fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2019/2020

1. Een woord vooraf

DE SCHOOLGIDS VAN CBS DE BRON
Voor u ligt onze schoolgids 2019-2020. De schoolgids is in zijn geheel op onze website te vinden. Alle overige informatie die verder voor u van belang is, zoals roosters, activiteiten, data en contactpersonen wordt op de schoolwebsite https://debron.csgdewaard.nl geplaatst.

WAAROM EEN SCHOOLGIDS?
Onze schoolgids is bedoeld om ouder(s)/verzorger(s), maar ook andere geïnteresseerden, te informeren over het bijzonder onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op onze school.

WAT STAAT ER IN DEZE SCHOOLGIDS?
In deze schoolgids staat informatie over onze identiteit, de manier waarop wij onderwijs geven en waaruit de zorg voor de kinderen bestaat. Tevens staat vermeld welke activiteiten er plaats vinden op school, hoe de contacten met u kunnen verlopen, de samenstelling van het schoolteam, de resultaten van ons onderwijs en nog veel meer.

VERZOEK AAN OUDER(S)/VERZORGER(S) OM TE REAGEREN
Mocht u naar aanleiding van de inhoud vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Verder staan wij open voor al uw opmerkingen. Wij hopen dat dit document zal bijdragen aan een goede communicatie tussen u en de school en dat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind(eren).

Namens het team van De Bron,
A.A. Roos-Hoogenboom, directeur
P. Naaktgeboren-Snijders, adjunct-directeur

Aemile Roos (directeur) en Nel Naaktgeboren (adjunct-directeur)

2. Waar de school voor staat

Na 8 jaar onderwijs op De Bron: Voldoet de kennis van de kinderen aan de gestelde kerndoelen, hebben de kinderen geleerd keuzes te maken, verantwoordelijkheid te dragen, passend bij hun leeftijd, in een veilige omgeving, waarin openheid belangrijk is, met de Bijbel als inspiratiebron.

2.1. Missie/Kernwaarden

Op CBS De Bron werken, leren en spelen we samen vanuit onze christelijke identiteit
Wat betekent dit: Op onze school werken we vanuit de drie kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Vanuit deze kernwaarden geven we ons onderwijs vorm. De belangrijke basis is daarbij een positieve, veilige werksfeer. Deze wordt gecreëerd door een respectvolle houding naar elkaar toe en het zorgdragen voor veiligheid. Veiligheid als het gaat om het voorkomen van ongelukken en letsel, maar zeker ook sociale veiligheid. Een klimaat waarin pesten niet wordt getolereerd, waar kinderen zich thuis voelen en waarin proactief wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Binnen de school heeft iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid.

 

Op CBS De Bron bieden wij een veilig en rustig speel- en werkklimaat.
Wat betekent dit: 
Binnen de Bron zien we dat door duidelijke gedragsverwachtingen. In elke ruimte wordt aan de gebruiker (leerlingen, leerkrachten, ouders en bezoekers) duidelijk gemaakt welk gedrag daar verwacht wordt. Met elkaar zijn we, als gebruikers, verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraken.

Dit gedrag wordt, wanneer kinderen dit laten zien, positief bekrachtigd. Daarnaast worden de gedragsverwachtingen structureel met de gebruikers geoefend en besproken.

Ook worden er in elke klas lessen in sociale vaardigheden gegeven. Hierdoor wordt een heldere, eenduidige manier van reageren in sociale situaties geoefend.

 

CBS De Bron is een school die samen met de leerling werkt aan kennisontwikkeling in een doorlopende leerlijn.
Wat betekent dit: 
Kinderen komen op school om te leren. In de eerste plaats denken we dan aan rekenen, taal en lezen. Deze hoofdvakken staan centraal in de school. Daarnaast vinden we een brede oriëntatie op maatschappij en wereld van groot belang. Hierbij zijn de kerndoelen leidend. Een optimale ontwikkeling begint bij het stellen van doelen. Dit doen we volgens de cyclus van het handelingsgericht werken.

 

CBS De Bron is een school die samenwerkt met de leerling en de ouders aan persoonsvorming van de leerling.
Hoe zie je dit: 
We werken aan een positief zelfbeeld van de kinderen. Ook maken we de kinderen bewust van hun ontwikkeling en de invloed die zij daarop hebben. We geven kinderen bagage mee voor de maatschappij waarin ze opgroeien zodat ze als (jonge) deelnemers aan de maatschappij hun plek kunnen en mogen innemen en hun christen-zijn kunnen uitdragen. Een goede samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht vinden we belangrijk.

 

CBS De Bron is een lerende organisatie die reflecteert, met als doel ons onderwijs te verbeteren.
Wat betekent dit: 
Doordat wij regelmatig bij elkaar in de klas kijken, kijken wij kritisch naar onszelf. De leerlingen en ouders worden regelmatig bevraagd door middel van enquêtes. Wij ontvangen bevindingen via de Kinder Medezeggenschapsraad, MR en OR die wij meenemen bij onze verbeterpunten.  Elk teamlid volgt scholingen met daarbij een persoonlijk ontwikkelplan. We maken weloverwogen keuzes, die wetenschappelijk onderbouwd zijn, om ons onderwijs te blijven verbeteren.

2.2. Motto

Het begint bij de Bron!

2.3. Identiteit De Bron

 • Wat is de identiteit van onze school?
 • Wat vinden wij belangrijk?
 • Waarom is onze school zo’n bijzondere school?

De Bron is een school voor bijzonder onderwijs. Dat bijzondere komt tot uitdrukking in een aantal elementen die wij zeer belangrijk vinden:

 • Het is een bijzondere school, omdat het een school is waar vanuit het Christelijk geloof onderwijs gegeven wordt. Vanuit onze Christelijke levensovertuiging zien wij het omzien naar ‘de naaste’ als een vereiste tot werkelijk mens-zijn. In de Bijbel lezen wij dat Jezus zich met liefde, tijd en aandacht inzette voor de medemens. Zijn wijze van leven leert ons rechtvaardig en verdraagzaam te leven met elkaar, bereid te zijn te vergeven en hoop te houden op een zinvolle toekomst.
 • Het is een bijzondere school, omdat we veel waarde hechten aan de sfeer op school. Het Christelijke karakter moet tastbaar zijn in de positieve sfeer die op school heerst en die te vinden is in de omgang met en de zorg voor elkaar. Kinderen hebben daar recht op. Ze zijn aan onze zorgen toevertrouwd en kunnen alleen tot hun recht komen als ze zich op school veilig en geborgen weten.
 • Het is een bijzondere school, omdat we weten dat er allemaal bijzondere kinderen op zitten. Ieder kind is uniek en we willen graag dat de kinderen zich begrepen weten, kortom: zich thuis en veilig voelen.

2.4. Toelating

Onze school hanteert een open toelatingsbeleid. Dat betekent dat wij het principe hanteren dat ieder kind bij ons op school welkom is, onder die voorwaarde dat er op een, voor alle betrokkenen, verantwoorde wijze onderwijs gegeven en genoten kan worden. Meer hierover kunt u lezen bij het stukje over toelatingsbeleid. Een ieder die voor onze school kiest, moet er zich bewust van zijn dat de kinderen verhalen uit de Bijbel horen, we samen met de kinderen bidden en we samen met de kinderen Christelijke feesten vieren.

2.5. De keuze voor uw kind

Het bezoeken van een basisschool is een belangrijk stuk van ieders leven. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor ouders. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een heel belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer, resultaten, kwaliteit, levensovertuiging en hun visie op hoe kinderen leren. Wij adviseren u om rond het 3e levensjaar op zoek te gaan naar een basisschool voor uw kind(eren). Op 1 april 2020 is de open dag van onze school. U krijgt een rondleiding waarbij u de sfeer kunt proeven. U kunt ook altijd een afspraak voor een bezoek maken.Vijf weken voorafgaand aan de 4e verjaardag, mag uw kind 5 dagdelen kennis komen maken met de leerkracht en de klasgenoten.

2.6. Ons onderwijs

Goed omgaan met elkaar; onze leerlingen geven aan zich veilig te voelen bij ons op school. We besteden hier ook veel aandacht aan. Dit doen we door het spelen van Taakspel. Het hoort binnen de normen en waarden van onze open christelijke school. Rust en een goed werkklimaat; binnen onze school is het tijdens de lessen erg rustig waardoor er voor de leerlingen een prettig werkklimaat is. We leren leerlingen van jongs af aan spelenderwijs rustig samen of alleen te werken. We halen eruit wat er in zit door te werken op niveau; in elke groep wordt er gewerkt op drie verschillende niveau’s. Dit heet handelingsgericht werken waarbij er gekeken wordt naar de leerstof en de leertijd die een leerling nodig heeft. Moderne leermiddelen; de school is altijd bezig met innoveren. Elk jaar worden methodes vervangen zodat we beschikken over goede en moderne leermaterialen. Daarbij maken we dagelijks gebruik van chromebooks. Dit zijn kleine laptops zonder geheugen. Wij hebben bewust gekozen voor deze computers omdat zij beschikken over een toetsenbord. Wij kiezen voor een goede balans tussen typen en schrijven, waarbij beide volgens onze visie belangrijk zijn. Samenwerken, samen leren en samenspelen zijn voor ons de sleutelwoorden die kinderen nodig hebben voor hun toekomst!

2.7. Zorg voor kwaliteit

Zorg voor kwaliteit

Kwaliteitszorg

De zorg voor kwaliteit binnen CBS De Bron heeft tot doel dat alle opgebouwde expertise in een handzaam, leesbaar en uitvoerbaar systeem functioneert en staat beschreven, inclusief alle vormen van planning en evaluatie. Dit is terug te lezen in het zorgdocument van De Bron.

De Bron borgt via haar cyclische systeem van kwaliteitszorg alles wat we als school in alle afgelopen jaren hebben bereikt. Ook geeft het zicht op de doelen,  die we als team willen bereiken. Wij zijn het ten slotte zelf, de professionals in de school, die bepalen wat kwaliteit is. Wij bepalen wat de norm is en stemmen die af met ouders en kinderen. Ook zorgen we er zo voor dat het duidelijk wordt waar hiaten zitten en dus ruimte is om verbeteringen in gang te zetten. Zo zorgen we,  dat we als school een evenwichtige en reële ontwikkeling kunnen doormaken. We onderhouden ons kwaliteitssysteem zodat we:

 • een basis hebben voor schoolontwikkeling: continue verbetering van ons onderwijs, gericht op het leren leren door leerlingen;
 • onze externe verantwoording kunnen afleggen en zelf ook weten: doen we de goede dingen goed;
 • helderheid scheppen in kwaliteitsbeleid en processen binnen de organisatie; zo voorkomen dat er communicatiestoornissen ontstaan;
 • een basis hebben voor analyse, signalering en evaluatie aan de hand van omgevingsfactoren, tekortkomingen en indicatoren;
 • zorgen voor continuïteit door vastleggen van verzamelde kennis en ervaring;
 • onze verantwoordelijkheden kennen.

Hoe werkt kwaliteitszorg op onze school

De structuur: hoe is het georganiseerd

en;

De cultuur: hoe gaan we met elkaar om?

Deze zaken zijn nauw met elkaar verbonden. We zoeken naar een goede balans tussen de structurele, instrumentele benadering van kwaliteitszorg (zie aparte alinea).

Algemene kwaliteitsafspraken over opbrengsten

De school heeft de volgende kwaliteitsafspraken en prestatienormen geformuleerd

 • We hebben de te behalen resultaten op de Cito-scores per toets vastgesteld, passend bij de leerlingenpopulatie van onze school. Waar mogelijk is deze afgeleid van de inspectienormen. Deze normen zijn opgenomen in ons SchoolInformatieSysteem (SIS)/de Opbrengstenkaart van WMK.
 • Twee maal per jaar vergelijkt de leerkracht de resultaten van de groep leerlingen (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) met onze norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Hij analyseert de verschillen en trekt conclusies die daarna met de ib’er en directie worden besproken.
 • De tussen- en einddoelen van de methoden worden gehanteerd zoals wettelijk vastgelegd;
 • We bieden de basisstof aan alle leerlingen aan, zoals deze in de kerndoelen vastgelegd is. We houden leerlingen zo lang mogelijk bij de groep, maar zij kunnen één of meerdere eigen leerlijnen krijgen. Eind groep 8 verlaten leerlingen met een eigen leerlijn de school met minimaal beheersingsniveau eind groep 6.
 • In elke groep worden alle methoden die bij dat leerjaar horen volledig doorgewerkt. Aanvullende materialen die in een jaar moeten worden aangeboden om aan de kerndoelen te voldoen zijn vastgelegd in de schoolafspraken of de jaarplanning.
 • De leerresultaten worden gemeten met methodeafhankelijke en onafhankelijke toetsen en bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.

 

Het kwaliteitszorgsysteem van CBS De Bron

In het Kwaliteitszorgsysteem van CBS De Bron zijn alle activiteiten ondergebracht die de kwaliteit van ons onderwijs borgen: de organisatiestructuur en alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, processen en voorzieningen voor het bereiken van de door ons gewenste kwaliteit.

Het kwaliteitszorgsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

Plan

Onze school werkt volgens de volgende plann(ing)en:

 1. Meerjarenplanning WMK CSG De Waard, inclusief bijbehorende kwaliteitszorgafspraken.
 2. Het startpakket waarin opgenomen is wanneer de toetsen worden afgenomen, de groepsplannen geëvalueerd gaan worden en de individuele handelingsplannen besproken worden met de ouders/verzorgers.
 3. Eigen planning van de kwaliteitskaarten van WMK

Uitvoeren (Do)

Het uitvoeren van

 1. Groepsbesprekingen.
 2. Teambesprekingen over de trendanalyse.
 3. Leerteam komt met concrete voorstellen aan de hand van de opbrengsten.
 4. Cyclisch worden kaarten uitgezet om de goede kwaliteiten te borgen en de verbeterpunten te meten, waarna er een verbeterplan wordt opgesteld.

Evalueren (check)

We kennen de volgende evaluatie- en verantwoordingsinstrumenten waarmee we onze kwaliteit meten:

 1. De controle en evaluatie van alle relevante aandachtsgebieden via de Quick Scan van WMK en eventuele Schooldiagnose (zie document ‘Meerjarenplanning WMK’). De directeur stelt samen met de adjunct en de IB-er analyses van de uitslagen op.
 2. De jaarlijkse ouder-, leerling- en personeelsenquête op het vlak van tevredenheid, afgewisseld met Sociale Veiligheid, met behulp van het pakket van WMK.  De directeur stelt samen met de adjunct een analyse van de uitslagen op.
 3. Diverse evaluatie-instrumenten:
 • Het jaarverslag met onder andere de evaluatie van de SMART-geformuleerde plannen, de uitstroomgegevens, lesuitval, het School Informatie Systeem (SIS) met de streefdoelen en resultaten over de laatste drie jaar, en reflectie op het meest recente inspectierapport en/of tevredenheidsonderzoek.
 • De halfjaarlijkse zelfevaluatie aan de hand van methodeongebonden toetsen: de uitslagen worden ieder jaar geanalyseerd en vergeleken met de streefcijfers. Deze zijn opgenomen in het School Informatie Systeem (SIS). Als de gemiddelde score structureel onder de gewenste score is, vormt dit voor de school op basis van de analyses een zorgsignaal. De ib'er, directie en  de leerkrachten spreken in een verbeterplan interventies af. Samen met het SIS vormen deze analyses en de daar aan gekoppelde interventies onze halfjaarlijkse Zelfevaluatie.
 1. Het leerteam resultaten kijkt eerst zelf en daarna met het team of de gestelde doelen gehaald zijn. Evalueert en analyseert deze en deelt deze vervolgens met het team.
 2. Elk jaar kijkt de directie en de IB-er of de jaaropbrengsten nog kloppen met het schoolplan en het strategisch beleidsplan. Is de school nog op koers of dient er te worden bijgesteld.

Bijstellen/aanpassen (Act)

CBS De Bron is een school in ontwikkeling; dit geldt ook voor het kwaliteitszorgsysteem. Gewenste verbeteringen, die bijvoorbeeld naar voren komen tijdens een teamvergadering of uit de genoemde vormen van evaluatie, worden genotuleerd, waarna de benodigde actie wordt vastgesteld. Een eventueel besluit wordt alleen genomen in een teamvergadering of door de directie. Zij worden vastgelegd in de notulen van de desbetreffende vergadering en verwerkt in de beleidsstukken of het (meer)jarenplan, zodat gestructureerde en systematische ontwikkeling wordt geborgd. Bij het bepalen van de (urgentie van de) verbeterpunten wordt nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht.

Indien nodig of wenselijk worden deze stukken ook ter informatie of ter goedkeuring aangeboden aan de MR.

3. De school en Stichting CSG De Waard

De Bron is een basisschool voor protestants-christelijk onderwijs en is gelegen aan de Roerdompsingel 2 te Numansdorp. Het schoolgebouw beschikt over 16 groepslokalen, een grote multifunctionele hal, spreekkamers, kantoren en een speellokaal. Alle lokalen hebben digitale schoolborden en beschikken over een modern computernetwerk.

De Bron is een school met ongeveer 250 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over negen groepen. Op de school werken 20 fulltime en parttime leerkrachten, waaronder de directie, een intern begeleider, een onderwijsassistent, 2 bouwcoördinatoren en 1 ICT-coördinator. Daarnaast is er een conciërge werkzaam op school. CBS De Bron maakt deel uit van Stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Tot deze stichting behoren ook de protestants-christelijke scholen in de dorpen ’s-Gravendeel, Heinenoord, Klaaswaal, Mijnsheerenland, Oud-Beijerland, Piershil, Puttershoek, Strijen, Westmaas, Zuid-Beijerland en Sommelsdijk.

3.1. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

 

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

 

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

3.2. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA  Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

3.3. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen, dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevr. Nicolette Lenferink en mevr. Jannie in 't Veld, die u kunnen adviseren over de te volgen procedure. Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina

https://csgdewaard.nl/over-de-waard/organisatie/klachtenprocedure

 

Door de link in een apart tabblad te openen, komt u direct op de site.

3.4. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

3.5. Meldcode - het houdt niet op, niet vanzelf….

Als wij een vermoeden hebben, dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.” Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders tot en met het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

3.6. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

3.7. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een nieuwe vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komt/komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school. Indien u bezwaar heeft tegen beeldopnames in de klas, zien wij dit terug op het formulier dat u heeft ingevuld. 

3.8. Website en app

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017-2018 een geheel nieuwe website gekregen. Aan deze website wordt ook een app gekoppeld, die u kunt gebruiken op uw smartphone. U kunt de app aan het begin van het schooljaar downloaden bij de Appstore of Playstore - U zoekt op Csg de Waard. Op de app ontvangt ook push berichten als er nieuws is. Met deze app en website willen we een slag maken in de
communicatie met de ouders. De bedoeling is, dat u daar steeds het laatste nieuws over ‘De Bron’ kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook werkstukken, foto’s e.d. van uw kinderen zijn. De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan
het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Dit e-mailadres is opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys, elke nacht wordt gekeken of het e-mailadres nog aanwezig is. Wordt dit e-mailadres verwijderd, bijvoorbeeld als de leerling van school gaat, dan vervalt automatisch de toegang. De ouders/verzorgers van de school hebben zo alleen toegang tot de
specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app. Als u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven. Dit is ons website adres https://debron.csgdewaard.nl/
 
Daarnaast maakt de school ook gebruik van facebook. https://www.facebook.com/debronnumansdorp/

3.9. Financiën (Lumpsum)

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van de Stichting.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan van de school te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de zogenaamde bestemmingsboxen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld door de overheid op basis van het aantal leerlingen.

De controller zorgt in opdracht van het College van Bestuur –in samenspraak met de directeuren- voor een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen. Daartoe is een allocatiemodel ontwikkeld met daarin ook de uitgangspunten van haar beleid. De financiële ondersteuning wordt verzorgd door de afdeling financiën.

Maandelijks bespreken de controller en het College van Bestuur de financiële positie van de school via de managementrapportage. De rapportages ten behoeve van de scholen worden na deze bespreking beschikbaar gesteld op het Waardnet. In het geval er sprake is van afwijkingen volgt een overleg tussen de schooldirecteur en Financiën.

3.10. Geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids).

Jaarlijks legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting. Onze school kent ook een overblijfregeling. Leerlingen die willen overblijven tussen de middag, moeten hiervoor een vastgesteld bedrag betalen. Dit geld wordt beheerd door de overblijfcoördinator, in overleg met de directeur.

Jaarlijks wordt de besteding van de gelden gecontroleerd door een kascontrolecommissie vanuit de (G)MR. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt tezamen met de jaarrekening en begroting ter verantwoording opgestuurd naar het bevoegd gezag. Van het geld krijgen de overblijfouders een kleine vergoeding, daarnaast wordt er speelmateriaal van aangeschaft.

3.11. Wet op privacy (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt.

 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

4. De organisatie van het onderwijs

DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
De leerlingen van onze school zijn zoveel mogelijk verdeeld over jaargroepen. Dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.

4.1. Onderbouw

De groepen 1, 2 en 3 vormen de onderbouw. Groep 1 en 2 zijn de kleutergroepen, waarin voorbereidend basisonderwijs wordt gegeven, door middel van spelend leren en ontwikkelingsgericht werken. In groep 3 ligt het accent op het aanvankelijk en voortgezet lezen, schrijven, spellen en rekenen. Kort gezegd: de basisvaardigheden worden aangeleerd.

4.2. Middenbouw

De middenbouw bestaat uit de groepen 4 en 5 waarin de verdere uitbouw van de basisvaardigheden gestalte krijgt. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan vakken als natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en begrijpend lezen.

4.3. Bovenbouw

In de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 worden de kinderen stapsgewijs voorbereid op het voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 maken de IEP toets. Naar aanleiding van de schoolresultaten van groep 6, 7 en 8 wordt het schooladvies gegeven voor het vervolg onderwijs.

4.4. Schooltijden

De schooltijden voor alle groepen zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en 13.15 uur tot 15.20 uur. Woensdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.15 uur.

4.5. De samenstelling van het team

Het team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde mensen. De groepsleerkrachten dragen zorg voor een veilige en plezierige leeromgeving voor de kinderen, leveren een positieve bijdrage aan de christelijke identiteit van onze school en participeren in één of meerdere werkgroepen die uitvoering geven aan organisatorische zaken die van belang zijn voor goed onderwijs op onze school. De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunctdirecteur. De directeur heeft de algehele leiding van de school en draagt de eindverantwoording. De adjunctdirecteur heeft ondersteunende taken en draagt de verantwoording bij afwezigheid van de directeur.  Voor het schoolteam van De Bron in het schooljaar 2019-2020 verwijzen we u naar de website.

4.6. Intern begeleider (IB)

Om de leerlingenzorg optimaal te borgen binnen de school is er een Intern Begeleider (IB-er) werkzaam op school. Deze is belast met de algehele coördinatie van de leerlingenzorg. De Intern Begeleider:

 • voert regelmatig overleg met de groepsleerkrachten over hun leerlingen.
 • ondersteunt leerkrachten bij het opstellen van begeleidingsplannen.
 • beheert de leerlingdossiers en overlegt (indien nodig) met de groepsleerkrachten en/of de ouder(s)/verzorger(s).
 • is coördinator op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

4.7. Vervanging van leerkrachten

Onderstaand protocol geldt voor alle basisscholen van de stichting.

De directie zorgt bij ziekte van een leerkracht voor vervanging. Allereerst wordt gevraagd of in de vervangingspool van de stichting een invalkracht beschikbaar is. Is dit niet het geval, dan worden parttimers gevraagd extra te werken. Als dit geen resultaat heeft, wordt de IB-er of directeur gevraagd. Soms is het niet mogelijk om vervanging te regelen. Dan wordt de groep waarvan de leerkracht afwezig is, verdeeld over de andere groepen voor maximaal 1 dag. De volgende dag heeft de groep geen les. De daarop volgende dag heeft een andere groep geen les. U wordt zo vroeg mogelijk van tevoren ingelicht.

4.8. Wat de school wil verbeteren?

De doelen van  2019-2020

Nieuwe methoden en Snappet
We beginnen met het ivoeren van een nieuwe taalmethode in groep 7 en 8. De verwerking van de lessen uit de methode 'Taal Actief' zal grotendeels gedaan worden met behulp van Snappet. Snappet is een adaptief (aangepast op niveau) onderwijsplatform dat wordt aangeboden op de chromebooks. Leerlingen maken opgaven op hun eigen chromebook, die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken. In groep 7 en 8 zal ook gestart worden met het aanbieden van onze rekenmethode 'Wereld in Getallen' via Snappet. 
Snappet maakt het ook mogelijk om burgerschapsvorming (een verplicht onderdeel van het leerplan) aan te bieden voor de groepen 6 t/m 8. 

In de groepen 5 t/m 8 starten we met een complete methode voor wereldoriëntatie, bestaande uit: Wereldzaken (aardrijkskunde), Tijzaken (geschiedenis) en Natuurzaken (natuurkunde).

De methode Flits (voortgezet technisch lezen) is in het nieuwe jaar beschikbaar voor alle groepen vanaf groep 4. 

LeerKRACHT
Het komende seizoen starten de personeelsleden van de school met een verbetertraject via de zogenaamde leerKRACHT-methodiek. De leerKRACHT-aanpak, waarmee je als leraren van elkaar leert en samen met de leerlingen en de schoolleiding helpt het onderwijs te verbeteren. We hopen daarmee drie belangrijke dingen te bereiken, namelijk:

 
 • Leraren hebben meer plezier in hun werk en ervaren minder werkdruk
 • Leerlingen voelen zich gehoord en zijn meer betrokken
 • Het onderwijs op school wordt beter

Ons credo is: 'Elke Dag Samen Een Beetje Beter'. 

Weerbaarheidstraining in groep 7
Komend jaar zullen we weer de weerbaarheidstraining inkopen. Dit zijn 2 dagen en een ouderavond. Op deze dagen worden allerlei belangrijke thema’s besproken. U moet hierbij denken aan voorlichting over verslavingen, groepsdruk en weerbaarheid richting de pubertijd. Op de avond van de 1e cursusdag worden alle ouders en verzorgers uitgenodigd. U wordt meegenomen in de thema’s die de kinderen ook krijgen. Eén van de belangrijke thema’s is ‘Social Media’ in de hedendaagse maatschappij. We horen van ouders dat deze avond als zeer waardevol wordt beschouwd. Eentje die je niet wilt missen.

De leerteams gaan verder
De onderwerpen waar wij komend jaar mee verder gaan zijn; opbrengsten schoolbreed, ouderbetrokkenheid en communicatie.

 

4.9. Wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd?

BOUW!
Onze school heeft meegewerkt om het programma BOUW! Deze methode heeft bewezen dat kinderen vooruit gaan op het gebied van lezen. Samen met ouders en leerlingen zorgen we voor een intensieve leesbegeleiding, waarbij we in 2018 een grotere mate van leerlingbetrokkenheid hebben verkregen door de manier waarop we werken met BOUW! We hebben van één van de begeleiders een groot compliment gekregen over de aangepaste opzet.

Seksuele voorlichting
In 2018 hebben alle groepen meegedaan aan de week van ‘De lentekriebels’. Door de hele school heen worden er in deze week lessen gegeven over seksuele voorlichting om op deze manier bezig te zijn met de kerndoelen voor dit vak.

De gasten die wij het afgelopen jaar in de school hebben gehad en waar wij nauw mee samenwerken zijn:
Kivido: kinderopvang van 0 t/m 12 en buitenschoolse opvang
Balance’th
Logopediste
Schoolmaatschappelijk werk
Overblijf De Bron

 

De ontwikkeling van de leerkrachten/leerteams
Het afgelopen jaar heeft het team zich verdeeld over drie gekozen leerteams. Deze teams onderzoeken waar de school zich in kan verbeteren. Er wordt gekeken naar wat de wetenschap zegt op dit gebied, er worden enquêtes uitgezet en elk leerteam komt met voorstellen. Op deze wijze wordt de professionaliteit van het team vergroot en benutten we de persoonlijke talenten. Ook komend jaar gaan verder met de teams. De onderwerpen waar zij komend jaar mee verder gaan zijn; opbrengsten schoolbreed, ouderbetrokkenheid en communicatie.

Peer Review
Alle collega’s zijn dit jaar twee keer bij collega’s gaan kijken en hebben ook collega’s op bezoek gehad. Peer Review is een methode om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren door elkaar feedback te geven op de lessen. Ook dit onderwerp nemen we mee naar het komend schooljaar.

Scholing
Elke collega heeft het afgelopen jaar cursussen gevolgd om het onderwijs op De Bron te verbeteren. 

 

5. Het lesaanbod

In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat de kinderen leren, waarom en hoe dat gebeurt. Uitgebreidere informatie over activiteiten, vakken en regels ontvangt u via de mail aan he begin van ieder schooljaar. De lesstof wordt d.m.v. het model van de korte en verlengde instructie aan de gehele groep aangeboden. Het model van de korte en verlengde instructie houdt in, dat na een korte uitleg van een bepaald onderwerp, een groot deel van de groep zelfstandig aan de slag gaat. De kinderen die dat nodig hebben krijgen een uitgebreidere uitleg en gaan vervolgens aan het werk. Indien nodig zal een klein aantal leerlingen individuele begeleiding krijgen van de leerkracht. De instructietafel die in iedere groep aanwezig is, speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt zodoende ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen. Daarnaast leren de kinderen vanaf het begin af aan zelfstandig te werken.

5.1. Activiteiten in de onderbouw

De kleuters leren op een speelse manier. De kinderen die net vier jaar zijn leren eerst wat het is om de hele dag met elkaar op school te zijn. Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. De kinderen geven zelf aan waar hun interesse ligt en waar ze aan toe zijn. De leerkrachten van groep 1 & 2 spelen hier op in, we noemen dit ontwikkelingsgericht werken. Er wordt veel in thema’s gewerkt; bijvoorbeeld verkeer, de ruimte, de bloemenwinkel of het postkantoor. Op deze manier krijgen de kinderen de basiskennis voor het leren in groep 3. Naast expressie, zingen, knutselen, verven en bewegen, oefenen ze met ontwikkelingsmateriaal, taal - en rekenspelletjes.

5.2. Godsdienstige vorming

Godsdienstige vorming mag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Het is een belangrijke activiteit op onze school. Aan de hand van de methode “Kind op Maandag” proberen we de kinderen wegwijs te maken in de Bijbel en met hen in gesprek te komen over allerlei zaken, die met het geloof te maken hebben. De vieringen van de Christelijke feesten zijn belangrijke momenten in het schooljaar. 
Wij verwachten van alle leerlingen dat zij hieraan meedoen. 

5.3. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

In groep 3 wordt begonnen met het gestructureerd aanbieden van de basisvaardigheden aan de hand van moderne lesmethodes. Op een kindvriendelijke manier krijgen de kinderen bijvoorbeeld woordjes aangeboden waarmee ze al snel zelf nieuwe woorden leren maken. Het rekenen bestaat niet uit het maken van eindeloze rijtjes sommen, maar de kinderen leren de rekenvaardigheden door het oplossen van praktische probleempjes, die ze ook in het dagelijks leven tegen kunnen komen. In groep 4 wordt datgene wat in groep 3 is aangeleerd verder uitgebouwd en gaat het tempo omhoog. Het taalonderwijs is meer dan het foutloos schrijven van de taal. Het gaat er daarbij ook om, goed naar elkaar te luisteren en te kunnen verwoorden wat je voelt en bedoelt. Overigens zullen niet alle leerlingen even snel vorderingen maken. Daarom hebben veel van onze methodes een verdeling in basis-, herhaling- en verrijkingsstof. De basisstof is voor iedereen en de verrijkingsstof is voor de kinderen die wat sneller gaan of meer aankunnen. De herhalingsstof is voor die kinderen die dat nodig hebben.

5.4. Wereldoriënterende vakken/burgerschap

Hieronder verstaan we alle vakken waarbij de kinderen leren over de wereld om hen heen. In groep 3 worden geen aparte lessen gegeven in bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis. Daar worden onderwerpen thematisch aangeboden, zoals: wonen, jaargetijden, enzovoorts, Vanaf groep 4 worden de vakken natuur en geschiedenis gegeven. Vanaf groep 5 komen aardrijkskunde en topografie erbij.

Daarbij betrekken we de volgende drie domeinen:

 • democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden, (Dit wordt besproken tijdens de geschiedenislessen en de lessen over Prinsjesdag)
 • participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school, in de samenleving actief mee te kunnen doen, (Onze school werkt met een KMR, zij zijn de klassenvertegenwoordigers die actief inspraak hebben)
 • identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? (Dit domein wordt tijdens de godsdienstige vorming en de wekelijkse lessen sociale vaardigheid vaak besproken).

5.5. Expressie-activiteiten

Muziek, tekenen en handvaardigheid staan wekelijks op het rooster. In de kleutergroepen zijn dit dagelijks terugkerende activiteiten.

5.6. Oriëntatie op vorming seksualiteit en diversiteit

De school heeft een verantwoorde leerlijn op het gebied van seksualiteit en diversiteit. Dit onderdeel wordt opgenomen in jaarrooster en het lesprogramma, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met onze identiteit.

5.7. Lichamelijke opvoeding

De kinderen van de groepen 1 & 2 spelen dagelijks op het plein met buitenspelmateriaal. Verder kunnen ze altijd terecht in het eigen speellokaal. Eénmaal in de week hebben de kleuters gym. Hier wordt gebruik gemaakt van gymmaterialen zoals: matten, ballen, klimrekken e.d. De kleding van de kinderen bestaat uit een shirt, een broekje of gympak met makkelijke gymschoenen.

5.8. Lessentabel

Dit zijn de uren die er per week aan een vak of vormingsgebied besteed worden.

Vormingsgebied gr.1-2 gr.3 gr.4 gr.5 gr.6 gr.7 gr.8
Werken met materiaal 7            
Bewegingsonderwijs 7 2 2 2 2 2 2
Taal/lezen/schrijven 2.15 8.40 7.45 7.15 7.15 7.15 7.15
Rekenen 1 6 5.30 5 5 5 5
Wereldoriëntatie + sociale redzaamheid 1 2.30 5 5 5 5 5
Expressie-activiteiten 4 3 2 2 2 2 2
Godsdienstonderwijs 2 2 2 2 2 2 2
Engels       1 1 1 1
Totaal 24.15 24.15 24.15 24.15 24.15 24.15 24.15

5.9. Gymrooster op dinsdag

Dinsdag

Wij gymmen in de grote gymzaal van Sporthal Cromstrijen

Tijd:     
08.30 - 09.30 uur Groep 3 Groep 8
11.00 - 12.00 uur Groep 4A en 4B Groep 7
14.15 - 15.15 uur Groep 5 Groep 6

Vanaf groep 5 gaan alle leerlingen op de fiets naar de gym.

5.10. Zwemrooster op vrijdag

De groepen 5 t/m 8 zwemmen tweewekelijks op vrijdag in De Waterstee en gaan daar met de fiets naar toe. De weken staan aangegeven in de schoolkalender. 

Het zwembad houdt rekening met de concentratie en de fysieke belasting van de kinderen. De lessen worden hierop aangepast.

5.11. Afmaken van het werk

Het kan weleens voorkomen dat leerlingen nog even na schooltijd de gelegenheid krijgen om het werk af te maken. De schoolafspraak is dat dit maximaal 10 minuten duurt, anders neemt de school even telefonisch contact op.

6. De zorg voor kinderen

TOELATINGSBELEID

In principe worden alle kinderen toegelaten. Voordat de leerling geplaatst kan worden, overlegt de directie met het schoolteam of wij op onze school voldoende mogelijkheden hebben om het kind op een goede manier te begeleiden. Bij keuze voor onze school vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen ter controle van de gegevens. Tevens geeft men door deze ondertekening aan, de identiteit van de school te respecteren en stemt men in met de visie van de school en de stichting. In bijzondere gevallen kan het schoolbestuur, op advies van de directie, de toelating van een leerling tot de school weigeren:

 • Er is sprake van gezondheidsproblemen, ernstige leer en/of opvoedingsproblemen, handicaps. Deze kunnen zo bepalend zijn, dat het volgen van regulier onderwijs, met de mogelijkheden die onze school heeft, in alle redelijkheid, niet verantwoord is. Er kan advies worden ingewonnen bij externe deskundigen (uiteraard met toestemming van de ouders).
 • Er is sprake van een situatie waarbij de ouders de identiteit van de school niet kunnen respecteren. De leerling zal de activiteiten die daaruit voortkomen, niet mogen volgen. Er is dan sprake van een onvolledig onderwijsprogramma.
 • De aanmelding leidt ertoe, dat de capaciteit van de school wordt overschreden of een goede schoolorganisatie niet meer kan worden gegarandeerd. Bestuur en directie zullen dit aannemelijk moeten maken.

Een inschrijfformulier kunt u downloaden via onze website https://debron.csgdewaard.nl

6.1. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen, dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. In een enkel geval kan dat betekenen, dat wij samen met u op zoek gaan naar de beste plek voor uw kind.

6.1.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Wij gaan hierbij uit van openheid en vertrouwen. Waarbij we met elkaar kijken naar de mogelijkheden, die wij als school kunnen bieden. 

6.1.2. Zorgtraject

Het kan zijn, dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 • De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. 
 • Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel, of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 • Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest, of heeft geen succes.
 • Gedrag. Uw kind verstoort de les, of is sterk terug getrokken, of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?
We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.
 • Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De externe begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.
 • Daaruit komt een van de volgende adviezen:
  • een pre ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
  • plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
  • plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
  • plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het Samenwerkingsverband 28.04.

R. Strootman
Maseratilaan 1
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.0186 - 62 14 61
r.strootman@csgdewaard.nl

M.P. den Hartog
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel. 078 - 62 95 994
denhartog@acishw.nl

6.2. De Kangoeroeklas

Met sprongen vooruit!
Ook in het komende schooljaar wordt binnen Christelijke Scholengroep De Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied, aangeboden op de basisschool, hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Kinderen kunnen deelnemen, als zij gediagnostiseerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun eigen begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden.

Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.


OP WOENSDAG IS DE KANGOEROEKLAS OP DE BRON

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/dochter.

6.3. Schatkamer

Onder begeleiding van een specialistische leerkracht worden leerlingen die uitdaging nodig hebben om te voorkomen dat ze gaan onderpresteren in de klas, op donderdag onderwijs op maat geboden in de Schatkamer. De leerlingen doen hierbij een schat aan leerervaring op, door te werken met persoonlijke doelen.

Hierdoor krijgen de leerlingen voldoende uitdaging om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen.   

7. Ontwikkeling van de kinderen

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
De kwaliteit van ons onderwijs vraagt om goede resultaten. Om dat inzichtelijk te maken gebruiken wij allerlei systemen om de ontwikkelingen van kinderen goed te kunnen volgen. Het leerlingvolgsysteem dat wij op school hanteren, bestaat uit methodegebonden toetsen, toetsen die de aangeboden leerstof van een afgelopen periode toetsen en landelijk ontwikkelde, niet-methodegebonden toetsen, zoals van het CITO. Aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem analyseren wij de kwaliteit van ons onderwijs en evalueren wij onze opbrengsten en resultaten. De trendanalyse geeft ons inzicht in de resultaten van de kinderen door de jaren heen. Wij evalueren de resultaten grondig. Dat maakt het voor ons mogelijk om bij te sturen.

De dagelijkse controle van verrichte taken van de leerling vindt plaats door zelfcontrole, en/of controle door de leerkracht. De groepsleerkracht houdt bij hoe het met de leerlingen gaat door middel van observaties en toetsen die bij de methode horen.

In de groepen 1 & 2 werken we met: de taaltoets ‘Taal voor kleuters’, de rekentoets ‘Rekenen voor kleuters’ en observatielijsten van KIJK! en ZIEN!.  In groep 3 t/m 8 worden twee maal per jaar CITO toetsen afgenomen voor onder andere: taal, lezen, spelling en rekenen. In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport mee naar huis, waarin de resultaten beschreven staan. We gebruiken cijfers en letters om de beoordeling aan te geven. Alle kleuters krijgen 3 maal per jaar een portfolio mee naar huis. Alle kleuters die meer dan 3 maanden onderwijs hebben genoten, krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport. In groep 2 wordt dit uitgebreid met een rapport in het voorjaar. De leervorderingen en het welbevinden van de kinderen worden tijdens de contactavond besproken met u. Vanzelfsprekend zijn de leerkrachten bereid u tussentijds te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. U kunt met de groepsleerkracht, na schooltijd, een afspraak maken.

7.1. Gegevens over specifieke zorg voor leerlingen

De groepsleerkracht bespreekt vier keer per schooljaar alle leerlingen van de groep met de intern begeleider. In de vergaderingen bespreken de leerkrachten kinderen om zo met elkaar eventuele problemen adequaat te kunnen aanpakken. Indien nodig wordt er een programma gemaakt voor extra hulp in de klas. Wat als een leerling ondanks extra hulp in de klas of na een doublure onvoldoende ‘groeit’? In hoofdstuk 6 kunt u teruglezen welke procedure wij, ouder(s) en of verzorger(s) en school, gaan volgen.

7.2. Interne doorstroming

Wij staan kritisch tegenover het ‘zittenblijven’ en wij streven ernaar het ‘zittenblijven’ van leerlingen te voorkomen. Wij bieden het kind alleen de gelegenheid voor een extra leerjaar als wij verwachten dat zo’n extra leerjaar zinvol voor het kind kan zijn. Dit geldt ook voor het overslaan van een groep. In beide gevallen zal er tijdig en uitvoerig overleg met u zijn. De definitieve beslissing berust bij het team, waarbij we uiteraard uw zorg en inbreng in mee nemen. 

7.3. Doorstroming in de kleutergroepen en de overgang van groep 2 naar groep 3

Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december geboren zijn en bij ons instromen in groep 1 kunnen, na minder dan twee jaar in een kleutergroep gezeten te hebben, doorstromen naar groep 3. Vanuit school gaan we hier zorgvuldig mee om en nemen we goed onderbouwde beslissingen, waarbij uw mening als ouder of verzorger uiteraard wordt meegenomen. 

7.4. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De groepsleerkracht, de intern begeleider en de directeur overleggen met elkaar over het advies dat zij u zullen geven. In samenwerking met het voortgezet onderwijs wordt op een speciale voorlichtingsavond duidelijk uitgelegd hoe dit advies tot stand komt. Tevens ontvangt u via ons informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, de open dagen, scholenmarkt en de toelatingseisen. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met u en uw kind, waarin advies ‘op maat’ wordt gegeven. De keuze voor een bepaalde school wordt door u zelf gemaakt, waarna u zelf uw kind aanmeldt op de nieuwe school.  

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. De keuze voor voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie elementen: de capaciteiten van het kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. We stellen ons ten doel het optimale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de voor hem/haar meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. Het is ons gebleken dat de gegeven adviezen goed overeenkomen met de resultaten van onze oud-leerlingen in de brugklassen.

7.5. Resultaten Eindtoets

In onderstaande tabel ziet u de resultaten van de Cito-eindtoets van de afgelopen jaren.

Jaar Schoolscore VMBO MAVO M/H HAVO H/V VWO/Gym  Totaal aantal leerlingen
2018/2019 80,0 (IEEP) 6 3 9   4 8 30
2017/2018 80,7 (IEP) 5 3 8 1 7 7 31
2016/2017 533,2 10 40 
2015/2016 534.8 7 5 4 3 11 6 36
2014/2015 536.7 5 10 6 2 12 11 46
2013/2014 535.3 6 18   4   6 34

8. Pesten

AANPAK PESTPROBLEEM
In alle vormen van onderwijs wordt gepest. Op De Bron zijn we actief bezig om dit met elkaar tegen te gaan. Aan het begin van het schooljaar worden er in iedere groep gedragsregels opgesteld. Deze worden met elkaar afgesproken en dus ook nageleefd.

Wij spelen door de hele school 'Taakspel' om op preventieve wijze bezig te kunnen zijn met een fijn en veilig klimaat. 

Als wij melding krijgen van pesten, zoeken wij dit op school uit en lossen dit op school samen met de leerlingen op.

Daarom is het van belang de leerlingen van jongs afaan aan te leren direct melding te maken bij de leerkracht waar het incident bij plaatsvindt. 
Op deze wijze kan het incident zo snel mogelijk op school opgelost worden!

8.1. Verwijderingsprocedure

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling (tijdelijk) de toegang tot de school ontzegd worden. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerkracht, directie en/of bestuur. Ook kan een leerling van school verwijderd worden. De voorzitter van het College van Bestuur (algemeen directeur) is hiertoe gemandateerd door de Raad van Toezicht (het bestuur). De procedure ‘Verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

8.2. Veiligheidsbeleid

De school werkt volgens een Arbo-beleidsplan. Als een kind of collega gewond raakt, wordt hier altijd een ongevallen-registratie voor ingevuld. Periodiek wordt er een risico-inventaris afgenomen. 

8.3. Taakspel

Deze methode is één van de 13 methodes die goedgekeurd is vanuit de overheid om pesten tegen te gaan. Het bevordert het samenwerken, samenspelen en positief feedback geven aan elkaar. Wij spelen Taakspel 3 keer in de week in alle groepen en alle leerkrachten zijn gecertificeerd. 

8.4. Social media

Bij ons op school zijn mobieltjes verboden. Leerlingen die buiten de bebouwde kom wonen, uitgezonderd. 

De grenzen van wat strafbaar is op internet zijn eigenlijk simpel. De wetten en regels die vastgelegd zijn in het wetboek van strafrecht zijn ook online van toepassing. Wat je in het echte leven niet mag, mag je online dus ook niet.

In het kader van de privacy wet vragen wij van ouders en verzorgers zeer zorgvuldig om te gaan met het plaatsen van foto's en berichten op social media. 

8.5. Weerbaarheidstraining in groep 7

Groep 7 zal dit jaar weer een weerbaarheidstraining krijgen. Aan het eind van de eerste dag worden ouders en verzorgers uitgenodigd voor een ouderavond. Hierin wordt verteld wat de leerlingen tijdens de cursus leren, daarnaast wordt er uitleg gegeven over de gevaren van social media, groepsdruk en vroege pubertijd. 

9. Naschoolse en bijzondere activiteiten

Onze school is sinds 2017 een IKC. Dit wil zeggen dat de school samenwerkt met andere partijen, waardoor het mogelijk is dat kinderen activiteiten na de reguliere schooltijden hebben bij ons op school. U leest hieronder welke activiteiten er binnen ons gebouw plaatsvinden. 

9.1. Bijzondere activiteiten

Er worden veel activiteiten op onze school georganiseerd.
Ze vormen een afwisselende en zinvolle aanvulling op de lessen in de klas.
We organiseren bijvoorbeeld ieder jaar een project. Alle kinderen van de school werken dan een periode aan eenzelfde thema. Enkele andere speciale activiteiten zijn:

 • excursies
 • kinderboekenweek
 • schoolreisjes (naar verschillende bestemmingen)
 • musical en schoolkamp groep 8
 • scholendienst samen met de kerken
 • praktijkles verkeer in alle groepen
 • verkeersexamen groep 7
 • culturele activiteiten
 • technieklessen
 • gastlessen

9.2. Kivido

Wie is Kivido?
Wij bieden kinderdagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot einde basisschoolleeftijd en peuteropvang.

Visie van Kivido
Het bieden van een hoge kwaliteit kinderopvang, in diverse vormen, dat het welbevinden van kinderen voorop stelt. Kivido wil kinderopvang bieden aan een zo groot mogelijke groep kinderen en wij streven ernaar dat de kinderopvang een verlengstuk is van het gezin dat in de samenleving centraal staat. De slogan van Kivido is dan ook; Lekker in je vel, bij Kivido kan dat wel! Wij willen kinderen de kans geven zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en laten kinderen daarom zo veel en breed mogelijk kennis maken met o.a. sport en spel, muziek, natuur en cultuur.

KDV Villa Spetter en BSO Villa Fonte en Villa Nonna
In basisschool de Bron hebben wij kinderdagverblijf groep Villa Spetter waar wij maximaal 16 kinderen kunnen plaatsen in de leeftijd 0 t/m 4 jaar. Daarnaast hebben wij BSO groep Villa Fonte (dit betekent bron in het Italiaans), waar maximaal 20 kinderen geplaatst kunnen worden. Deze twee groepen zitten naast elkaar en hebben een eigen ingang.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een informatiepakket aanvragen via info@kivido.nl
Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u bellen naar 0186-620342 of mailen naar bovenstaand e-mailadres. 

9.2.1. Kinderdagverblijf

Op alle dagen is er kinderopvang in Villa Spetter voor 0 tot 4 jarigen van 07.00 - 18.00 uur.

9.2.2. BSO

Er zijn twee groepen.

Villa Fonte: 4 t/m 7 jarigen

Villa Nonna: De 8 plus groep

9.2.3. Peutergroep

Vanaf het komend schooljaar zal Kivido starten met een peutergroep.

9.3. Overblijf

OVERBLIJVEN OP SCHOOL

Tussen de middag eten op school:

Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk uw kind tegen betaling op school te laten overblijven. De kinderen eten in kleine groepen in wisselende lokalen van de school. Na het eten kunnen zij kiezen tussen buiten- of binnenspelen: spelletjes doen, creatief bezig zijn of met speelgoed of sportmateriaal aan de slag. Alles onder begeleiding van vaste overblijfkrachten en hulpouders.

Als er incidenten plaatsvinden tijdens de overblijft, vragen wij u altijd eerst contact op te nemen met één van de coördinatoren.

Alle informatie en het aanmeldformulier is te vinden op de website van de School/Ouders/Overblijf. Ook aan te vragen via een mail naar overblijvendebron@gmail.com, of telefonisch bij coördinator Judith van Oeveren, tel. 65 75 81 op werkdagen van 09.00 uur - 17.00 uur.

 

9.4. Logopediepraktijk Cromstrijen

Logopediepraktijk Cromstrijen huurt bij ons een ruimte, zodat leerlingen minder tijd verliezen bij het heen- en weer rijden. 

9.5. Balance'th

Op dinsdagmiddag wordt er, na schooltijd, gebruik gemaakt door dans en theaterschool Balance'th. 
Zij gebruiken hiervoor het speellokaal. 

10. Ouder(s)/verzorger(s)

HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS EN VERZORGERS
De betrokkenheid van ouders en verzorgers in het proces van opvoeding en scholing is van zeer groot belang. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen thuis en school een goed contact is. Er zijn verschillende manieren waarop ouders en verzorgers betrokken kunnen zijn bij de school en bij de schoolervaringen van de kinderen. Het kan gaan om hulp bij het onderwijs (bijvoorbeeld leesouder, computerouder) of hulp bieden bij het organiseren van activiteiten van de ouderraad, het schoolreisje, de sport- en spelletjesdag. Maar het kan ook gaan om deelname in bestuur of medezeggenschapsraad.

10.1. Contactmomenten

Om u en uw kind(eren) goed te leren kennen, plannen we aan het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek. U ontvangt van te voren een ouderformulier. Op dit formulier kunt u aangeven wat wij moeten weten over uw kind(eren) dat ten goede komt aan het onderwijs voor uw kind(eren).

Dit jaar worden de leerlingen van groep 6 t/m 8 uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn.


Daarnaast zijn er nog twee geplande contactmomenten gedurende het schooljaar. Tijdens deze contactmomenten bespreken, we naast de vorderingen van uw kind(eren), ook het sociaal-emotionele aspect, als het welbevinden.

Daarnaast kunt u ook altijd tussentijds een afspraak maken met de leerkracht.

Hieronder ziet u schematisch hoe de contactmomenten voor het schooljaar 2019-2020 zijn.

 

 

Groep

Wel

Niet

Groep 1 (instroom)

Informatieavond en intakegesprekken

Geen startgesprekken

Groep 2 t/m 8

Startgesprekken in week 2 en 3 

Geen informatieavond, de zaken die voorheen op de informatieavond besproken werden, komen op papier en zijn terug te lezen op de site bij de klas van uw kind. 

Groep 8

Aparte VO avond

Later in het jaar

Groep 6, 7 & 8

Bij de startgesprekken worden de kinderen ook uitgenodigd. We spreken de verwachting naar ouders uit dat al deze leerlingen meekomen.

 

Groep 2 t/m 5

Startgesprekken met de ouders en de leerkrachten

 

 

 

Rapportgesprekken

 

 

1e rapport

Alleen met ouders

Alle groepen

2e rapport

Alleen met ouders

Groep 1 t/m 5

2e rapport

Ouders en kinderen

Groep 6 t/m 7

 

Adviesgesprekken (geen 2e rapportgesprek)

Ouders en kinderen

Groep 8

 

10.1.1. Ouderportaal

In 2016 zijn we gestart met het ouderportaal. Op het ouderportaal vindt u o.a. de algemene gegevens van uw kind, de absentie en resultaten van toetsen. Om in te kunnen loggen, heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. 

Gedurende het invullen van de toetsresultaten is het ouderportaal voor een korte tijd gesloten. 

10.1.2. Informatievoorziening

Welke kanalen gebruiken we voor relevante infromatie:

ParnasSys
Alle zakelijke informatie over uw kind(eren). De mail die u van school ontvangt, wordt verstuurd vanuit dit administratiesysteem. 

Website
Alle belangrijke stukken en wetenswaardigheden van de school, waaronder de schoolgids.
Op de pagina van uw kind(eren) vindt u specifieke zaken betreffende de groep, roosters, huiswerk, uitstapjes etc. debron.csgdewaard.nl

APP
U kunt de app, gekoppeld aan de website, downloaden op uw mobiel. Op deze wijze heeft u snel toegang tot leuke en belangrijke informatie. 

Facebook 
Leuke inkijkjes van activiteiten die school organiseert voor uw kind(eren).

10.2. Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders en verzorgers kunnen actief zijn in de MR. Deze raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Elk van deze geledingen bestaat uit drie personen. De taak van de MR bestaat uit het overleggen met en het adviseren van de directie en het bestuur over belangrijke schoolzaken. Daarnaast heeft de MR voor bepaalde zaken een instemmingsbevoegdheid en/of een adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat voor de uitvoering van bepaalde plannen het bestuur vooraf de instemming moet hebben van de MR als het gaat om zaken die van wezenlijk belang zijn voor de ouders en/ of het personeel. Ook moet het bestuur in veel gevallen advies vragen aan de MR voordat een plan uitgevoerd mag worden. De MR bewaakt ook de juiste gang van zaken bij besluitvorming. Heeft u tips of vragen? In de hal hangt hier een speciale brievenbus voor of u kunt ook mailen naar mrdebron@gmail.com 

Binnenkort leest u op de site het jaarplan 2019-2020 van de MR.

10.2.1. Kinder Medezeggenschaps Raad (KMR)

Op onze school is er ook een kinderraad. De kinderraad wordt samengesteld door de leerlingen zelf. Vanaf groep 5 zitten er 2 leerlingen (een jongen en een meisje) per groep in de KMR. De KMR vergadert 5 keer per jaar met een ouder en leerkracht uit de MR. De kinderen brengen onderwerpen in die ze veranderd of verbeterd zouden willen zien, ook speelt de KMR een grote rol bij de open dag. De notulen zijn te lezen op onze site debron.csgdewaard.nl

10.3. Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij allerlei activiteiten op school. Bijvoorbeeld bij het Sinterklaasfeest, de musical, het Kerstfeest, het Paasfeest en nog veel meer. De OR beheert de vrijwillige ouderbijdragen waaruit de activiteiten voor onze kinderen worden betaald, zoals de kosten voor het Sinterklaasfeest, de Paasmaaltijd, enz. De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 gesteld op € 23,- per kind per jaar. Voor deze vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een nota waarna u het bedrag kunt storten op de rekening van de ouderraad bij de Rabobank te Numansdorp. Het IBAN nummer is: NL71RABO0347451322 t.n.v. ouderraad De Bron. Voor nieuwe kinderen geldt, dat het volledige bedrag betaald dient te worden indien de eerste schooldag is voor 1 december, € 12,- voor 1 februari en € 7,- voor 1 april. Voor hen wordt medio februari een nota verzonden. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. Heeft u opmerkingen, suggesties of tips, deelt u het aan één van de ouderraadsleden mee. Penningmeester: mevr. Lydia Drost tel. 06-31 04 19 54.

10.4. Zorgen over uw kind?

 • U neemt contact op met de betreffende leerkracht van uw kind en maakt uw zorgen bespreekbaar.
 • Indien dit contact niet tot het gewenste resultaat leidt, behoort een gesprek met de intern begeleider en/of de directie tot de mogelijkheid. De desbetreffende leerkracht
  zal hier zo veel mogelijk bij aanwezig zijn.
 • Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kunt u bij de klachtenprocedure lezen welke stappen u kunt ondernemen. Wij hopen uiteraard dat dit niet nodig is en dat er altijd gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing. 

Ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers van de stichting kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op het gebied van discriminatie, seksuele intimidatie of andere gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. In dit kader is de intern begeleider vertrouwenspersoon. Zij heeft de bevoegdheid om de klager door te verwijzen.

11. Wetenswaardigheden van De Bron

MEER WETEN OVER ONZE SCHOOL?

GA NAAR ONZE WEBSITE DEBRON.CSGDEWAARD.NL

11.1. Allergieën

U ontvangt in de 1e week een zorgformulier om alle belangrijke informatie in te vullen die te maken heeft met uw kind(eren). Wij hebben een aantal leerlingen die zeer allergisch zijn voor pinda’s. Wij vragen u dan ook om etenswaren waarin pinda’s en/of noten verwerkt zijn zo veel mogelijk te beperken.

Wij hebben een apart e-mailadres om allergieën door te geven. Hierdoor is het mogelijk om ook deze kinderen te verwennen als er sprake is van schooltraktaties.

Het e-mailadres is:

allergiecommissiedebron@gmail.com

11.2. Beeldmateriaal

Om ouders, verzorgers, opa's, oma's en andere belangstellende een kijkje te geven in ons onderwijs, maken wij vaak foto's van de leerlingen zodat u een goede impressie krijgt. 
Aan het begin van het schooljaar vragen wij u goed aan te geven waar u toestemming voor geeft. 
Mocht u geen toestemming geven, moeten wij soms wel vragen aan de leerling om even een stapje opzij te doen voor het fotomoment. 
Wij maken bij voorkeur altijd foto's van groepjes kinderen.

11.3. Belangrijke telefoonnummers

School: 0186 - 65 27 36 (Als u het antwoordapparaat krijgt zijn wij in gesprek)

Overblijf: 0186 - 65 75 81 (Judith van Oeveren, bereikbaar tussen 09.00 - 17.00 uur)

Penningmeester OR: 06-31 04 19 54

Gymzaal: 0186 - 68 01 08

Zwembad: 0186 - 65 19 20

Kivido: 0186 - 62 03 42

11.4. Contact met de leerkracht

Als u belangrijke mededelingen heeft, vinden wij het heel fijn als u dit via een briefje, of de mail laat weten. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken. Als de school 's ochtends opengaat, zijn we er voor de leerlingen. 

11.5. Hoeksche Waard actief (voorheen brede school)

Hoeksche Waard Actief (voorheen De Brede School), een initiatief van alle scholen, sportvereniging NSVV en de Gemeente Cromstrijen, organiseert rond de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie leuke activiteiten. Tevens organiseren zij de Koningsspelen. 

Ook organiseren zij buiten schooltijden leuke activiteiten. Kijk voor rmeer informatie op www.hoekschewaardactief.nl

11.6. Gebedsgroep

Op initiatief van een aantal ouders is er een gebedsgroep bij één van de ouders thuis. Maandelijks wordt er gekeken wat er bij kinderen en het team leeft. Dit wordt meegenomen in gebed. 
Mocht u hier meer informatie over willen weten, kunt u contact opnemen met de directie. 

11.7. Hoofdluis

Zoals bekend is er op onze school een hoofdluisbrigade. Na elke vakantie worden op woensdag alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Door deze aanpak is dit hardnekkige ongemak op onze school afgelopen cursusjaren vrijwel verdwenen. Alle kinderen hebben een luizenzak, deze wordt ter beschikking gesteld door de ouderraad. De luizenzakken worden in februari en voor de grote vakantie door de kinderen mee naar huis genomen om gewassen te worden.

Indien de luizenzak kapot of versleten is, dient u opnieuw een luizenzak tegen betaling van 2,00 euro te kopen. Dit kan bij de conciërge op maandag t/m donderdagochtend.

11.8. Inloop

Op donderdag van 13.05 uur - 13.15 uur mogen de ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 1 & 2 mee de klas in. De kinderen kunnen dan laten zien waar ze mee bezig zijn.

11.9. Inspectie

De inspectie voor het onderwijs is bereikbaar via info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl of via telefoonnummer 0800 - 8051.
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld via meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 11 13 111

11.10. Intern begeleider

Groep 1 t/m 8 juf Hanneke Bel.

Zij is drie dagen per week bij ons op school. 

E-mailadres: ibdebron@csgdewaard.nl

11.11. Kerstfeestviering

Voor het vieren van het christelijke kerstfeest gebruiken we een cyclus van 3 jaar.
- In de kerk 
- Op een creatieve manier
- In de klas

Dit jaar vieren we het Kerstfeest op donderdag 19 december.
U ontvangt hier te zijner tijd informatie over. 

 

 

11.12. Melk en voeding

Er kan op schooldagen een pakje zuiveldrank verstrekt worden. Het drinken van schoolmelk is niet verplicht. De kosten van de schoolmelk betaalt u rechtstreeks aan Campina. Wijzigingen kunnen uitsluitend 1x per kwartaal ingaan. De betreffende formulieren worden via school verstrekt. Onze conciërge regelt de distributie naar de diverse groepen. De eerste schooldag na een vakantie is er geen schoolmelk.

Voeding
Op woensdag en vrijdag hebben wij in het kader van ‘De gezonde school’ gruitendag. Op deze dag nemen alle leerlingen als tussendoortje iets van groente of fruit mee. 
Mocht uw kind(eren) hier niet voldoende aan hebben, kunt u tevens een gezonde koek of boterham meegeven.
Tevens wijzen wij u op de enorme hoeveelheid suiker die in pakjes en koek zit. Een gezonde keuze bevelen wij van harte aan... 

11.13. Ophalen van uw kind

Wanneer u uw kind uit school ophaalt, graag binnen het hek wachten. Zo geeft u de ruimte aan de kinderen die alleen naar huis gaan. Wanneer u uw kind met de auto haalt of brengt, wilt u dan uw kind met uw hulp laten in- en uitstappen? En wilt u uw auto correct parkeren? (Onze school grenst aan een woonerf, hier mag u niet parkeren.) Voor groep 1 en 2 vinden we het noodzakelijk, als een ander uw kind ophaalt, dat van te voren medegedeeld wordt aan de leerkracht.

11.14. Pleinwacht

De pleinwacht (een leerkracht die toezicht houdt op het schoolplein voor schooltijd en tijdens de pauze) is 10 minuten voor de aanvang van de lessen op het schoolplein aanwezig. Wanneer u ervoor zorgt dat uw kind 10 minuten voor schooltijd op het plein arriveert, is dat vroeg genoeg. Bij slecht weer mogen de kinderen 10 minuten voor schooltijd de school binnengaan. Is het slecht weer en heeft uw kind laarzen aan, wilt u uw kind dan pantoffels of schoenen meegeven om in de klas te dragen? Voor schooltijd mogen de leerlingen niet op een step, skate- of waveboard, dit i.v.m. de drukte op het plein. In de ‘kleine’ pauzes is het wel toegestaan.

11.15. Promotiemateriaal

De school krijgt veel verzoeken die een verkapte commerciële inslag hebben. De directie hanteert de volgende criteria om wel of geen toestemming te geven.

 1. Voor of door kinderen
 2. Posters met een Christelijke inslag
 3. Niet in strijd met onze Christelijke identiteit
 4. Geen politieke kleur
 5. Geen commercie
 6. Dicht bij huis (Numansdorp of Klaaswaal)

11.16. Rekeningnummer school/Overblijf

Rekeningnummer ouderraad De Bron IBAN nummer: NL71RABO0347451322 t.n.v. ouderraad De Bron.

Rekeningnummer overblijf De Bron IBAN nummer: NL46RABO0332000060 t.n.v. overblijf De Bron.

11.17. Scholendienst

In het schooljaar 2019-2020 zal er weer een scholendienst worden gehouden. Deze kerkdienst zal worden voorbereid door onze school en de predikant die de dienst zal leiden. In de weken voorafgaand aan de dienst zal het thema uitgebreid op school behandeld worden.

11.18. School op seef

Omdat er geen Voortgezet Onderwijs scholen in Numansdorp zijn, vinden wij het van groot belang dat we samen met u de leerlingen voorbereiden om zo veilig mogelijk deel te nemen aan het verkeer.
Elke groep heeft jaarlijks een beredeneerd aanbod op het gebied van verkeer.
Daarnaast zijn we trots dat onze oudste leerlingen jonge kinderen tijdens het oversteken helpen door verkeersbrigadier te zijn. 
Wij zijn een gecertificeerde school!

11.19. Schoolarts

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een onderzoek door de schoolarts uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen. Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Er wordt niet alleen naar de lichamelijke toestand gekeken, maar er worden ook vragen over eet-gewoontes, vriendjes en hobby’s gesteld. De ouders en verzorgers kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn.

11.20. Schoolfotograaf

Eén keer per jaar worden de leerlingen op de foto gezet. U krijgt van tevoren bericht wanneer de foto’s genomen worden.

De schoolfotograaf maakt alleen foto's van de leerlingen die bij ons op school zitten. 


11.21. Schoolmaatschappelijk werk

Alle scholen van onze stichting mogen gebruik van schoolmaatschappelijk werk. 
Heeft u vragen omtrent de opvoeding of maakt u zich zorgen over uw kind, dan kunt u, via de intern begeleider, een afspraak maken.

Schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig, er zijn nauwelijks wachttijden, en het hoeft ook niet altijd over grote problemen te gaan. 
Bij ons op school is Marijke Kienhuis onze maatschappelijk werkster. 
Aanwezig op ............
Emailadres:

11.22. Speelgoed

De kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen. Dit vanwege de kans dat het speelgoed kwijt raakt of beschadigd wordt. Uitzonderingen zijn in groep 1 en 2 de verjaardag van het kind en de dag na het Sinterklaasfeest (s.v.p. niet meer dan 1 stuk meenemen).
Als speelgoed stuk- of kwijtraakt, is dit niet de verantwoordelijkheid van de school. 

11.23. Sport

Elk jaar krijgt de school ongeveer 25 verzoeken van sport- en muziekverenigingen om mee te doen aan naschoolse activiteiten of toernooien. Dit vindt vaak plaats op woensdagmiddag of in vakanties of weekenden. Bijna alle woensdagmiddagen zijn gereserveerd voor overleg, cursussen of andere schoolgerelateerde zaken. Dit doen we bewust op de middagen, zodat u geen opvang hoeft te regelen voor studiedagen. 

Mochten ouders/verzorgers het leuk vinden om zo’n buitenschoolse activiteit te organiseren, zal de school de resultaten van de teams in de nieuwsbrief of de website bekend maken. Bij hoge uitzondering en ruim van te voren aangevraagd, dragen onze leerlingen (na overleg met de directie) bij deze activiteiten de schoolshirts. Dit om te voorkomen dat de school aansprakelijk gesteld kan worden. 

De groepen 5 t/m 8 doen mee aan schoolvoetbal binnen de Hoeksche Waard.

11.24. Telefoon/mobieltje

Regel is dat leerlingen geen mobieltjes bij zich mogen hebben. Uitgezonderd de leerlingen die buiten de bebouwde kom wonen. Verlies is voor eigen risico. Indien nodig mogen de kinderen altijd de schooltelefoon gebruiken.

11.25. Verjaardagen

Verjaardagen van de kinderen worden in de eigen groep gevierd. De jarige trakteert voor de pauze in de eigen groep en gaat in de pauze langs meesters en juffen van de betreffende bouw, met een zelf uitgekozen kaart. Wilt u bij het uitzoeken van een traktatie voor een verjaardag eraan denken, dat er op school geen tanden gepoetst kunnen worden? Alternatieven voor snoep, zoals fruit, kaas, worst, enz. worden erg op prijs gesteld.


Daarnaast ervaren wij de laatste jaren dat veel leerlingen bepaalde traktaties niet mogen. Voor deze kinderen regelen de ouders en verzorgers vaak een eigen traktatiedoosje. 


Bij vragen kunt u altijd bij de leerkracht terecht. 

11.26. Verkeersexamen

De school organiseert, samen met de verkeersouders en Veilig Verkeer Nederland, het jaarlijks verkeersexamen voor groep 7. Dit verkeersexamen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De kinderen uit groep 7 oefenen ruim van te voren de theoretische leerstof en rijden de route een aantal keren.

11.27. Verlofregeling/verzuim

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om “verlof wegens gewichtige omstandigheden” kan de directie hier toestemming voor verlenen. Een verzoek voor verlof dient, liefst twee weken van te voren, schriftelijk aangevraagd te worden.
Gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden
 • ambtsjubilea van ouder(s)/verzorger(s), grootouders, huwelijksjubilea, e.d.
 • sociale of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden.
 • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Extra vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen. Toestemming hiervoor kan worden gegeven indien het gaat om een gezinsvakantie, die niet in de hoofdschoolvakanties opgenomen kan worden in verband met de aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, denk aan agrarische sector of horeca. Ouders en verzorgers dienen hiervoor een werkgeversverklaring te overleggen aan de directie.

N.B. Er wordt nooit toestemming verleend voor de eerste week na de zomervakantie. Het is in het belang van uw kind de school zoveel mogelijk te bezoeken. Afwezigheid kan de leerprestaties nadelig beïnvloeden. Bij overtreding wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Alle verlofaanvragen dienen ruim op tijd te worden aangevraagd via het formulier ‘verlofaanvraag’ onder het kopje ouders op de site debron.csgdewaard.nl

De directeur mag alleen geoorloofd verzuim toekennen volgens de wettelijke regels!

 

 

11.28. Verzekering

De stichting heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan. Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders en verzorgers van een leerling. Bij het vervoeren van kinderen met een auto dient er een inzittendenverzekering afgesloten te zijn. Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor. 

11.29. Website en Facebook

Na iedere vakantie verschijnt er voor elke klas een nieuw stukje op de website. Als u niet wilt dat beeldmateriaal van uw kind op onze website komt, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht en de directie. De adressen zijn:

 • debron.csgdewaard.nl
 • facebook.com/debronnumansdorp

11.30. Zending

In iedere groep staat een spaarpot voor de zending. Wij ondersteunen hiermee kinderen van Victory 4 all. Wij houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

11.31. Ziek

Als uw kind door ziekte verhinderd is de school te bezoeken, belt u dit dan voor schooltijd door
(tel.: 65 27 36). Onderweg naar school zou immers iets voorgevallen kunnen zijn. Bij voorbaat dank! Als uw kind overblijft, dient u ook de overblijf tussen 07.45 - 08.00 uur op de hoogte te stellen, (Judith van Oeveren, tel. 0186 - 65 75 81).

12. Contactgegevens

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE BRON
Roerdompsingel 2
3281 JH Numansdorp
Tel.: 0186 - 65 27 36

debron@csgdewaard.nl
debron.csgdewaard.nl
facebook.com/debronnumansdorp

Directeur: mevr. A.A. Roos-Hoogenboom
Adjunct-directeur: mevr. P. Naaktgeboren-Snijders
Intern begeleider: G. de Zwarte-Schipper