022 zal er weer een scholendienst worden gehouden. Deze kerkdienst zal worden voorbereid door onze school en de predikant die de dienst zal leiden. In de weken voorafgaand aan de dienst zal het thema uitgebreid op school behandeld worden.

10.17. School op seef

Omdat er geen Voortgezet Onderwijs scholen in Numansdorp zijn, vinden wij het van groot belang dat we samen met u de leerlingen voorbereiden om zo veilig mogelijk deel te nemen aan het verkeer.
Elke groep heeft jaarlijks een beredeneerd aanbod op het gebied van verkeer.
Wij zijn een School op Seef gecertificeerde school!

10.18. Schoolarts

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de schoolarts uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Er wordt niet alleen naar de lichamelijke toestand gekeken, maar er worden ook vragen over eet-gewoontes, vriendjes en hobby’s gesteld. De ouders en verzorgers kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn.

10.19. Schoolfotograaf

Eén keer per jaar worden de leerlingen op de foto gezet. U krijgt van tevoren bericht wanneer de foto’s genomen worden.

De schoolfotograaf maakt alleen foto's van de leerlingen die bij ons op school zitten. 


10.20. Schoolmaatschappelijk werk

Alle scholen van onze stichting mogen gebruik van schoolmaatschappelijk werk. 
Heeft u vragen omtrent de opvoeding of maakt u zich zorgen over uw kind, dan kunt u, via de intern begeleider, een afspraak maken.

Schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig, er zijn nauwelijks wachttijden, en het hoeft ook niet altijd over grote problemen te gaan. 
Bij ons op school is Marijke Kienhuis onze maatschappelijk werkster. 
Aanwezig op ............
Emailadres:

10.21. Speelgoed

De kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen. Dit vanwege de kans dat het speelgoed kwijt raakt of beschadigd wordt. Uitzonderingen zijn in groep 1 en 2 de verjaardag van het kind en de dag na het Sinterklaasfeest (s.v.p. niet meer dan 1 stuk meenemen).
Als speelgoed stuk- of kwijtraakt, is dit niet de verantwoordelijkheid van de school. 

10.22. Sport

Elk jaar krijgt de school ongeveer 25 verzoeken van sport- en muziekverenigingen om mee te doen aan naschoolse activiteiten of toernooien. Dit vindt vaak plaats op woensdagmiddag of in vakanties of weekenden. Bijna alle woensdagmiddagen zijn gereserveerd voor overleg, cursussen of andere schoolgerelateerde zaken. Dit doen we bewust op de middagen, zodat u geen opvang hoeft te regelen voor studiedagen. 

Mochten ouders/verzorgers het leuk vinden om zo’n buitenschoolse activiteit te organiseren, zal de school de resultaten van de teams in de nieuwsbrief of de website bekend maken. Bij hoge uitzondering en ruim van te voren aangevraagd, dragen onze leerlingen (na overleg met de directie) bij deze activiteiten de schoolshirts. Dit om te voorkomen dat de school aansprakelijk gesteld kan worden. 

De groepen 5 t/m 8 doen mee aan schoolvoetbal binnen de Hoeksche Waard.

10.23. Telefoon/mobieltje

Regel is dat leerlingen geen mobieltjes bij zich mogen hebben. Uitgezonderd de leerlingen die buiten de bebouwde kom wonen. Verlies is voor eigen risico. Indien nodig mogen de kinderen altijd de schooltelefoon gebruiken.

10.24. Verjaardagen

Verjaardagen van de kinderen worden in de eigen groep gevierd. De jarige trakteert voor de pauze in de eigen groep en gaat in de pauze langs meesters en juffen van de betreffende bouw, met een zelf uitgekozen kaart. Wilt u bij het uitzoeken van een traktatie voor een verjaardag eraan denken, dat er op school geen tanden gepoetst kunnen worden? Alternatieven voor snoep, zoals fruit, kaas, worst, enz. worden erg op prijs gesteld.


Daarnaast ervaren wij de laatste jaren dat veel leerlingen bepaalde traktaties niet mogen. Voor deze kinderen regelen de ouders en verzorgers vaak een eigen traktatiedoosje. 


Bij vragen kunt u altijd bij de leerkracht terecht. 

10.25. Verkeersexamen

De school organiseert, samen met de verkeersouders en Veilig Verkeer Nederland, het jaarlijks verkeersexamen voor groep 7. Dit verkeersexamen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De kinderen uit groep 7 oefenen ruim van te voren de theoretische leerstof en rijden de route een aantal keren.

10.26. Verlofregeling/verzuim

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om “verlof wegens gewichtige omstandigheden” kan de directie hier toestemming voor verlenen. Een verzoek voor verlof dient, liefst twee weken van te voren, schriftelijk aangevraagd te worden.
Gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden
 • ambtsjubilea van ouder(s)/verzorger(s), grootouders, huwelijksjubilea, e.d.
 • sociale of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden.
 • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Extra vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. Toestemming hiervoor kan worden gegeven indien het gaat om een gezinsvakantie, die niet in de hoofdschoolvakanties opgenomen kan worden in verband met de aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, denk aan agrarische sector of horeca. Ouders en verzorgers dienen hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen aan de directie.

N.B. Er wordt nooit toestemming verleend voor de eerste week na de zomervakantie. Het is in het belang van uw kind de school zoveel mogelijk te bezoeken. Afwezigheid kan de leerprestaties nadelig beïnvloeden. Bij overtreding wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Alle verlofaanvragen dienen ruim op tijd te worden aangevraagd via het formulier ‘verlofaanvraag’ onder het kopje ouders op de site debron.csgdewaard.nl

De directeur mag alleen geoorloofd verzuim toekennen volgens de wettelijke regels!

 

 

10.27. Verzekering

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders en verzorgers van een leerling. Bij het vervoeren van kinderen met een auto dient er een inzittendenverzekering afgesloten te zijn. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor. 

10.28. Website en Facebook

Na iedere vakantie verschijnt er voor elke klas een nieuw stukje op de website. Als u niet wilt dat beeldmateriaal van uw kind op onze website komt, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht en de directie. De adressen zijn:

 • debron.csgdewaard.nl
 • facebook.com/debronnumansdorp

10.29. Ziek

Als uw kind door ziekte verhinderd is de school te bezoeken, belt u dit dan voor schooltijd door
(tel.: 65 27 36). Onderweg naar school zou immers iets voorgevallen kunnen zijn. Bij voorbaat dank! Als uw kind overblijft, dient u ook de overblijf tussen 07.45 - 08.00 uur op de hoogte te stellen, (Judith van Oeveren, tel. 0186 - 65 75 81).

11. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

11.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het Bestuur en de scholen.
Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186 - 621 461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl.

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl. Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook: www.facebook.com/csgdewaard.

11.2. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden.

12. Contactgegevens

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE BRON
Roerdompsingel 2
3281 JH Numansdorp
Tel.: 0186 - 65 27 36

debron@csgdewaard.nl
debron.csgdewaard.nl
facebook.com/debronnumansdorp

Directeur
Marco de Jong
Tel.: 0186 640362
m.dejong@csgdewaard.nl

Adjunct-directeur
Nel Naaktgeboren-Snijders
n.naaktgeboren@csgdewaard.nl

Intern begeleider
Hanneke Bel
h.bel@csgdewaard.nl

Conciërge
Edith Doornekamp
debron@csgdewaard.nl

Administratie
adm.debron@csgdewaard.nl

Overblijforganisatie
overblijvendebron@gmail.com

SchoolMaatschappelijk Werk
Marijke Kienhuis
Tel.: 06 4023 0382
m.kienhuis@kwadraad.nl