fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1. De Bron: vol vertrouwen een kansrijke toekomst tegemoet!

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen moeilijk. Voor u ligt de schoolgids van christelijke basisschool De Bron. In deze schoolgids schrijven we over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten. Op De Bron werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier en vertrouwen naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is. Het is ons doel om het beginpunt te zijn van een brede leerontwikkeling voor uw kind. Onze missie is dan ook: De Bron: vol vertrouwen een kansrijke toekomst tegemoet!

De Bron is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We vinden het belangrijk dat in onze school een veilige en vertrouwde sfeer heerst waarin iedereen tot zijn recht komt. Structuur, orde en regelmaat dragen binnen onze school bij aan een positief en prettig schoolklimaat. De open sfeer van de school versterkt de ondersteuning van leerlingen bij hun socialisatie en persoonsvorming.

De schoolgids is in zijn geheel op onze website te vinden. Alle overige informatie die verder voor u van belang is, zoals nieuwsberichten, de agenda en contactpersonen staat ook op onze website https://debron.csgdewaard.nl.

Wij adviseren u om, als uw kind ongeveer 2,5 jaar oud is, een basisschool uit te kiezen. Wilt u  kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom. Onze school is ook via Facebook te volgen.

Namens het team van De Bron,

Sonja Hollemans, directeur

Telefoonnummer: 0186 - 652736
debron@csgdewaard.nl

2. Waar staat De Bron voor

De Bron is een rijke school, omdat we werken met jonge mensen met veel mogelijkheden! Wat is onze visie op kinderen en onderwijs? Waaraan is onze school te herkennen?

2.1. Onze uitgangspunten

Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen leren veel op De Bron, waaronder kennis die hoort bij de kernvakken. Ook leren zij keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen, passend bij hun leeftijd en in een veilige omgeving. Door ons onderwijs en door onze omgang met de leerlingen willen wij hen op hun taak en plaats in de samenleving voorbereiden.

Omdat De Bron een christelijke basisschool is, doen wij dit vanuit ons geloof in God en met de Bijbel als inspiratiebron. Deze identiteit is een belangrijk deel van het fundament waarop ons onderwijs staat. We proberen hier in woord en daad inhoud aan te geven.

Onze identiteit inspireert ons tot het (voor)leven van onze pedagogische visie en het verdiepen van de inhoud van ons onderwijs:

 • we zien ieder kind zoals het mag zijn en mag worden: een uniek schepsel! Wij hebben het voorrecht het mee te mogen vormen; 
 • we leven goede omgangsvormen voor; 
 • we stimuleren de ontwikkeling van normen en waarden; 
 • we creëren een veilig schoolklimaat; 
 • we stimuleren de ontwikkeling van sociale competenties; 
 • we stimuleren de ontwikkeling van de sterke en minder sterke kanten van onze leerlingen; 
 • we bieden de kinderen passende zorg en begeleiding; 
 • we geven de kinderen goed en uitdagend onderwijs; 
 • we geven godsdienstonderwijs, vertellen verhalen en zingen met elkaar; 
 • we vieren de christelijke feestdagen; 
 • we leren onze leerlingen het dragen van verantwoordelijkheid voor de samenleving; 
 • we helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers die betrokken zijn bij elkaar en de maatschappij, ver weg en dichtbij. 

We verwachten van alle ouders dat zij achter deze uitgangspunten van onze school staan en dat zij er voor zorgen dat hun kinderen deelnemen aan alle schoolactiviteiten die uit onze identiteit voortvloeien.

2.2. De Bron: vol vertrouwen een kansrijke toekomst tegemoet!

Onze missie is zichtbaar in de school in de volgende elementen:

Een goed sociaal klimaat

Leren en jezelf ontplooien begint in een veilige setting, leren kennen wie je bent en wie de ander is, en tegelijkertijd ook leren wat je al weet en kunt en wat je nog mag gaan leren. Die ontwikkeling maken  wij graag samen met u en uw kind mee. In eerste instantie op het gebied van lezen, rekenen, spelling en taal, maar zeker ook als het gaat om Engels, wereldoriëntatie, expressie & cultuur en executieve functies. Wij willen een plek zijn waar je mag vallen en opstaan, mag vastlopen en leren doorzetten, mag groeien en bloeien. De belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor (sociale) veiligheid. 

Hoe is dit zichtbaar binnen onze school?

 • In de hele school oefenen we sociale vaardigheden waarbij we de Gouden Weken en de Kanjertraining inzetten. De Kanjertraining werkt vanuit het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
 • Binnen De Bron kennen we duidelijke gedragsafspraken. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraken. We bespreken en oefenen positief gedrag binnen een groep en bij het leren met elkaar.
 • We stimuleren elkaar om goed en afgesproken gedrag te laten zien en geven elkaar complimenten. Regelmatig staat er een gedragsdoel als weekdoel in de groepen centraal.

Eigentijds onderwijs: Leren Zichtbaar Maken!

Eigentijds onderwijs is voor ons onderwijs dat het kind ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en voorbereidt op het leven in de wereld van morgen. Elk kind is uniek. Elk kind heeft andere onderwijsbehoeften. Ons onderwijs is zo ingericht dat we zorg dragen voor de ontwikkeling van de vele en uiteenlopende talenten van onze leerlingen. We stimuleren leerlingen om hun sterke kanten te ontplooien en tevens de minder sterke kanten te ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van een mix van digitale en andere middelen en sturen we op eigenaarschap, zelfinzicht, zelfregulatie en samenwerken. 

Hoe doen we dit?

 • In de groepen 1 en 2 (en deels 3) werken we ontwikkelingsgericht, we sluiten in de themakeuze indien mogelijk aan bij de actualiteit en hun belevingswereld. We proberen deze te verrijken door lesstof aan te bieden die ligt in hun zone van de naaste ontwikkeling, zodat de leerlingen nieuwsgierig en geprikkeld worden. 
 • Inzet van nieuwe leermiddelen, zoals digitale leermiddelen als Snappet
 • Door het zichtbaar maken in de klas van onze leerdoelen en van de behaalde successen. Deze zijn zichtbaar op en rond het databord in elke klas. Zo ontwikkelen we eigenaarschap bij de leerlingen: elk kind weet waar hij of zij staat, wat we gaan leren, wat de tussenstappen zijn en wat het doel is. Elke leerling van de groep doet ertoe, is hiervoor mede verantwoordelijk, is even belangrijk.

Doelgericht

CBS De Bron is een lerende doelgerichte organisatie, gericht op verbetering van ons onderwijs. Dit is zichtbaar in de school:

 • Op De Bron leren we allemaal! Doordat teamleden regelmatig bij elkaar in de klas kijken, leren we met en van elkaar. Leerlingen en ouders bevragen we regelmatig door middel van enquêtes. Wij ontvangen feedback via de Kinder Medezeggenschapsraad, MR en AC die wij meenemen bij onze verbeterpunten. Elk teamlid volgt scholing en heeft een persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast worden er jaarlijks leerteams opgesteld rond een bepaald thema. Vaak is dit een vakgebied wat we verder willen ontwikkelen. Met elkaar stellen we doelen op en werken we doelgericht aan verbetering van ons onderwijs. 
 • Ook in de klassen werken we doelgericht: dit zien de kinderen enerzijds terug op de dagplanning op het bord waar de doelen voor de dag beschreven staan. Anderzijds is er in elke klas een doelenbord aanwezig. Op dit doelenbord staan lange termijn doelen, successen en acties. De inhoud en het volgen van dit doelenbord is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de klas. We maken weloverwogen keuzes, die wetenschappelijk onderbouwd zijn, om ons onderwijs te blijven verbeteren. 
 • We werken op niveau, zodat ons onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij ieder kind: in elke groep wordt er gewerkt op drie verschillende niveau’s. Dit heet handelingsgericht werken, waarbij de leerkracht met de leerling kijkt naar de leerstof en de leertijd die de leerling nodig heeft.
 • We gebruiken moderne (digitale) leermiddelen: de school is altijd bezig met innoveren. Elk jaar worden methodes vervangen zodat we beschikken over goede en moderne leermaterialen. Daarbij maken we dagelijks gebruik van chromebooks met software (o.a. Snappet) die zich aanpast aan het niveau van de leerling per type opdracht. Wij kiezen voor een goede balans tussen typen en schrijven, waarbij beide volgens onze visie belangrijk zijn. Deze digitale leermiddelen worden stapsgewijs ingezet.

2.3. Hoe maken we onze christelijke identiteit zichtbaar?

Wat is de identiteit van onze school? Wat vinden wij belangrijk? Waarom is onze school zo’n bijzondere school? 

De Bron is een school voor bijzonder goed onderwijs. Dat bijzondere komt tot uitdrukking in een aantal elementen die wij heel belangrijk vinden: 

 • Het is een bijzondere school, omdat het een school is waar vanuit het christelijk geloof onderwijs gegeven wordt. Vanuit onze christelijke levensovertuiging zien wij het omzien naar ‘de naaste’ als een basis om werkelijk ‘mens te kunnen zijn’. In de Bijbel lezen wij dat Jezus zich met liefde, tijd en aandacht inzette voor de medemens. Zijn wijze van leven leert ons rechtvaardig en verdraagzaam te leven met elkaar, bereid te zijn te vergeven en hoop te houden op een zinvolle toekomst. Op school volgen we de methode Kind op Maandag, waarbij 2 of 3 keer in de week een bijbelverhaal verteld wordt. Elke dag openen we samen met bidden en zingen, en we sluiten de dag ook gezamenlijk af. 
 • Het is een bijzondere school, omdat we veel waarde hechten aan de sfeer op school. Het christelijke karakter moet tastbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst en die te vinden is in de omgang met en de zorg voor elkaar. Kinderen hebben daar recht op. Ze zijn aan onze zorg toevertrouwd en kunnen alleen tot hun recht komen als ze zich op school veilig en geborgen weten.
 • Het is een bijzondere school, omdat we weten dat er allemaal bijzondere kinderen op zitten. Ieder kind is uniek en we willen graag dat de kinderen zich begrepen weten, zich thuis en veilig voelen. Daarbij willen we aansluiten op hun individuele ontwikkelingsbehoeften, zodat ze zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daar ligt voor ons de uitdaging!
 • Het is een bijzondere school omdat we -soms gezamenlijk- aandacht besteden aan de christelijke feestdagen. Rondom kerst en pasen zijn er feestelijke activiteiten op school waarbij we aandacht besteden aan de geboorte en opstanding van Jezus. Ook is er een samenwerking met de kerken.

Veel ouders kiezen bewust voor een christelijke school. Dit geldt ook voor ouders zonder kerkelijke of christelijke achtergrond. Voor ieder kind en alle ouders is er plaats op De Bron! 

3. De organisatie van onze school

De Bron is een christelijke basisschool en is gelegen aan de Roerdompsingel 2 te Numansdorp. Het schoolgebouw beschikt over 13 groepslokalen, een grote multifunctionele hal, spreekkamers, kantoren en een speellokaal. In ons schoolgebouw zijn ook Villa Druppel (peutergroep), Villa Spetter (kinderdagverblijf) en Villa Fonte (BSO) van Kibeo gevestigd. Alle lokalen hebben digitale schoolborden en beschikken over een modern computernetwerk. 

Op De Bron zitten ongeveer 240 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 9 groepen. Op de school werken 25 teamleden, waaronder de schoolleiding, een intern begeleider (ib), een remedial teacher, twee onderwijsassistenten en een conciërge.

CBS De Bron maakt deel uit van Stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Tot deze stichting behoren ook de christelijke scholen in de dorpen ’s-Gravendeel, Heinenoord, Klaaswaal, Mijnsheerenland, Oud-Beijerland, Piershil, Puttershoek, Strijen, Westmaas, Zuid-Beijerland en een SO-school in Sommelsdijk.

3.1. Aanmelden nieuwe leerlingen

U kunt een nieuwe leerling aanmelden door te bellen naar school of te mailen naar debron@csgdewaard.nl. Voorafgaand aan een inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats door een teamlid.
Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het vijf ochtenden op school komen wennen. Ongeveer vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de intern begeleider contact met u op voor een intakegesprek. U kunt dan over de specifieke kenmerken van uw kind praten en de wenochtenden afspreken. Bovendien krijgt u een
informatiemap met praktische informatie.

Kinderen die van een andere basisschool komen, krijgen van de school waar de leerling vandaan komt een onderwijskundig rapport. Op grond van dat rapport en het oriënterend gesprek wordt bekeken of een leerling toegelaten kan worden. Er wordt in alle gevallen met de directeur van de vorige school contact opgenomen voordat een leerling wordt ingeschreven. De mogelijkheden van onze school zijn bepalend voor de toelating van kinderen. Hierbij wordt gekeken naar:

 • De groepsgrootte
 • De groepssamenstelling
 • De omvang van extra ondersteuning die al wordt verleend binnen de groep. Voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte is de paragraaf ‘Toelatingsbeleid’ van toepassing.

Oudere kinderen die geplaatst worden, kunnen in overleg een dag of een dagdeel komen meedraaien.

3.2. Groepsindeling

De Bron werkt met jaargroepen. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in de basis dezelfde stof aangeboden krijgen. Binnen de groepen werken we op drie niveaus. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging kunnen dit krijgen in de klas, en ook kinderen die behoefte hebben aan meer begeleiding of oefentijd, kunnen dit krijgen in de klas. Hierbij zetten we naast de leerkrachten van ons team, ook 3 onderwijsassistenten in. Zo is er voor de meeste kinderen voldoende ondersteuning bij het leren in de groep. Als blijkt dat de ontwikkeling van een kind toch anders verloopt dan we verwachten, wordt er in overleg met de ib’er gekeken welke aanpassingen we aan het onderwijsaanbod kunnen doen. Ook ouders worden hierbij betrokken. 

De groepen 1, 2 en 3 vormen de onderbouw. Groep 1 en 2 zijn de kleutergroepen, waarin leerlingen zich ontwikkelen door middel van spelend leren en ontwikkelingsgericht werken. In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk lezen, schrijven, spellen en rekenen. Kort gezegd: de basisvaardigheden worden aangeleerd.

Vanaf groep 4 werken we aan de verdere uitbouw van de basisvaardigheden. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan vakken als engels, natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en begrijpend lezen. In alle leerjaren is voldoende ruimte voor de creatieve vakken en bewegingsonderwijs.

3.3. Taakverdeling teamleden

De schoolleiding bestaat uit de directeur en een team van coördinatoren. De directeur heeft de algehele leiding van de school en draagt de eindverantwoording. De (bouw)coördinatoren nemen delen van beleidsterreinen voor hun rekening en geven leiding aan de onder-, midden- en bovenbouw.
Naast de leerkrachten werken er ook onderwijsassistenten op De Bron. Zij ondersteunen soms de leerkracht in de klas, maar begeleiden ook vaak kinderen individueel of in een klein groepje bij hun werk. In de meeste groepen werken twee (parttime) leerkrachten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor een groep. Relevante informatie over leerlingen is bij beide leerkrachten bekend. Als er iets voorvalt bij één van de leerkrachten kunt u het best eerst die betreffende leerkracht benaderen. Dit kunt u doen door een afspraak met de leerkracht te maken of een email te sturen. De leerkrachten beantwoorden mailberichten op werkdagen en bij niet dringende zaken uiterlijk binnen 2 weken.

Alle leerkrachten hebben, naast lesgeven aan een groep en de daarbij behorende voorbereiding, correctie en registratie van gegevens, ook diverse andere taken binnen de schoolorganisatie. Voorbeelden van deze taken zijn: ICT-coördinatie, MR-lidmaatschap, preventiemedewerker, lid van een Leerteam voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het organiseren van allerlei activiteiten met ouders uit de activiteitencommissie, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerfeest.

Alle leerkrachten hebben, naast lesgeven aan een groep en de daarbij behorende voorbereiding, correctie en registratie van gegevens, ook diverse andere taken binnen de schoolorganisatie. Voorbeelden van deze taken zijn: ICT-coördinatie, MR-lidmaatschap, preventiemedewerker, lid van een Leerteam voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het organiseren van allerlei activiteiten met ouders uit de activiteitencommissie, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en het zomerfeest.

3.4. Intern begeleider (ib'er)

Onze intern begeleiders (ib’er) volgt de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineert de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen en in het bijzonder voor hen die deze ondersteuning nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.
Een intern begeleider voert regelmatig overleg met de teamleden over hun leerlingen, ondersteunt hen met adviezen, neemt individuele toetsen bij de kinderen af en voert (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling en spreken zij vervolgstappen af.

3.5. Schooltijden

Ons rooster ziet er voor alle groepen als volgt uit:

maandag 8.30 - 14.50
dinsdag 8.30 - 14.50
woensdag 8.30 - 12.30
donderdag 8.30 - 14.50
vrijdag 8.30 - 12.30

 

De overheid heeft voor de basisschool het minimum aantal lesuren vastgesteld op 7520 uur. Op De Bron hebben we deze lesuren volgens het bovenstaande rooster gelijkelijk verdeeld over 8 schooljaren, zodat elke groep elk jaar 940 uur les krijgt.

De kinderen van gr 1-4 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen, dan gaat de eerste bel. De hogere groepen mogen vanaf 8.25 uur naar binnen. Zo kunnen we om half 9 gezamenlijk met de schooldag beginnen.

Pauze

‘s Morgens hebben alle leerlingen 15 minuten pauze. Op de lange dagen besteden we in groep 3 en 4 tijdens de lessen ook ‘s middags minimaal 15 minuten aandacht aan bewegen en sociale interactie binnen de groep. Tussen de middag is er een pauze van 40 minuten, waarin er tijd is voor eten en buitenspelen. 

3.6. Vakantierooster en verlofregeling

Het vakantierooster van de school staat op onze site, op de pagina informatie/vakantierooster en verlof.

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen. Op bovengenoemde pagina is meer informatie te lezen en is het verlofformulier te downloaden dat u ingevuld bij de conciërge kunt inleveren.

3.7. Vervanging bij verlof, scholing of ziekte

Bij verlof, scholing of ziekte zorgt de directie voor vervanging. Soms is het mogelijk dat degene die als duo-partner voor dezelfde groep staat de vervanging op zich neemt. Als dit niet het geval is, wordt er gezocht naar vervanging door andere collega’s of leerkrachten van buiten de school. 

Als er (binnen en buiten de school) geen vervanging beschikbaar is, kan een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gebeurt ten hoogste 3 dagen per groep per ziektegeval. Als het niet anders kan, dan zijn wij genoodzaakt een groep naar huis te sturen. Als dit het geval is, dan stellen we de ouders van die groep de dag ervoor op de hoogte.

3.8. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan kunt u op onze site, pagina klachtenprocedure, of op https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure lezen hoe u kunt handelen.

3.9. Andere belangrijke procedures

Indien nodig zijn de volgende protocollen en procedures gebruikelijk op De Bron. U treft ze aan op de pagina ‘Jaarverslag, procedures en protocollen’ van onze site:

 • Gedragsprotocol
 • Anti-pestprotocol
 • Schorsen en verwijderen van leerlingen
 • Meldcode huiselijk geweld
 • Vertrouwensinspecteurs
 • Incidentregistratie

4. Ouders en de school

Betrokkenheid van ouders
De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen thuis en school een goed contact is. 

U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de ouderraad of van de medezeggenschapsraad. Van school uit houden we u op de hoogte van alle activiteiten die op school plaatsvinden. Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

4.1. Betrokkenheid van ouders

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Iedereen heeft daarin zijn eigen taak. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen thuis en school een goed contact is. U kunt op vele manier betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken op school, bijvoorbeeld als hulpouder of als lid van de activiteitencommissie of van de medezeggenschapsraad. Vanuit school houden we u op de hoogte van alle activiteiten die op school plaatsvinden. Uw hulp en betrokkenheid stellen we zeer op prijs.

4.2. Ouder- en ouder-kindgesprekken

Omdat we een nieuw schooljaar goed willen starten, plannen we in de eerste weken van het schooljaar een startgesprek. Vanaf groep 5 nemen ook de leerlingen deel aan dit gesprek. U ontvangt van te voren een formulier, wat u samen met uw zoon of dochter in kunt vullen. Zo kunnen we met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen voor goed onderwijs voor uw kind(eren). 

Ook de andere twee gespreksrondes houden wij niet meer op de traditionele manier; vanaf groep 5 zijn ze in de vorm van een ouder-kindgesprek. Tijdens de eerste ronde in november is de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind het belangrijkste gespreksonderwerp. Tijdens de tweede ronde, in februari/maart, staat het eerste rapport centraal. Uitzondering hierop vormt groep 8 in verband met de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Indien gewenst door de leerkracht of door u, is het mogelijk ook aan het einde van het schooljaar nog een gesprek in te plannen. Buiten de bovengenoemde gespreksrondes om, kunt u altijd tussentijds een afspraak maken met een leerkracht van uw kind.

4.3. Communicatie met ouders

In de loop van schooljaar '22-'23 zijn we gestart met Parro, een communicatie-app gekoppeld aan Parnassys. In het huidige schooljaar willen we het gebruik van deze app optimaliseren, zodat de Parro-app zoveel als mogelijk het belangrijkste communicatiemiddel wordt. Dit vanuit de wens van onder anderen de ouders om het aantal communicatiekanalen te verminderen.

Het kan in deze fase van ontwikkeling zo zijn dat we ook nog communiceren via:
- Website: Op de website vindt u meer praktische en algemene info zoals de schoolgids, de schooltijden, aanvraagformulier verlof, enz. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Op de pagina van de groep van uw kind(eren) vindt u specifieke zaken over de groep, roosters, huiswerk, uitstapjes enzovoorts.
- Weekplanning: Op de website, onder het tabblad 'leerlingen', plaatst de leerkracht aan het einde van de week altijd een nieuwe weekplanning met daarin bijzonderheden voor de komende week. Het dient als een soort van startpunt van de nieuwe week. Fijn wanneer u deze info elke week bekijkt, zodat u op de hoogte bent. Hier leest u ook aan welke doelen er in de klas gewerkt wordt.
- Ouderportaal: Aan ons schooladministratiesysteem Parnassys zit een koppeling naar het ouderportaal. M.b.v. dit ouderportaal hebt u als ouders/verzorgers, middels een beveiligde login, inzage in de gegevens en resultaten van uw kind(eren). Rond de rapportperiodes zijn de toetsresultaten voor een korte tijd niet zichtbaar, in verband met de vele bewerkingen.
- Facebook: onze pagina op Facebook geeft inkijk in activiteiten die school organiseert.
- Instagram: in het nieuwe schooljaar gaan we ook Instagram inzetten om onze school onder de aandacht te brengen.
- Nieuwsbrief: Elke maand ontvangt u per mail ook onze digitale nieuwsbrief. Hierin treft u een samenvatting aan van alle informatie over de maand die komen gaat.

De website, het ouderportaal en de apps voldoen aan de AVG. U kunt alleen inloggen middels een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat u aan school hebt doorgegeven.

4.4. Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijk orgaan dat meepraat over het beleid van school. Door actief te zijn binnen de MR kunnen ouders een constructieve invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De vertegenwoordigende ouders binnen de MR worden driejaarlijks gekozen vanuit en door de ouders van alle kinderen op school. De personeelsleden in de MR worden door het team gekozen. De zittingsduur is 3 jaar; deze periode kan met maximaal 3 jaar verlengd worden. Op verzoek van de MR woont de directeur (een deel van) een vergadering als adviserend lid bij. 

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De namen van de MR-leden, het jaarplan en de verslagen zijn te vinden op de ouderpagina van de site. 

Heeft u tips of vragen, dan kunt u contact opnemen met de MR via mr.debron@csgdewaard.nl.

4.4.1. Kindermedezeggenschapsraad (KMR)

Op onze school hebben we ook een Kindermedezeggenschapsraad (KMR). De KMR wordt samengesteld door de leerlingen zelf. Vanaf groep 5 zitten er 2 leerlingen per groep in de KMR: een jongen en een meisje. De KMR vergadert 5 keer per jaar met een ouder uit de MR en een teamlid. De kinderen brengen onderwerpen in die ze veranderd of verbeterd zouden willen zien. Ook speelt de KMR een grote rol bij de open dag.

4.5. Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (AC) helpt bij allerlei activiteiten op school, zoals bij het sinterklaasfeest, de musical, het kerstfeest, het paasfeest, projecten, feestmaaltijden, excursies, de slotweek en nog veel meer. Het doel van de AC is om, samen met het team, elk schooljaar activiteiten te organiseren die het onderwijs op De Bron nog leuker en aantrekkelijker maken. 

Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de AC. Opmerkingen, suggesties of tips kunt u bij één van de AC-leden melden of via activiteitenopdebron@gmail.com.

Informatie over de ouderbijdrage

Elk jaar wordt u door de activiteitencommissie een ouderbijdrage gevraagd om bovengenoemde activiteiten, die niet of summier uit de vergoedingen door het ministerie bekostigd kunnen worden, te organiseren. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en kinderen worden niet uitgesloten van activiteiten wanneer de ouderbijdrage (nog) niet betaald is.

Bij benadering wordt de ouderbijdrage als volgt besteed: Sinterklaasfeest €1600, Kerstfeest €600, Nieuwjaarsfeest €250, Paasfeest €500, Afscheid €750, WIS Collect €350, Sport en Spel €150, Projectavond €150, Slotweek €750, Schoolkamp €150, Materiaal school €200, Cultuur €650, Bankkosten €120, Onvoorzien €200. Meer informatie over de ouderbijdrage treft u op de site aan op de pagina Activiteitencommissie.

4.6. Wet op privacy, AVG

CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina van CSG De Waard.

5. Onderwijs op De Bron

In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat de kinderen leren, waarom en hoe dat gebeurt. Uitgebreidere informatie over activiteiten, vakken en afspraken ontvangt u via de mail aan het begin van ieder schooljaar. De lesstof wordt d.m.v. het model van Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI) aan de gehele groep aangeboden. Het model houdt in, dat na een korte uitleg van een bepaald onderwerp, een groot deel van de groep zelfstandig aan de slag gaat. Gedurende de instructie worden de kinderen actief betrokken bij het onderwerp, door gelijk meedoen, meedenken, meerekenen, meeschrijven. Hiervoor gebruiken we vanaf groep 3 vaak een wisbordje. De kinderen die dat nodig hebben krijgen een uitgebreidere uitleg en gaan vervolgens aan het werk. Indien nodig zal een klein aantal leerlingen individuele begeleiding krijgen van de leerkracht. De instructietafel die in iedere groep aanwezig is, speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt zodoende ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen. Daarnaast leren de kinderen vanaf het begin af aan zelfstandig te werken.

5.1. De dagopening & godsdienstonderwijs

Onze school is een christelijke basisschool. We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Vanuit dit vertrekpunt willen we goed onderwijs geven, een christelijke levenshouding en basiskennis overdragen en een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving onderhouden, waarin iedereen zichzelf mag zijn. In de klas besteden we daar als volgt aandacht aan:

 • In iedere groep beginnen en eindigen we de dag met gebed en/of het zingen van christelijke liederen.
 • Elke week vertellen we een aantal bijbelverhalen en andere verhalen rond een bepaald thema. We gebruiken hierbij de methode ‘Kind op Maandag’. Deze verhalen gaan over de omgang van God met de mensen, maar ook over hoe we omgaan met elkaar. Over deze verhalen gaan we met de kinderen in gesprek. Aan christelijke normen en waarden schenken we daarbij uitdrukkelijk aandacht. Hierbij valt te denken aan basisvertrouwen, samenwerking, echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht, gerechtigheid en respect hebben voor elkaar.
 • We vieren (gezamenlijk) het kerstfeest en het paasfeest. Dit zijn belangrijke momenten in het schooljaar. In de groep komen ook de overige christelijke feesten aan de orde.

5.2. Doelgericht en kindgericht onderwijs

Op onze school werken we doelgericht. Daarom werken we in elke klas met een doelenbord. Samen met de kinderen stellen we doelen op waar we aan werken als groep en formuleren we acties om dit doel te bereiken. Zo stimuleren we de kinderen om meer inzicht te krijgen in en eigenaar te zijn van hun leerproces. Als ze weten wat ze kunnen én wat hun volgende stap is, ontstaat er ruimte om te leren. 

Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de executieve functies: hoe houd ik mijn aandacht erbij, kan ik mijn werk plannen en organiseren, leren aanpassen bij veranderingen, onthouden en informatie terugvinden. Maar ook: hoe ga ik om met emoties. Voor het laatste onderwerp en de bijbehorende sociale vaardigheden, zetten we de Kanjertraining in. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

5.3. Leren in de onderbouw

Kleuters leren op een speelse manier. De kinderen die net vier jaar zijn, leren eerst wat het is om de hele dag met elkaar op school te zijn. Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. De kinderen geven zelf aan waar hun interesse ligt en waar ze aan toe zijn. De leerkrachten van groep 1 & 2 spelen hier op in, we noemen dit ontwikkelingsgericht werken. Er wordt veel in thema’s gewerkt, bijvoorbeeld over verkeer, de ruimte, de bloemenwinkel of het postkantoor. Hierbij maken we gebruik van de methode Schatkist.
Pompom is het centrale karakter binnen Schatkist. Bij ieder thema legt Pompom de kinderen een ´probleem´ voor. Vanuit deze centrale probleemstelling gaan de kinderen gezamenlijk op zoek naar oplossingen. De activiteiten binnen het thema vormen een samenhangende spel- en leercontext. 

Op deze manier krijgen de kinderen de basiskennis voor het leren in groep 3. Naast expressie, zingen, knutselen, verven en bewegen, oefenen ze met ontwikkelingsmateriaal, taal - en rekenspelletjes. 

5.4. Basisvaardigheden (rekenen, lezen, spelling en taal)

In groep 3 wordt begonnen met het gestructureerd aanbieden van de basisvaardigheden van lezen, spelling en rekenen aan de hand van moderne lesmethodes. Op een speelse manier krijgen de kinderen letters en woorden aangeboden en leren ze al snel zelf nieuwe woorden lezen en spellen. Tegelijkertijd leren ze de aangeboden letters ook schrijven in blokschrift.

Bij rekenen ligt de nadruk op het ontdekken van de telrij tot 100 en de basisvaardigheden als meer, minder, erbij en eraf, splitsen. In groep 4 wordt datgene wat in groep 3 is aangeleerd verder uitgebouwd en gaat het tempo omhoog. Uiteraard wordt het rekenen in de groepen 5 t/m 8 steeds complexer. Waar tastbaar, praktisch materiaal ingezet kan worden, of waar de link tussen rekenen en het leven van elke dag gemaakt kan worden, daar doen we dat zoveel mogelijk.

Het taalonderwijs is meer dan het foutloos schrijven van de taal. Het gaat daarbij ook om het ontwikkelen van de woordenschat, goed naar elkaar te luisteren en te kunnen verwoorden wat je bedoelt en om taalbeschouwing (wat zijn de regels van onze taal en waarom).

Vanaf groep 4 werken we tijdens rekenen en taal veel middels Snappet. Dit is een digitale leeromgeving waarin de leerkracht direct kan volgen wat de leerlingen maken en leren, als ze zelfstandig aan het werk zijn. Dit programma biedt oefenstof op niveau, zodat elke leerling na de basisstof op eigen niveau oefenstof krijgt aangeboden. De leerkracht houdt, samen met de leerling, de regie; zij bepalen op welk niveau de kinderen hun opdrachten maken.
Naast aandacht voor het technisch lezen is er vanaf groep 4 ook steeds meer aandacht voor begrijpend lezen.

5.5. Wereldoriëntatie en verkeer

In groep 3 geven we geen aparte lessen in bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis. Daar worden onderwerpen thematisch aangeboden, zoals: wonen, jaargetijden, enzovoorts, Ook in groep 4 wordt er vanuit de methode ‘De Zaken’ aandacht besteed aan oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen. Dit is een voorbereiding op de zaakvakken (aardrijkskunde, topografie, geschiedenis en natuur) die vanaf groep 5 gegeven worden.

Bij verkeer leren de kinderen hoe ze veilig als voetganger aan het verkeer deelnemen, maar ook als fietser. In de onderbouw gaan de kinderen vooral aan de slag met de basisregels, zoals hoe steek ik veilig over. In de bovenbouw richten we ons vooral op de regels die gelden voor bestuurders. Naast de activiteiten geven we ook les uit de methode van Veilig Verkeer Nederland. Iedere week komt er een ander onderwerp aan bod.

In groep 7 nemen we deel aan het jaarlijks verkeersexamen. Dit verkeersexamen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De kinderen uit groep 7 oefenen ruim van te voren de theoretische leerstof en rijden de route een aantal keren. Niet alleen in groep 7 wordt aandacht besteed aan verkeer. Ook in de andere groepen zijn er verschillende activiteiten, zodat de kinderen leren veilig deel te nemen aan het verkeer.

5.6. Expressie en cultuur

In de kleutergroepen zijn dit uiteraard dagelijks terugkerende activiteiten. In de andere groepen zijn de creatieve vakken een paar keer per week ingeroosterd.
Jaarlijks wordt er aan de volgende 7 disciplines aandacht besteed: beeldende kunst, dans, media, muziek, taal, theater en erfgoed. Dit wordt schoolbreed geagendeerd en voorbereid door de cultuurcommissie. Daarnaast geeft een vakdocent tweewekelijks muziek.

We hebben voor de hele school een doorgaande lijn van jaarlijkse excursies ontwikkeld, zodat alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op de Bron in de gelegenheid zijn minimaal één concert te beluisteren, een museum te bezoeken of een voorstelling te volgen. 

5.7. Oriëntatie op vorming seksualiteit en diversiteit

De school heeft een verantwoorde leerlijn op het gebied van seksualiteit en diversiteit, we sluiten hierbij aan bij de ‘week van de lentekriebels’. Deze lessen zijn opgenomen in het lesprogramma, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met onze identiteit. Ouders worden middels de nieuwsbrief altijd op de hoogte gesteld als deze lessen gegeven worden, zodat u hier thuis bij kunt aansluiten of over kunt verder praten.

5.8. Gymlessen op dinsdag

De kinderen van de groepen 1 & 2 spelen dagelijks op het plein met buitenspelmateriaal. Verder kunnen ze altijd terecht in het eigen gymlokaal. Hier maken we gebruik van als het slecht weer is. Tussen de herstvakantie en de meivakantie gymmen de kleuters hier 1x per week. In het gymlokaal  wordt gebruik gemaakt van gymmaterialen zoals: matten, ballen, klimrekken e.d. De kleding van de kinderen bestaat uit een shirt, een broekje of gympak met makkelijke gymschoenen. 

De groepen 3-8 gymmen in de grote gymzaal van Sporthal Cromstrijen. Groep 3 en 4 gaan lopend naar de gymzaal. Vanaf groep 5 gaan alle leerlingen op de fiets naar de gym. 

De groepen 5 t/m 8 zwemmen tweewekelijks op vrijdag in De Waterstee en gaan daar met de fiets naar toe. De weken staan aangegeven in de schoolkalender. Het zwembad houdt rekening met de concentratie en de fysieke belasting van de kinderen. De lessen worden hierop aangepast.

Tenslotte

Het kan weleens voorkomen dat leerlingen nog even na schooltijd de gelegenheid krijgen om het werk af te maken. De schoolafspraak is dat dit maximaal 10 minuten duurt, anders neemt de leerkracht telefonisch contact op.

6. De zorg voor kinderen

6.1. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen, dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. In een enkel geval kan dat betekenen, dat wij samen met u op zoek gaan naar de beste plek voor uw kind.  Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Wij gaan hierbij uit van openheid en vertrouwen. Waarbij we met elkaar kijken naar de mogelijkheden, die wij als school kunnen bieden. Wij gebruiken hierbij ons School Ondersteunings Profiel (SOP).

Toelatingsbeleid: In principe worden alle kinderen toegelaten. Voordat de leerling geplaatst kan worden, overlegt de directie met het schoolteam of wij op onze school voldoende mogelijkheden hebben om het kind op een goede manier te begeleiden. Bij keuze voor onze school vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen ter controle van de gegevens. Tevens geeft u door deze ondertekening aan de identiteit van de school te respecteren en stemt u in met de visie van de school en de stichting. In bijzondere gevallen kan het schoolbestuur, op advies van de directie, de toelating van een leerling tot de school weigeren: 

 • Er is sprake van gezondheidsproblemen, ernstige leer en/of opvoedingsproblemen, handicaps. Deze kunnen zo bepalend zijn, dat het volgen van regulier onderwijs, met de mogelijkheden die onze school heeft, in alle redelijkheid, niet verantwoord is. Er kan advies worden ingewonnen bij externe deskundigen (uiteraard met toestemming van de ouders). 
 • Er is sprake van een situatie waarbij de ouders de identiteit van de school niet kunnen respecteren. De leerling zal de activiteiten die daaruit voortkomen, niet mogen volgen. Er is dan sprake van een onvolledig onderwijsprogramma. 
 • De aanmelding leidt ertoe, dat de capaciteit van de school wordt overschreden of een goede schoolorganisatie niet meer kan worden gegarandeerd. Bestuur en directie zullen dit aannemelijk moeten maken. 

Een inschrijfformulier kunt u downloaden via onze website https://debron.csgdewaard.nl/ouders/aanmelden-nieuwe-leerling

6.2. Stel… de ontwikkeling van uw kind geeft u zorgen

Het kan zijn, dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van: 

 • De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. 
 • Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 • Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest, of heeft geen succes. 
 • Gedrag. Uw kind verstoort de les, of is sterk teruggetrokken, of toont geen betrokkenheid. 

Bij zorgen of vragen neemt u contact op met de leerkracht van uw kind en maakt u uw zorgen bespreekbaar. Indien dit contact niet tot het gewenste resultaat leidt, behoort een gesprek met de intern begeleider en/of de directie tot de mogelijkheid. De desbetreffende leerkracht zal hier zo veel mogelijk bij aanwezig zijn. Het traject dat wij hier hanteren staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel, te vinden op de website. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kunt u bij de klachtenprocedure lezen welke stappen u kunt ondernemen. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is en dat we altijd gezamenlijk kunnen zoeken naar de beste oplossing.

Ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers van de stichting kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie of andere gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. In dit kader is de intern begeleider vertrouwenspersoon. Zij heeft de bevoegdheid om de klager door te verwijzen. 

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject? 

We onderscheiden de volgende stappen: 

Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever. 

Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Er wordt een verslag gemaakt dat u kunt nalezen in het ouderportaal van Parnassys. 

Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de onderwijsbehoeften zo goed mogelijk af te stemmen. U wordt op de hoogte gehouden van de bevindingen.

Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u. Daaruit komt een van de volgende adviezen: 

 • een ambulant begeleider gaat de school ondersteunen.
 • plaatsing van uw kind op een andere basisschool. 
 • plaatsing van uw kind op een speciale (basis)school in Oud-Beijerland (SBO/SO).

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het Samenwerkingsverband 28.04.

dr. Neely Anne de Ronde-Davidse
Directeur SWV PPO Hoeksche Waard, regio 28.04
Aanwezig op ma, di en do
nderonde@swv2804.nl           
Tel. 0186 219051 of +316 28201144

6.3. De Schatkamer

Onder begeleiding van juf Yvette worden leerlingen die uitdaging nodig hebben op donderdagmiddag onderwijs op maat geboden in de Schatkamer. De leerlingen doen hierbij een schat aan leerervaring op, door te werken met persoonlijke doelen. Hierdoor krijgen de leerlingen voldoende uitdaging om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen.

6.4. De Kangoeroeklas

Ook dit schooljaar wordt binnen CSG De Waard een regionale plusklas ingezet, genaamd ‘De Kangoeroeklas'. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan (vermeend hoog)begaafde leerlingen. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar. De rest van de schoolweek bieden de eigen scholen vanzelfsprekend een uitdagend en passend programma. Eén van de Kangoeroeklassen is wekelijks een ochtend te gast op De Bron. Op die ochtend komen kinderen uit Strijen, Numansdorp, Zuid-Beijerland en Klaaswaal bij elkaar.

Er zijn uiteenlopende redenen waarom leerlingen in de Kangoeroeklas zitten. Deelnemende (hoog)begaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de eigen basisschool, hebben de deelnemers aan de Kangoeroeklas behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Zij hebben op een bepaalde manier ‘last’ van hun talent. In de Kangoeroeklas wordt aandacht aan deze onderwijsbehoefte besteed.

Zo is er veel aandacht voor de sociale emotionele kant van de kinderen, voor het leerproces in het algemeen, voor de executieve functies en voor het ontwikkelen van autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Enkele dingen waar leerlingen binnen de Kangoeroeklassen aan werken zijn: samenwerken, zelfreflectie, kritiek geven en ontvangen, zelf opzoeken en aangaan van uitdagingen, verwoorden en uiten van dingen, discussiëren en filosoferen, doorzetten, plannen maken en uitvoeren, presenteren, je zelf ontdekken en jezelf leren zijn of blijven.

Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. Aanmelden voor de Kangoeroeklas verloopt via de intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator van de school van uw zoon of dochter. De aanmelding wordt altijd beoordeeld door een toelatingscommissie die toetst of het kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing.

Ieder jaar verschijnt in september een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

7. Onderwijsontwikkeling en onderwijsresultaten

7.1. Onderwijsontwikkeling

Het onderwijs is het laatste decennium behoorlijk veranderd en zal de komende jaren blijven veranderen. Ons team besteedt, naast het lesgeven en organiseren van activiteiten, veel aandacht aan ontwikkeling van de school en persoonlijke professionalisering. Ieder jaar organiseren we als team vijf studiedagen, zodat wij nieuwe ontwikkelingen binnen de school kunnen starten, nieuwe methodes goed kunnen invoeren en onderwijs kunnen blijven aanbieden wat bij de maatschappelijke ontwikkelingen past.

Onze dagelijkse ontwikkeling geven we vorm volgens wekelijkse bordsessies, maar ook met een aantal leerteams binnen de school.

Leerteams onderzoeken waar de school zich in kan verbeteren. Er wordt gekeken naar wat de wetenschap zegt op dit gebied, er worden enquêtes uitgezet en elk leerteam komt met voorstellen. Op deze wijze vergroten we onze deskundigheid en benutten we ieders persoonlijke talenten.

Welke ontwikkelingen wij de komende jaren door gaan maken en hoe wij ons onderwijs willen ontwikkelen, hebben we beschreven in ons schoolplan. U kunt de meerjarenplanning en ons jaarplan inzien op onze site, pagina ‘Pagina in ontwikkeling. Ook kunt u onze school terugvinden op http://www.scholenopdekaart.nl.

Wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd?

Dit kunt u lezen in ons jaarverslag op onze site. deze staat op de pagina ‘Jaarverslag, procedures en protocollen

7.2. Individuele nascholing

Een groot deel van ons team volgt, naast bovengenoemde schoolontwikkeling, individuele cursussen op het gebied van speciale leerlingenzorg, specialisaties zoals rekenen, taal, ICT of hoogbegaafdheid en het omgaan met bijzonder gedrag.

De persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten kan ondersteund worden door middel van Beeldcoaching. 

7.3. Controle en borging van de onderwijskwaliteit

In een cyclisch systeem van kwaliteitszorg is de regelmatige controle van alle activiteiten ondergebracht die de kwaliteit van ons onderwijs borgen: de organisatiestructuur en alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, processen en voorzieningen voor het bereiken van de door ons gewenste kwaliteit. 

In het kort betekent dit dat 

 • we de te behalen resultaten per Cito-toets hebben vastgesteld, passend bij de leerlingenpopulatie van onze school. Twee maal per jaar vergelijken we de resultaten van elke groep leerlingen met onze norm, trekken we conclusies en formuleren we acties. 
 • we de basisstof, zoals deze in de kerndoelen vastgelegd is, aanbieden aan alle leerlingen. We houden leerlingen zo lang mogelijk bij de groep, maar zij kunnen één of meerdere eigen leerlijnen krijgen. Eind groep 8 verlaten leerlingen met een eigen leerlijn de school met minimaal beheersingsniveau eind groep 6. 
 • we werken met onder andere een Meerjarenplanning en een Jaarplan per schooljaar.
 • we werken met cyclische evaluatie van de leerlingenzorg.
 • we ons onderwijs evalueren op het behalen van de doelen uit de voorgaande 3 items en aan de hand van jaarlijkse ouder-, leerling- en personeelsenquêtes op het vlak van tevredenheid, afgewisseld met Sociale Veiligheid.
 • we ons onderwijs verantwoorden in het jaarverslag met onder andere de evaluatie van het Jaarplan, de uitstroomgegevens, lesuitval, de opbrengsten van ons onderwijs en reflectie op het meest recente inspectierapport en/of tevredenheidsonderzoek.
 • gewenste verbeteringen worden uitgevoerd en geborgd in onze afspraken en procedures. 

Indien nodig of wenselijk worden deze stukken ook ter informatie of ter goedkeuring aangeboden aan de MR.

7.4. Schoolresultaten en onderwijskwaliteit

Veel zaken zijn niet objectief te meten: sfeer, gezelligheid, hoe gaan de kinderen met elkaar om, gaan de kinderen met plezier naar school, enzovoorts. Dat ze niet objectief vast te leggen zijn, wil niet zeggen dat wij deze punten minder belangrijk vinden. Integendeel: we vinden de pedagogische kant van onze school en het sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind zeker zo belangrijk als de te meten resultaten. We streven er daarom naar om het onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden van uw kind. In het hoofdstuk ‘De zorg voor onze leerlingen’ kunt u lezen hoe we de resultaten van leerlingen vastleggen in het leerlingvolgsysteem. Over de resultaten van uw eigen kind wordt met u persoonlijk gesproken tijdens de spreekavonden.

De kwaliteit van ons onderwijs vraagt om goede resultaten. Om dat inzichtelijk te maken gebruiken wij allerlei systemen om de ontwikkelingen van kinderen goed te kunnen volgen. De dagelijkse controle van verrichte taken van de leerling vindt plaats door zelfcontrole, en/of controle door de leerkracht. De groepsleerkracht houdt bij hoe het met de leerlingen gaat door middel van observaties en toetsen die bij de methode horen. Het leerlingvolgsysteem dat wij op school hanteren, bestaat uit methodegebonden toetsen, toetsen die de aangeboden leerstof van een afgelopen periode toetsen en landelijk ontwikkelde, niet-methodegebonden toetsen, zoals van het CITO. Vanaf september 2023 genruiken we hiervoor 'Leerling in Beeld' van CITO. Aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem analyseren wij de kwaliteit van ons onderwijs en evalueren wij onze opbrengsten en resultaten. De trendanalyse geeft ons inzicht in de resultaten van de kinderen door de jaren heen. Wij evalueren de resultaten zorgvuldig. Dat maakt het voor ons mogelijk om bij te sturen waar nodig. 

In groep 3 t/m 8 worden twee maal per jaar CITO toetsen afgenomen voor onder andere: taal, lezen, spelling en rekenen. In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee naar huis, waarin de resultaten beschreven staan. We gebruiken cijfers en letters om de beoordeling aan te geven. Alle kleuters krijgen twee maal per jaar een portfolio mee naar huis. Alle kleuters die meer dan 3 maanden onderwijs hebben genoten, krijgen in het voorjaar en aan het eind van het schooljaar de kijklijnen mee. De leervorderingen en het welbevinden van de kinderen worden tijdens de contactavond besproken met u. Vanzelfsprekend zijn de leerkrachten bereid u tussentijds te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. U kunt met de groepsleerkracht, na schooltijd, een afspraak maken. 

Wij staan kritisch tegenover het ‘zittenblijven’ en wij streven ernaar het ‘zittenblijven’ van leerlingen te voorkomen. Wij bieden het kind alleen de gelegenheid voor een extra leerjaar als wij verwachten dat zo’n extra leerjaar zinvol voor het kind kan zijn. Dit geldt ook voor het overslaan van een groep. In beide gevallen zal er tijdig en uitvoerig overleg met u zijn. De definitieve beslissing berust bij het team, waarbij we uiteraard uw zorg en inbreng in mee nemen. 

Bij kinderen die tussen 1 oktober en 31 december geboren zijn en bij ons instromen in groep 1 wordt altijd zorgvuldig naar hun ontwikkeling gekeken, voor ze doorstromen naar groep 3. Vanuit school gaan we hier zorgvuldig mee om en nemen we goed onderbouwde beslissingen, waarbij uw mening als ouder of verzorger uiteraard wordt meegenomen. 

Uiteraard doet ook De Bron mee aan een landelijke eindtoets. Deze eindtoets kent, naast de score van iedere leerling, een gemiddelde schoolscore toe. De school scoort hier ruim voldoende op, zoals u kunt zien op 'Scholen op de Kaart'. Uit deze gegevens blijkt dat onze leerlingen de laatste jaren ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook de uitstroomgegevens richting het Voortgezet Onderwijs, die op de pagina 'Schooladvies' en 'Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar' op diezelfde site staan, tonen die goede resultaten aan.

Vanaf groep 6 houden de leerkrachten de Plaatsingswijzer bij; een document waarin zij hun visie op de verwachte uitstroom van elke leerling onderbouwen. In groep 7 wordt de plaatsingswijzer ingevuld aan de hand van de middenresultaten. Er vinden dan de voorlopige-adviesgesprekken plaats.
Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets groep 8 een doorstoomtoets. De CITO-toetsen van januari voor groep 8 komen daarmee te vervallen. Al deze gegevens worden door de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directeur gebruikt om een advies op te stellen voor het vervolgonderwijs.

De leerkrachten baseren het beeld over onderwijsopbrengsten, en het advies voor het voortgezet onderwijs, op de ontwikkeling over de volledige acht jaar die elke leerling bij ons op school zit. Zij construeren dat beeld uit de Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties op het sociale vlak. U ontvangt via ons informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, de open dagen, scholenmarkt en de toelatingseisen. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met u en uw kind, waarin advies ‘op maat’ wordt gegeven. De keuze voor een bepaalde school wordt door uzelf gemaakt, waarna u uw kind aanmeldt op de nieuwe school.

In het kort:

 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.
 • Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet het besluit wel motiveren.
 • Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets;
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies;
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets;
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets;
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies;
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind op een goede plek binnen het voortgezet onderwijs terechtkomt. De school van voortgezet onderwijs bepaalt vervolgens of een leerling wordt toegelaten.

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. De keuze voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie elementen: de capaciteiten van het kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. We stellen ons ten doel het optimale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de voor hem/haar meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt. Het is ons gebleken dat de gegeven adviezen goed overeenkomen met de resultaten van onze oud-leerlingen in de brugklassen.

7.5. Resultaten Eindtoets en verwijzingen

In onderstaande tabel ziet u de resultaten van de IEP-eindtoets en de niveaus waar we onze leerlingen naar verwezen hebben.

Schooljaar 2022-2023:

VWO 12,5 %
HAVO/VWO 9 %
HAVO 19 %
MAVO/HAVO 9 %
MAVO 28 %
VMBO Kader 12,5 %
VMBO Basis 9 %


Score op de IEP-eindtoets: 80,3 (Boven het landelijk gemiddelde van 79,5)

8. Naschoolse en bijzondere activiteiten

Onze school is sinds 2017 een IKC. Dit wil zeggen dat de school samenwerkt met andere partijen, waardoor het mogelijk is dat kinderen activiteiten na de reguliere schooltijden hebben bij ons op school. U leest hieronder welke activiteiten er binnen ons gebouw plaatsvinden.

8.1. Activiteiten binnen school

Er worden veel activiteiten op onze school georganiseerd. Ze vormen een afwisselende en zinvolle aanvulling op de lessen in de klas. We organiseren bijvoorbeeld ieder jaar een project. Alle kinderen van de school werken dan een periode aan eenzelfde thema. Enkele andere speciale activiteiten zijn: excursies, kinderboekenweek, schoolreisjes (naar verschillende bestemmingen), eindmusical en schoolkamp groep 8, scholendienst samen met de kerken, praktijklessen verkeer in alle groepen, verkeersexamen groep 7, werken in de schooltuin,  culturele activiteiten, technieklessen en gastlessen. 

8.2. Kibeo: goede kinderopvang!

Kinderdagopvangorganisatie Kibeo is de belangrijkste organisatie waar De Bron mee samenwerkt. Kibeo biedt opvang aan voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en daarnaast buitenschoolse opvang voor kinderen die de basisschool bezoeken.

Villa Spetter is samen met BSO Villa Fonte te vinden in het gebouw van CBS De Bron in Numansdorp. In een apart gedeelte van de school vindt u de locaties met de mogelijkheid tot het gebruik van het mooie, ruime buitenspeelterrein. Er wordt gewerkt met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk in een groep van maximaal zestien kinderen tussen 0 en 4 jaar. De goede samenwerking met Kibeo maakt het dat elk kind welkom is. Zoals ook op de andere locaties van Kibeo, worden op Villa Spetter sportactiviteiten aangeboden voor de kinderen uit de kinderopvang. Ook hier starten en sluiten de kinderen hun dag af met een lach! Villa Druppel is een peuterspeelgroep en onderdeel van Villa Spetter.

Visie van Kibeo
Het bieden van een hoge kwaliteit kinderopvang, in diverse vormen, dat het welbevinden van kinderen voorop stelt. Kibeo wil kinderopvang bieden aan een zo groot mogelijke groep kinderen en wij streven ernaar dat de kinderopvang een verlengstuk is van het gezin dat in de samenleving centraal staat. De slogan van Kibeo is dan ook; Lekker in je vel, bij Kibeo kan dat wel! Wij willen kinderen de kans geven zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en laten kinderen daarom zo veel en breed mogelijk kennis maken met o.a. sport en spel, muziek, natuur en cultuur.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een informatiepakket aanvragen via info@kivido.nl  Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u bellen naar 0186-620342 of mailen naar bovenstaand e-mailadres.

8.3. Overblijven op De Bron

Op De Bron hebben alle kinderen middagpauze tussen 12.00 uur en 12.40 uur. Overblijfkrachten nemen de groep over, eten met ze en spelen buiten. Kibeo begeleid de middagpauze, samen met ouders/verzorgers. Lunchen op school is niet verplicht, maar vanwege de korte middagpauze is het voor zowel kinderen als ouders/verzorgers prettiger om op school te blijven eten. 

De jaarlijkse kosten voor het overblijven bedragen €100,- per leerling. 

De organisatie van het overblijven is geheel in handen van een coördinator (Rianne Kers). Ook de betaling van de overblijfvergoeding regelt zij. Bij vragen kunt u mailen naar overblijvendebron@gmail.com

8.4. Logopediepraktijk Spreekvaart

Logopediepraktijk Spreekvaart Cromstrijen huurt bij ons een ruimte, zodat leerlingen minder tijd verliezen bij het heen- en weer rijden. Meer informatie vindt u op de website

8.5. Dansschool Balance’th

Op dinsdagmiddag wordt er, na schooltijd, gebruik gemaakt door dans en theaterschool Balance'th. Zij gebruiken hiervoor het speellokaal.

9. Wetenswaardigheden

Hieronder vindt u op alfabetische volgorde allerlei praktische informatie.

9.1. Praktische informatie

Allergie
Wij hebben een aantal leerlingen die zeer allergisch zijn voor pinda’s. Wij vragen u dan ook om etenswaren waarin pinda’s en/of noten verwerkt zijn zo veel mogelijk te beperken. Als uw kind een allergie heeft, kunt u een extra bakje met mogelijke traktaties meegeven naar school. Als uw kind niet mee kan snoepen met een traktatie, kan het kind iets uit het eigen bakje kiezen. Voorafgaand aan door de school georganiseerde festiviteiten neemt de school contact op met de ouders van kinderen met een allergie, zodat u weet wat er getrakteerd wordt en u indien nodig iets vervangends mee kunt geven.

Foto's
Om ouders, verzorgers, opa's, oma's en andere belangstellende een kijkje te geven in ons onderwijs, maken wij vaak foto's van de leerlingen zodat u een goede impressie krijgt. Als u uw kind opgeeft voor school, vragen we u om het formulier voor toestemming voor gebruik van beeldmateriaal in te vullen. Mocht u geen toestemming geven, moeten wij soms wel vragen aan de leerling om even een stapje opzij te doen voor het fotomoment. Wij maken bij voorkeur altijd foto's van groepjes kinderen. In de loop van dit schooljaar gaan we u vragen om uw voorkeuren t.a.v. de AVG via de Parro-app aan te geven.

Hoeksche Waard Actief 
Hoeksche Waard Actief (voorheen De Brede School), een initiatief van alle scholen, sportvereniging NSVV en de Gemeente Cromstrijen, organiseert rond de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie leuke activiteiten. Tevens organiseren zij de Koningsspelen.  Ook organiseren zij buiten schooltijden leuke activiteiten. Kijk voor rmeer informatie op www.hoekschewaardactief.nl 

Halen en brengen
Wanneer u uw kind uit school ophaalt, wilt u dan ruimte vrijlaten voor kinderen die alleen naar huis gaan. Wanneer u uw kind met de auto haalt of brengt, wilt u dan uw kind met uw hulp laten in- en uitstappen? En wilt u uw auto correct parkeren? (Onze school grenst aan een woonerf, hier mag u niet parkeren.) Voor groep 1 en 2 vinden we het noodzakelijk, dat wanneer een ander uw kind ophaalt, dat van te voren medegedeeld wordt aan de leerkracht. 

Inloop 
5 Keer per schooljaar organiseren we inloopmomenten voor alle groepen, zodat u kunt zien waar uw kind mee bezig is in de klas. De data zijn te vinden in de jaarplanner 2023-2024.

Inspectie
De inspectie voor het onderwijs is bereikbaar via info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl of via telefoonnummer 0800 - 8051. Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld via meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 11 13 111 

Kerst- en paasfeest
Voor het vieren van het christelijke kerstfeest gebruiken we een cyclus van 3 jaar: - In de kerk - Op een creatieve manier - In de klas.
Het paasfeest wordt indien mogelijk gezamenlijk (in de kerk) gevierd.

Luizenpluizen
Op onze school is een hoofdluisbrigade. Na elke vakantie worden op woensdag alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Door deze aanpak is dit hardnekkige ongemak op onze school afgelopen cursusjaren vrijwel verdwenen. Alle kinderen hebben een luizenzak, deze wordt ter beschikking gesteld door de ActiviteitenCommissie. De luizenzakken worden in februari en voor de grote vakantie door de kinderen mee naar huis genomen om gewassen te worden. 

Luizenzak
Als de luizenzak kapot of versleten is, kunt u een nieuwe luizenzak kopen voor € 3,-. Dit kan bij de conciërge op maandag t/m donderdagochtend.

Mededeling aan de leerkracht
Als u belangrijke mededeling heeft, vinden wij het heel fijn als u dit via de Parro-app laat weten. Wij zullen, indien gewenst, zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken. Als de school 's ochtends opengaat, zijn we er voor de leerlingen en is er geen gelegenheid voor een gesprek.

Mobiele telefoons
Als een leerling alleen naar huis moet of na schooltijd alleen thuis is, kan het zijn dat hij/zij een mobieltje bij zich heeft. Deze levert de leerling aan het begin van de schooldag bij de leerkracht in en krijgt hem aan het einde van de schooldag terug. 

Per ongelukjes
Het gebeurt wel eens dat er per ongeluk iets van iemand kapot gaat. Voor dit soort zaken zijn ouders verzekerd via een WA verzekering. Wanneer er per ongeluk iets stuk gaat tijdens schooltijden en schoolactiviteiten, brengen wij de ouders met elkaar in contact om dit via de eigen verzekering te regelen. School aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit soort gevallen. 

Pleinwacht
De pleinwacht (een leerkracht die toezicht houdt op het schoolplein voor schooltijd en tijdens de pauze) is 10 minuten voor de aanvang van de lessen op het schoolplein aanwezig. Wanneer u ervoor zorgt dat uw kind 10 minuten voor schooltijd op het plein arriveert, is dat vroeg genoeg. Bij slecht weer mogen de kinderen 10 minuten voor schooltijd de school binnengaan. Is het slecht weer en heeft uw kind laarzen aan, wilt u uw kind dan pantoffels of schoenen meegeven om in de klas te dragen? Voor schooltijd mogen de leerlingen niet op een step, skate- of waveboard, dit i.v.m. de drukte op het plein. In de ‘kleine’ pauzes is het wel toegestaan. 

Reclame
De school krijgt veel verzoeken die een verkapte commerciële inslag hebben. De directie hanteert de volgende criteria om wel of geen toestemming te geven:
a) Voor of door kinderen
b) Posters met een christelijke inslag
c) Niet in strijd met onze christelijke identiteit
d) Geen politieke kleur
e) Geen commercie
f) Dicht bij huis (Numansdorp of Klaaswaal) 

Rekeningnummers
Rekeningnummer ActiviteitenCommissie De Bron IBAN nummer: NL71RABO0347451322 t.n.v. AC De Bron.
Rekeningnummer overblijf De Bron IBAN nummer: NL46RABO0332000060 t.n.v. overblijf De Bron.

Schoolarts
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de schoolarts uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Er wordt niet alleen naar de lichamelijke toestand gekeken, maar er worden ook vragen over eet- gewoontes, vriendjes en hobby’s gesteld. De ouders en verzorgers kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. 

Schoolfotograaf
Eén keer per jaar worden de leerlingen op de foto gezet. U krijgt van tevoren bericht wanneer de foto’s genomen worden. Indien mogelijk voor de fotograaf en de organisatie, wordt er ook een moment geprikt om broertjes en zusjes op de foto te zetten.

Schoolmaatschappelijk werk
Alle scholen van onze stichting mogen gebruik van schoolmaatschappelijk werk. Heeft u vragen omtrent de opvoeding of maakt u zich zorgen over uw kind, dan kunt u, via de intern begeleider, een afspraak maken. 
Schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig, er zijn nauwelijks wachttijden, en het hoeft ook niet altijd over grote problemen te gaan. Bij ons op school is Marijke Kienhuis onze maatschappelijk werkster. U kunt contact met haar opnemen via 06 4023 0382 of mail m.kienhuis@kwadraad.nl

Schoolspullen
De kinderen krijgen spullen van school die ze moeten gebruiken bij het werken. We verwachten van de kinderen dat ze zuinig zijn op de schoolspullen. Het kan gebeuren dat er per ongeluk iets stuk gaat. Dan krijgen kinderen vervangend materiaal. Als kinderen spullen expres kapot maken, moeten de ouders de kosten vergoeden. Vooral de wisbordjesstiften gaan erg hard. Kinderen krijgen bij ons op school vanaf schooljaar 2022-2023 twee wisbordjesstiften per schooljaar. Bij goed gebruik (dop er op en niet als kleurstift gebruiken) zou dit voldoende moeten zijn. Als daarna een extra stift nodig is, moet deze van huis meegenomen worden, of op school worden aangeschaft voor €1,00.

Speelgoed
De kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen. Dit vanwege de kans dat het speelgoed kwijt raakt of beschadigd wordt. Uitzonderingen zijn in groep 1 en 2 de verjaardag van het kind en de dag na het Sinterklaasfeest (s.v.p. niet meer dan 1 stuk meenemen). Als speelgoed stuk- of kwijtraakt, is dit niet de verantwoordelijkheid van de school. 

Sporttoernooien buiten school
De groepen 5 t/m 8 doen mee aan schoolvoetbal binnen de Hoeksche Waard. 
Elk jaar krijgt de school daarnaast ongeveer 25 verzoeken van sport- en muziekverenigingen om mee te doen aan naschoolse activiteiten of toernooien. Dit vindt vaak plaats op woensdagmiddag of in vakanties of weekenden. Bijna alle woensdagmiddagen zijn gereserveerd voor overleg, cursussen of andere schoolgerelateerde zaken. Dit doen we bewust op de middagen, zodat u geen opvang hoeft te regelen voor studiedagen. Mochten ouders/verzorgers het leuk vinden om zo’n buitenschoolse activiteit te organiseren, zal de school de resultaten van de teams in de nieuwsbrief of de website bekend maken. Bij hoge uitzondering en ruim van te voren aangevraagd, dragen onze leerlingen (na overleg met de directie) bij deze activiteiten de schoolshirts. Dit om te voorkomen dat de school aansprakelijk gesteld kan worden. 

Te laat komen
Als kinderen regelmatig te laat komen, nemen we in eerste instantie contact op met de ouders. We informeren bij ouders hoe het komt dat een kind te laat is. Zeker voor de kinderen in de bovenbouw geldt vaak dat de leerling zelf niet opschiet of te laat van huis gaat. Dan laten we de tijd inhalen na schooltijd. Te laat komen wordt genoteerd in de schooladministratie. Komt het herhaaldelijk voor, dan moeten we de leerplichtambtenaar inlichten.

Telefoonnummers

School 0186 - 65 27 36
Penningmeester AC 06 - 31 04 19 54
Gymzaal 0186 - 68 01 08
Zwembad 0186 - 65 19 20
Kibeo 0186 - 62 03 42

 

Tussendoortjes
Op woensdag en vrijdag hebben wij in het kader van ‘De gezonde school’ gruitendag. Op deze dag nemen alle leerlingen als tussendoortje iets van groente of fruit mee. Mocht uw kind(eren) hier niet voldoende aan hebben, kunt u tevens een gezond, voedzaam tussendoortje meegeven. Tevens wijzen wij u op de enorme hoeveelheid suiker die in pakjes drinken en (verpakte)koek zit. Een gezonde keuze bevelen wij van harte aan.

Verjaardagen
Verjaardagen van de kinderen worden in de eigen groep gevierd. De jarige trakteert voor de pauze in de eigen groep en mag een kaart uitkiezen. Deze kaart wordt in de personeelskamer gelegd zodat alle aanwezige collega’s deze kunnen ondertekenen. Wilt u bij het uitzoeken van een traktatie voor een verjaardag eraan denken, dat er op school geen tanden gepoetst kunnen worden? Alternatieven voor snoep, zoals fruit, kaas, worst, enz. worden erg op prijs gesteld. 
Daarnaast ervaren wij de laatste jaren dat veel leerlingen bepaalde traktaties niet mogen. Voor deze kinderen regelen de ouders en verzorgers vaak een eigen traktatiedoosje. Bij vragen kunt u altijd bij de leerkracht terecht. 

Verlofaanvraag
Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. 
Op de pagina informatie/vakantierooster en verlof kunt hier meer informatie over vinden en ook een formulier downloaden voor een eventuele verlofaanvraag. We zijn hierbij genoodzaakt ons te houden aan de wettelijke regels.

Vertrouwenspersoon
Een interne vertrouwenspersoon is iemand die op school werkzaam is, bij wie je terecht kan als je een melding of klacht hebt over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersoon handelt vertrouwelijk en zorgvuldig. Op onze school is dat Yvette Herweijer; y.herweijer@csgdewaard.nl

Verzekering
De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders en verzorgers van een leerling. Bij het vervoeren van kinderen met een auto dient er een inzittendenverzekering afgesloten te zijn. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor. 

Website en weekplanning
Aan het eind van elke week maakt de leerkracht de weekplanning op de site actueel voor elke groep. Zo weet u altijd wat er in de komende week van belang is. Ook staan hier de doelen waar we aan werken in de groep.
Na iedere vakantie verschijnt er voor elke klas een informatief stukje op de website. Als u niet wilt dat beeldmateriaal van uw kind op onze website komt, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht en de directie. De adressen zijn: debron.csgdewaard.nl en facebook.com/debronnumansdorp. 

Zending
Bij christelijke vieringen zamelen we momenteel geld in voor een goed doel. Voor komend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw doel. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Ziekte
Als uw kind door ziekte verhinderd is de school te bezoeken, geeft u dit dan uiterlijk om 8.15 uur telefonisch aan ons door, of laat het een broer of zus vertellen. Onderweg naar school zou immers iets voorgevallen kunnen zijn. Bij voorbaat dank! 

10. Christelijke Scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. De heer J. Winters is interim-voorzitter van het College van Bestuur.

10.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl 

10.2. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen: vier ouders en vier personeelsleden.

10.3. Website CSG De Waard

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl. Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard).

11. Namen

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE BRON
Roerdompsingel 2
3281 JH Numansdorp
Tel.: 0186 - 65 27 36 (Als u het antwoordapparaat krijgt, zijn wij in gesprek) 

debron@csgdewaard.nl
debron.csgdewaard.nl
facebook.com/debronnumansdorp

Directeur
Sonja Hollemans

Bouwcoördinatoren
Ernatie van Dijke
Michelle van Diggelen

ICT-coördinator
Aniek van Twist

Rekencoördinatoren
Sjoerdje Korteweg
Mariska de Man

Intern Begeleider
Maaike de Winter

Conciërge
Diane Scherpenisse
debron@csgdewaard.nl

Overblijforganisatie
overblijvendebron@gmail.com

ActiviteitenCommissie
activiteitenopdebron@gmail.com

Medezeggenschapsraad
mr.debron@csgdewaard.nl

Samenwerkingsverband Passend onderwijs
dhr. M.P. den Hartog: mpdenhartog@swv2804.nl